Příkazy a směrnice děkana

 

Z roku 2021

DODATEK č. 1 k příkazu děkana č. 9/2020 Jmenování krizového štábu MFF UK
Směrnice děkana č. 1/2021 O organizaci provozu webových stránek Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
Směrnice děkana č. 2/2021 Soutěž o Cenu děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci
Směrnice děkana č. 3/2021 O podrobnostech hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy MFF UK

 

Z roku 2020

Směrnice děkana č. 1/2020 O zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu pro studenty oboru „Pravděpodobnost a matematická statistika“ studijního programu Matematika
Příkaz děkana č. 1/2020 Organizačně administrativní opatření pro nahlížení do spisu uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 (neplatí od 20. 8. 2020)
Směrnice děkana č. 2/2020 Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení v oborech „Didaktika a historie matematiky a informatiky“ a „Fyzika – didaktika fyziky“
Směrnice děkana č. 3/2020 O poskytování dnů osobního rozvoje
Směrnice děkana č. 4/2020 Změna Směrnice děkana č. 4/2019 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací
Směrnice děkana č. 5/2020 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro dynamický nákupní systém na MFF UK
Směrnice děkana č. 6/2020 Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF UK (neplatí od 23. 11. 2020, viz Směrnice děkana č. 18/2020)
Směrnice děkana č. 7/2020 Opatření k harmonogramu akademického roku 2019/2020 (neplatí od 1. 10. 2020)
Směrnice děkana č. 8/2020 ZMĚNA č. 2 Směrnice děkana č. 4/2019 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací (neplatí od 1. 10. 2020)
Směrnice děkana č. 9/2020 Opatření děkana ke zvláštním pravidlům studia na MFF UK pro akademický rok 2019/2020
Příkaz děkana č. 2/2020 Výkon práce z domova (home office)
Směrnice děkana č. 10/2020 Úprava pravidel pro jednání a hlasování VR MFF UK v případě provádění zasedání prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (neplatí od 1. 1. 2021, viz Směrnice děkana č. 24/2020)
Směrnice děkana č. 11/2020 Výplata stipendií
Směrnice děkana č. 12/2020 Stanovení maximálních studijních průměrů pro určení nároku studentů na prospěchové stipendium
Směrnice děkana č. 13/2020 Opatření k harmonogramu akademického roku 2020/2021 (neplatí od 23. 12. 2020, viz Směrnice děkana č. 25/2020)
Směrnice děkana č. 14/2020 O kontrole a evidenci jaderných materiálů
Směrnice děkana č. 15/2020 Vnitřní kontrolní systém a vnitřní audit
Příkaz děkana č. 3/2020 Zřízení Rozšířeného kolegia děkana
Příkaz děkana č. 4/2020 Zřízení Krizového štábu COV-MFF (neplatí od 13. 11. 2020, viz Příkaz děkana č. 9/2020)
Příkaz děkana č. 5/2020 Zřízení Komise pro informační systémy a technologie
Příkaz děkana č. 6/2020 K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2020 (neplatí od 27. 11. 2020)
Příkaz děkana č. 7/2020 Dislokační výměr
Příkaz děkana č. 8/2020 K provedení inventarizace majetku a závazků na MFF UK
Příkaz děkana č. 9/2020 Jmenování krizového štábu MFF UK
Směrnice děkana č. 16/2020 Působnost vedoucích učitelů studijních skupin
Směrnice děkana č. 17/2020 Pravidla pro kalkulaci nákladů za plnění poskytované mezi útvary a činnostmi MFF UK
Směrnice děkana č. 18/2020 Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF UK
Příkaz děkana č. 10/2020 Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF UK
Směrnice děkana č. 19/2020 O stanovení výše nepřímých nákladů metodou Flat Rate
Příkaz děkana č. 11/2020 Rozpočtové provizorium
Směrnice děkana č. 20/2020 Poskytování tvůrčího volna
Směrnice děkana č. 21/2020 Změna Směrnice děkana č. 4/2019 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací
Směrnice děkana č. 22/2020 Ustanovení koordinátorů studijních programů v oblastech vzdělávání
Směrnice děkana č. 23/2020 Skládání zkoušky studenty v posledním opravném termínu před zkušební komisí
Směrnice děkana č. 24/2020 Úprava pravidel pro jednání a hlasování VR MFF UK v případě provádění zasedání prostřednictvím prostředků komunikace na dálku
Směrnice děkana č. 25/2020 Opatření k harmonogramu akademického roku 2020/2021

 

Z roku 2019

Směrnice děkana č. 1/2019 O realizaci práv duševního vlastnictví na MFF UK
Směrnice děkana č. 2/2019 O transferu znalostí a technologií a partnerském programu na MFF UK
Příkaz děkana č. 1/2019 Organizačně administrativní opatření pro nahlížení do spisu uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 (neplatí od 22. 8. 2019)
Příkaz děkana č. 2/2019 Dislokační výměr
Směrnice děkana č. 3/2019 Podoba vysokoškolského diplomu na MFF UK
Směrnice děkana č. 4/2019 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací
Příkaz děkana č. 3/2019 Dislokační výměr
Směrnice děkana č. 5/2019 O vykazování a schvalování daňově neuznatelných nákladů
Směrnice děkana č. 6/2019 Provozní řád Knihovny Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
Příkaz děkana č. 4/2019 Bezpečné mazání datových nosičů
Příkaz děkana č. 5/2019 Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF UK
Směrnice děkana č. 7/2019 Opatření k harmonogramu akademického roku 2019/2020 (neplatí od 1. 7. 2019, viz Směrnice děkana č. 9/2019)
Směrnice děkana č. 8/2019 Zásady pro odesílání fakultní elektronické pošty
Směrnice děkana č. 9/2019 Opatření k harmonogramu akademického roku 2019/2020 (neplatí od 20. 4. 2020, viz Směrnice děkana č. 7/2020)
Směrnice děkana č. 10/2019 Působnost koordinátorů specializací studijních programů
Směrnice děkana č. 11/2019 O poskytování a čerpání dnů zdravotního volna (neplatí od 1. 2. 2020, viz Směrnice děkana č. 3/2020)
Směrnice děkana č. 12/2019 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
Příkaz děkana č. 6/2019 K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2019 (neplatí od 22. 11. 2019)
Příkaz děkana č. 7/2019 Plán inventarizací
Směrnice děkana č. 13/2019 K hodnocení originality habilitačních prací
Směrnice děkana č. 14/2019 O zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu
Příkaz děkana č. 8/2019 Rozpočtové provizorium (neplatí od 30. 4. 2020)
Směrnice děkana č. 15/2019 Oběh dokladů MFF UK

 

Z roku 2018

Příkaz děkana č. 1/2018 Dislokační výměr (neplatí od 6. 6. 2018)
Směrnice děkana č. 1/2018 Výplata stipendií (neplatí od 25. 9. 2018, viz Směrnice děkana č. 13/2018)
Směrnice děkana č. 2/2018 O podrobnostech hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy MFF UK (neplatí od 25. 3. 2021, viz Směrnice děkana č. 3/2021)
Příkaz děkana č. 2/2018 Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 24. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 3/2018 Organizačně administrativní opatření pro nahlížení do spisu uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 (neplatí od 25. 8. 2018)
Směrnice děkana č. 3/2018 Používání jednotného formuláře pro mzdový návrh
Směrnice děkana č. 4/2018 Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky zapojené do sítě MFF UK
Směrnice děkana č. 5/2018 Stanovení závazné adresy pracoviště na publikacích zaměstnanců MFF
Směrnice děkana č. 6/2018 Opatření k harmonogramu akademického roku 2018/2019 (neplatí od 26. 6. 2018, viz Směrnice děkana č. 9/2018)
Směrnice děkana č. 7/2018 Číselník středisek (kateder, ústavů, jiných pracovišť, účelových zařízení, oddělení a referátů děkanátu)
Směrnice děkana č. 8/2018 Působnost poradců pro studium v anglickém jazyce
Směrnice děkana č. 9/2018 Opatření k harmonogramu akademického roku 2018/2019 (neplatí od 6. 11. 2018, viz Směrnice děkana č. 18/2018)
Příkaz děkana č. 4/2018 K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2018 (neplatí od 23. 11. 2018)
Směrnice děkana č. 10/2018 Opatření k evidenci výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti na MFF UK
Směrnice děkana č. 11/2018 Opatření k začleňování mzdových grantových prostředků do mezd
Směrnice děkana č. 12/2018 K podávání návrhů grantových projektů, nakládání s podporou poskytnutou na jejich řešení a k jejich průběžnému a závěrečnému hodnocení
Směrnice děkana č. 13/2018 Výplata stipendií (neplatí od 1. 10. 2020, viz Směrnice děkana č. 11/2020)
Směrnice děkana č. 14/2018 Stanovení maximálních studijních průměrů pro určení nároku studentů na prospěchové stipendium (neplatí od 1. 10. 2020, viz Směrnice děkana č. 12/2020)
Směrnice děkana č. 15/2018 Opatření děkana o konání státních rigorózních zkoušek na Matematicko-fyzikální fakultě UK
Směrnice děkana č. 16/2018 Stanovení výše úhrad od absolventů a bývalých studentů MFF UK
Směrnice děkana č. 17/2018 Stanovení výše úhrad od studentů MFF UK
Směrnice děkana č. 18/2018 Opatření k harmonogramu akademického roku 2018/2019 (neplatí od 1. 10. 2019)
Příkaz děkana č. 5/2018 Plán inventarizací (neplatí od 1. 2. 2019)
Směrnice děkana č. 19/2018 Opatření děkana ke stanovení a výběru poplatku za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu na Matematicko-fyzikální fakultě UK
Příkaz děkana č. 6/2018 K přechodu fakultního webu na nový redakční systém (neplatí od 17. 2. 2021, viz Směrnice děkana č. 1/2021)
Směrnice děkana č. 20/2018 Webová prezentace MFF UK (neplatí od 17. 2. 2021, viz Směrnice děkana č. 1/2021)
Směrnice děkana č. 21/2018 O kontrole a evidenci jaderných materiálů (neplatí od 20. 7. 2020, viz Směrnice děkana č. 14/2020)
Příkaz děkana č. 7/2018 Rozpočtové provizorium  (neplatí od 18. 4. 2019)

 

Z roku 2017

Směrnice děkana č. 1/2017 Zavedení poplatků za habilitační řízení a za řízení ke jmenování profesorem
Směrnice děkana č. 2/2017 O sjednávání dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
Příkaz děkana č. 1/2017 Organizačně administrativní opatření pro nahlížení do spisu uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 (neplatí od 25. 8. 2017)
Směrnice děkana č. 3/2017 Statut soutěže o Cenu děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší knižní publikace
Směrnice děkana č. 4/2017 Pracovně lékařské služby na MFF UK
Směrnice děkana č. 5/2017 Používání poštovních adres v doméně mff.cuni.cz
Směrnice děkana č. 6/2017 Opatření k harmonogramu akademického roku 2017/2018 (neplatí od 1. 10. 2018, viz Směrnice děkana č. 6/2018)
Příkaz děkana č. 2/2017 Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 27. 4. 2018)
Příkaz děkana č. 3/2017 O organizační změně děkanátních oddělení propagace a přechodném období (neplatí od 31. 12. 2017)
Směrnice děkana č. 7/2017 Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
Směrnice děkana č. 8/2017 Ediční řád a ediční činnost MFF UK
Směrnice děkana č. 9/2017 Stanovení maximálních studijních průměrů pro určení nároku studentů na prospěchové stipendium (neplatí od 1. 10. 2018, viz Směrnice děkana č. 14/2018)
Příkaz děkana č. 4/2017 Dislokační výměr (neplatí od 6. 6. 2018)
Příkaz děkana č. 5/2017 K přípravě implementace elektronického systému pořizování objednávek a likvidace faktur (ESOF)
Zásady č. 1/2017 Pro tvorbu a čerpání dílčích fondů UK
Směrnice děkana č. 10/2017 Opatření upřesňující podrobnosti a lhůty pro stanovení podmínek pro získání zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
Směrnice děkana č. 11/2017 Výplata stipendií (neplatí od 23. 4. 2018, viz Směrnice děkana č. 1/2018)
Směrnice děkana č. 12/2017 O využívání webové aplikace CHRES při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem
Příkaz děkana č. 6/2017 O vystavení dodatků k pracovním smlouvám
Příkaz děkana č. 7/2017 K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2017 (neplatí od 24. 11. 2017)
Příkaz děkana č. 8/2017  K provedení a zpracování inventarizace na Matematicko-fyzikální fakultě pro rok 2017 (neplatí od 1. 2. 2018)
Směrnice děkana č. 13/2017 Pravidla pro zadávání Veřejných zakázek malého rozsahu na MFF UK (neplatí od 1. 3. 2020, viz Směrnice děkana č. 5/2020)
Příkaz děkana č. 9/2017 Dislokační výměr (neplatí od 6. 6. 2018)
Příkaz děkana č. 10/2017 Rozpočtové provizorium (neplatí od 18. 4. 2018)

 

Z roku 2016

Příkaz děkana č. 1/2016 Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 (neplatí od 26. 8. 2016)
Směrnice děkana č. 1/2016 Závazné pokyny pro uzavírání pracovně právních vztahů na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Směrnice děkana č. 2/2016 Stanovení výše úhrad od absolventů a bývalých studentů MFF UK v Praze (neplatí od 11. 10. 2018, viz Směrnice děkana č. 16/2018)
Směrnice děkana č. 3/2016 Stanovení výše úhrad od studentů MFF UK v Praze (neplatí od 11. 10. 2018, viz Směrnice děkana č. 17/2018)
Příkaz děkana č. 2/2016 Dislokační výměr (neplatí od 6. 6. 2018)
Příkaz děkana č. 3/2016 Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 27. 4. 2016)
Směrnice děkana č. 4/2016 Opatření k harmonogramu akademického roku 2016/2017 (neplatí od 1. 10. 2017, viz Směrnice děkana č. 6/2017)
Směrnice děkana č. 5/2016 Jednotná grafická a vizuální prezentace Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
Směrnice děkana č. 6/2016 O stanovení výše nepřímých nákladů
Příkaz děkana č. 4/2016 Dislokační výměr (neplatí od 6. 6. 2018)
Směrnice děkana č. 7/2016 Změna Směrnice děkana č. 1/2015 Formální náležitosti závěrečné (tj. bakalářské, rigorózní, dizertační) práce
Směrnice děkana č. 8/2016 Provozní řád a přístupový systém do budov MFF UK
Příkaz děkana č. 5/2016 K transformaci fakultního webu a zavádění CMS (neplatí od 28. 11. 2018, viz Směrnice děkana č. 20/2018)
Směrnice děkana č. 9/2016 O uveřejňování smluv v Registru smluv
Příkaz děkana č. 6/2016 K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2016 (neplatí od 23. 11. 2016)
Směrnice děkana č. 10/2016 Změna Směrnice děkana č. 10/2015 Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech  (neplatí od 1. 10. 2017, viz Pravidla pro organizaci studia ze dne 14. června 2017 (aktuální))
Příkaz děkana č. 7/2016 K provedení a zpracování inventarizace (neplatí od 1. 2. 2017)
Směrnice děkana č. 11/2016 K zavedení personálních identifikátorů autorů z MFF UK (neplatí od 10. 10. 2018)
Příkaz děkana č. 8/2016 Rozpočtové provizorium (neplatí od 4. 5. 2017)
Směrnice děkana č. 12/2016 Provozní řád Knihovny Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (neplatí od 5. 4. 2019, viz Směrnice děkana č. 6/2019)

 

Z roku 2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Formální náležitosti závěrečné (tj. bakalářské, magisterské, rigorózní, dizertační) práce
Směrnice děkana č. 2/2015 Změna Směrnice děkana č. 8/2010 (neplatí od 1. 3. 2019, viz Směrnice děkana č. 4/2019)
Příkaz děkana č. 1/2015 Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 (neplatí od 2. 10. 2015)
Směrnice děkana č. 3/2015 O evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy evropských společenství (neplatí od 28. 11. 2018, viz Směrnice děkana č. 21/2018)
Příkaz děkana č. 2/2015 Dislokační výměr (neplatí od 6. 6. 2018)
Směrnice děkana č. 4/2015 Uvádění rodného příjmení na vysokoškolském diplomu vydaném Univerzitou Karlovou v Praze  (neplatí od 1. 3. 2019, viz Směrnice děkana č. 3/2019)
Směrnice děkana č. 5/2015 O vykazování hospodářské a nehospodářské činnosti
Směrnice děkana č. 6/2015 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Příkaz děkana č. 3/2015 Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 21. 11. 2015)
Směrnice děkana č. 7/2015 Závazné pokyny pro uzavírání pracovně právních vztahů na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (neplatí od 1. 3. 2016, viz Směrnice děkana č. 1/2016)
Směrnice děkana č. 8/2015 Opatření k harmonogramu akademického roku 2015/2016 (neplatí od 1. 10. 2016, viz Směrnice děkana č. 4/2016)
Směrnice děkana č. 9/2015 Výplata stipendií (neplatí od 5. 10. 2017, viz Směrnice děkana č. 11/2017)
Směrnice děkana č. 10/2015 Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech (neplatí od 1. 10. 2017, viz Pravidla pro organizaci studia ze dne 14. června 2017 (aktuální))
Směrnice děkana č. 11/2015 Statut soutěže o Cenu děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší knižní publikace (neplatí od 5. 5. 2017, viz Směrnice děkana č. 3/2017)
Zásady č. 1/2015 Pro tvorbu a čerpání dílčích fondů UK (neplatí od 1. 1. 2018, viz Zásady č. 1/2017)
Směrnice děkana č. 12/2015 O ediční činnosti MFF UK (neplatí od 17. 7. 2017, viz Směrnice děkana č. 8/2017)
Příkaz děkana č. 4/2015 K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2015 (neplatí od 26. 11. 2015)
Směrnice děkana č. 13/2015 Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF (neplatí od 9. 4. 2020, viz Směrnice děkana č. 6/2020)
Příkaz děkana č. 5/2015 Plán inventarizací (neplatí od 26. 8. 2016)
Směrnice děkana č. 14/2015 Plán krizové připravenosti Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze
Směrnice děkana č. 15/2015 Organizační uspořádání děkanátu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Příkaz děkana č. 6/2015 Rozpočtové provizorium (neplatí od 14. 4. 2016)
Příkaz děkana č. 7/2015 Dislokační výměr (neplatí od 6. 6. 2018)

 

Z roku 2014

Směrnice děkana č. 0/2014 Statut Ceny za reprezentaci a propagaci
Příkaz děkana č. 1/2014 Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 (neplatí od 1. 10. 2014)
Směrnice děkana č. 1/2014 Směrnice děkana č. 1/2014 o doplňkových (režijních) nákladech
Příkaz děkana č. 2/2014 Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 26. 8. 2016)
Příkaz děkana č. 3/2014 Organizační změna na pracovišti 102 – Fyzikálním ústavu Univerzity Karlovy (neplatí od 29. 5. 2018)
Směrnice děkana č. 2/2014 Statut soutěže o Cenu děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci (neplatí od 25. 3. 2021, viz Směrnice děkana č. 2/2021)
Směrnice děkana č. 3/2014 Opatření k harmonogramu akademického roku 2014/2015 (neplatí od 1. 10. 2015, viz Směrnice děkana č. 8/2015)
Směrnice děkana č. 4/2014 Opatření k evidenci, účtování a vykazování Smluvního výzkumu (SMV) (neplatí od 3. 4. 2014, viz Směrnice děkana č. 5/2015)
Příkaz děkana č. 4/2014 K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2014 (neplatí od 26. 11. 2014)
Směrnice děkana č. 5/2014 Využití papírové podoby výkazu o studiu
Směrnice děkana č. 6/2014 Výplata stipendií (neplatí od 15. 4. 2015, viz Směrnice děkana č. 9/2015)
Směrnice děkana č. 7/2014 Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech (neplatí od 1. 7. 2015, viz Směrnice děkana č. 10/2015)
Příkaz děkana č. 5/2014 O zrušení Směrnice č. 7/2010 (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 6/2014 Plán inventarizací (neplatí od 26. 8. 2016)
Příkaz děkana č. 7/2014 Organizační změna útvaru 721 Sekretariát (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 8/2014 Rozpočtové provizorium (neplatí od 16. 4. 2015)
Příkaz děkana č. 9/2014 Změna názvu pracoviště
Příkaz děkana č. 10/2014 Změna názvu pracoviště

 

Z roku 2013

Směrnice děkana č. 1/2013 Výplata stipendií (neplatí od 20. 5. 2013, viz Směrnice děkana č. 7/2013)
Příkaz děkana č. 1/2013 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Směrnice děkana č. 2/2013 Opatření k evidenci výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti na MFF UK
Směrnice děkana č. 3/2013 Stanovení závazné adresy pracoviště na publikacích zaměstnanců MFF (neplatí od 27. 4. 2018, viz Směrnice děkana č. 5/2018)
Příkaz děkana č. 2/2013 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 3/2013 Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 (neplatí od 13. 3. 2014)
Směrnice děkana č. 4/2013 Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2013/2014 (neplatí od 1. 10. 2014, viz Statut UK, Příloha č. 6)
Směrnice děkana č. 5/2013 Opatření k začleňování mzdových grantových prostředků do mezd
Příkaz děkana č. 4/2013 Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 26. 8. 2016)
Dodatek č.1 k Zásadám č. 1/2009 pro tvorbu a čerpání dílčích fondů UK (neplatí od 1. 9. 2015)
Směrnice děkana č. 6/2013 Opatření k harmonogramu akademického roku 2013/2014 (neplatí od 1. 10. 2014, viz Směrnice děkana č. 3/2014)
Příkaz děkana č. 5/2013 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Směrnice děkana č. 7/2013 Výplata stipendií (neplatí od 11. 10. 2013, viz Směrnice děkana č. 12/2013)
Směrnice děkana č. 8/2013 Stanovení organizace k zabezpečení požární ochrany  (neplatí od 16. 9. 2019, viz Směrnice děkana č. 12/2019)
Směrnice děkana č. 9/2013 O využívání webové aplikace Habilion při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem (neplatí od 5. 10. 2017, viz Směrnice děkana č. 12/2017)
Příkaz děkana č. 6/2013 Úprava studijních záležitostí vzhledem k povodním (neplatí od 1. 10. 2014)
Příkaz děkana č. 7/2013 O přesměrování domény (neplatí od 28. 11. 2018, viz Směrnice děkana č. 20/2018)
Příkaz děkana č. 8/2013 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 9/2013 K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2013 (neplatí od 28. 11. 2013)
Směrnice děkana č. 10/2013 Změna Směrnic děkana č. 7/2010 a č. 10/2010 (neplatí od 1. 10. 2014, viz Pravidla pro organizaci studia na MFF UK, čl. 18)
Směrnice děkana č. 11/2013 K podávání návrhů grantových projektů, nakládání s podporou poskytnutou na jejich řešení a k jejich průběžnému a závěrečnému hodnocení
Směrnice děkana č. 12/2013 Výplata stipendií (neplatí od 2. 10. 2014, viz Směrnice děkana č. 6/2014)
Příkaz děkana č. 10/2013 Inventarizace majetku (neplatí od 27. 7. 2014)
Příkaz děkana č. 11/2013 Pravidelná revize knihovních výpůjček zaměstnanců fakulty z Knihovny MFF UK
Příkaz děkana č. 12/2013 Rozpočtové provizorium (neplatí od 27. 7. 2014)

 

Z roku 2012

Příkaz děkana č. 1/2012 Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 (neplatí od 30. 9. 2012)
Směrnice děkana č. 1/2012 Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2012/2013 (neplatí od 1. 10. 2014, viz Směrnice děkana č. 4/2013)
Příkaz děkana č. 2/2012 Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 26. 8. 2016)
Směrnice děkana č. 2/2012 Opatření k harmonogramu akademického roku 2012/2013 (neplatí od 1. 10. 2014, viz Směrnice děkana č. 6/2013)
Dodatek č. 1/2012 ke Směrnici děkana č. 5/2009 Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
Směrnice děkana č. 3/2012 Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF (neplatí od 9. 10. 2015, viz Směrnice děkana č. 13/2015)
Směrnice děkana č. 4/2012 Opatření o čerpání dovolené (neplatí od 14. 11. 2012, viz Směrnice děkana č. 6/2012)
Směrnice děkana č. 5/2012 Opatření děkana upřesňující nakládání s prerekvizitami a korekvizitami při zápisu předmětů (neplatí od 1. 10. 2014, viz Pravidla pro organizaci studia na MFF UK, čl. 8, písm. a)
Příkaz děkana č. 3/2012 K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2012 (neplatí od 29. 11. 2012)
Příkaz děkana č. 4/2012 Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku (neplatí od 27. 7. 2014)
Směrnice děkana č. 6/2012 Opatření o čerpání dovolené
Směrnice děkana č. 7/2012 o doplňkových (režijních) nákladech (neplatí od 27. 3. 2014, viz Směrnice děkana č. 1/2014)
Příkaz děkana č. 5/2012 Rozpočtové provizorium (neplatí od 27. 7. 2014)

 

Z roku 2011

Příkaz děkana 1/2011 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Směrnice děkana č. 1/2011 Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2011/2012 (neplatí od 1. 10. 2012, viz Směrnice děkana č. 1/2012)
Směrnice děkana č. 2/2011 Přijímání vědeckých pracovníků a jejich zařazování do mzdových tříd
Příkaz děkana 2/2011 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana 3/2011 Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012 (neplatí od 15. 10. 2011)
Příkaz děkana 4/2011 Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 1. 1. 2012)
Směrnice děkana č. 3/2011 Opatření k harmonogramu akademického roku 2011/2012 (neplatí od 1. 10. 2012, viz Směrnice děkana č. 6/2013)
Směrnice děkana č. 4/2011 Opatření děkana - elektronický zápis předmětů (neplatí od 19. 6. 2013)
Směrnice děkana č. 5/2011 Výplata stipendií (neplatí od 11. 1. 2013, viz Směrnice děkana č. 1/2013)
Příkaz děkana 5/2011 Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku (neplatí od 31. 3. 2012)
Příkaz děkana 6/2011 Organizační zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2011 (neplatí od 2. 12. 2011)
Příkaz děkana 7/2011 Zřízení Informatického ústavu Univerzity Karlovy (IÚ UK) (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana 8/2011 Rozpočtové provizorium (neplatí od 5. 4. 2012)

 

Z roku 2010

Příkaz děkana 1/2010 Rozpočtové provizorium (neplatí od 22. 7. 2011)
Směrnice děkana č. 1/2010 Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2010/2011 (neplatí od 1. 10. 2011, viz Směrnice děkana č. 1/2011)
Příkaz děkana 2/2010 Zřízení Katedry distribuovaných a spolehlivých systémů
Příkaz děkana 3/2010 Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011 (neplatí od 31. 12. 2010)
Dodatek ke Směrnici děkana 2/1999 Číselník středisek s uvedením odpovědných osob (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Směrnice děkana č. 2/2010 Úplaty za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF (neplatí od 1. 7. 2012, viz Směrnice děkana č. 3/2012)
Příkaz děkana 4/2010 Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 31. 12. 2010)
Směrnice děkana č. 3/2010 Stanovení výše úhrad od studentů a absolventů MFF UK v Praze (neplatí od 3. 3. 2016, viz Směrnice děkana č. 2/2016Směrnice děkana č. 3/2016)
Směrnice děkana č. 4/2010 Opatření k harmonogramu akademického roku 2010/2011 (neplatí od 1. 10. 2011, viz Směrnice děkana č. 3/2013)
Příkaz děkana č. 5/2010 Rozhodnutí o přebytečnosti movitého majetku a jeho prodeji (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice děkana č. 5/2010 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (neplatí od 29. 9. 2010, viz Směrnice děkana č. 7/2010)
Směrnice děkana č. 6/2010 Opatření děkana o uznávání dříve vykonaných zkoušek pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů (neplatí od 8. 6. 2011)
Příkaz děkana č. 6/2010 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 7/2010 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Směrnice děkana č. 7/2010 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (neplatí od 2. 10. 2014, viz Pravidla pro organizaci studia na MFF UKSměrnice děkana č. 7/2014)
Směrnice děkana č. 8/2010 Opatření děkana upravující pravidla pro odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací (neplatí od 1. 3. 2019, viz Směrnice děkana č. 4/2019)
Směrnice děkana č. 9/2010 Opatření děkana o konání státních rigorózních zkoušek na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze (neplatí od 11. 10. 2018, viz Směrnice děkana č. 15/2018)
Směrnice děkana č. 10/2010 Změna Směrnice děkana č. 7/2010 (neplatí od 1. 10. 2013, viz Směrnice děkana č. 10/2013)
Příkaz děkana č. 8/2010 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 9/2010 Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 10/2010 K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2010 (neplatí od 26. 10. 2011)
Směrnice děkana č. 11/2010 Změna Směrnice děkana č. 5/2009
Příkaz děkana č. 11/2010 Organizační změna útvaru 612 Reprografické středisko fakulty (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 12/2010 Rozpočtové provizorium (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice děkana č. 12/2010 Změna Směrnice děkana č. 8/2010 (neplatí od 1. 3. 2019, viz Směrnice děkana č. 4/2019)

 

Z roku 2009

Směrnice děkana č. 1/2009 Stipendium v doktorském studiu (neplatí od 6. 2. 2009, viz Směrnice děkana č. 3/2009)
Směrnice děkana č. 2/2009 Stanovení výše úhrad od studentů a absolventů MFF UK v Praze (neplatí od 21. 4. 2009, viz Směrnice děkana č. 3/2010)
Směrnice děkana č. 3/2009 Stipendium v doktorském studiu (neplatí od 14. 10. 2011, viz Směrnice děkana č. 5/2011)
Příkaz děkana 1/2009 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Směrnice děkana č. 4/2009 Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2009/2010 (neplatí od 13. 10. 2009, viz Směrnice děkana č. 1/2010)
Směrnice děkana č. 5/2009 Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
  Přílohy: 1234
Příkaz děkana 2/2009 Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na UK v Praze, MFF (neplatí od 1. 1. 2010)
Příkaz děkana 3/2009 Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 (neplatí od 13. 10. 2009)
Příkaz děkana 4/2009 Prodej movitého majetku (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice děkana č. 6/2009 Elektronický zápis předmětů (neplatí od 1. 7. 2011, viz Směrnice děkana č. 4/2011)
Směrnice děkana č. 7/2009 Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2009/2010 (neplatí od 12. 3. 2010, viz Směrnice děkana č. 1/2010)
Příkaz děkana 6/2009 Organizační zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2009 (neplatí od 1. 1. 2010)
Příkaz děkana 5/2009 Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku (neplatí od 15. 8. 2011)
Zásady č. 1/2009 Pro tvorbu a čerpání dílčích fondů UK (neplatí od 1. 9. 2015, viz Zásady č. 1/2015)

 

Z roku 2008

Směrnice děkana č. 1/2008 Výplata stipendia za vynikající studijní výsledky (neplatí od 14. 10. 2011, viz Směrnice děkana č. 5/2011)
Směrnice děkana č. 2/2008 O vykazování účelových prostředků v rámci zahraniční pomoci a ze zdrojů Evropské unie poskytnutých na podporu projektů výzkumu a vývoje (neplatí od 7. 5. 2018)
Příkaz děkana 1/2008 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Zásady č. 1/2008 Pro tvorbu a čerpání fondů MFF (neplatí od 13. 10. 2008, viz Zásady č. 2/2008)
Příkaz děkana 2/2008 Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 (neplatí od 13. 7. 2009, viz Příkaz děkana 3/2009)
Pokyn děkana č. 1/2008 k provedení jazykových zkoušek na bakalářské a navazující magisterské studium (neplatí od 1. 10. 2011)
Směrnice děkana č. 3/2008 Závodní preventivní péče na MFF (neplatí od 1. 6. 2017, viz Směrnice děkana č. 4/2017)
Příkaz děkana 3/2008 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 1. 4. 2009, viz Příkaz děkana 2/2009)
Směrnice děkana č. 4/2008 Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky zapojené do sítě MFF UK (neplatí od 1. 6. 2018, viz Směrnice děkana č. 4/2018)
Směrnice děkana č. 5/2008 Opatření děkana MFF UK pro stanovení výše úhrad za úkony od studentů a absolventů MFF UK v Praze (neplatí od 1. 2. 2009, viz Směrnice děkana č. 2/2009)
Příkaz děkana 4/2008 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Směrnice děkana č. 6/2008 Opatření děkana pro organizaci studia (neplatí od 28. 9. 2010, viz Směrnice děkana č. 5/2010)
Zásady č. 2/2008 Pro tvorbu a čerpání fondů MFF (neplatí od 1. 1. 2010, viz Zásady č. 1/2009)
Příkaz děkana 5/2008 Organizační zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 3. 12. 2008)
Příkaz děkana 6/2008 Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice děkana č. 7/2008 Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF (neplatí od 1. 4. 2010, viz Směrnice děkana č. 2/2010)
Směrnice děkana č. 8/2008 Zahraniční styky
Příkaz děkana 7/2008 Rozpočtové provizrium (neplatí od 22. 7. 2011)

 

Z roku 2007

Směrnice děkana č. 1/2007 O ekonomické a doplňkové činnosti
Směrnice děkana č. 2/2007 Opatření děkana MFF UK pro stanovení výše úhrad od studentů MFF UK v Praze (neplatí od 1. 5. 2008, viz Směrnice děkana č. 5/2008)
Směrnice děkana č. 3/2007 Opatření děkana MFF UK o konání státních rigorózních zkoušek na MFF UK v Praze (neplatí od 29. 9. 2010, viz Směrnice děkana č. 9/2010)
Směrnice děkana č. 4/2007 Organizačně administrativní náležitosti k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 (neplatí od 10. 3. 2008, viz Příkaz děkana 2/2008)
Příkaz děkana 1/2007 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 1. 4. 2009, viz Příkaz děkana 2/2009)
Směrnice děkana č. 5/2007 Statut soutěže o Cenu děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší učebnici a nejlepší monografii (neplatí od 1. 6. 2015, viz Směrnice děkana č. 11/2015)
Příkaz děkana 2/2007 Organizační změna útvaru 612 – Reprografické středisko fakulty (neplatí od 29. 5. 2018)
Pokyn děkana č. 1/2007 O zajištění evidence informačních zdrojů
Směrnice děkana č. 6/2007 Ediční činnost Matematicko-fyzikální fakulty (neplatí od 1. 7. 2015, viz Směrnice děkana č. 12/2015)
Příkaz děkana 3/2007 Organizační změna útvaru 721 – Sekretariát (neplatí od 15. 8. 2011)
Zásady č. 1/2007 Pro tvorbu a čerpání fondů MFF (neplatí od 25. 2. 2008, viz Zásady č. 1/2008)
Směrnice děkana č. 7/2007 Pravidla pro organizaci studia (neplatí od 1. 10. 2008, viz Směrnice děkana č. 6/2008)
Příkaz děkana 4/2007 Organizační zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 1. 4. 2008)
Příkaz děkana 5/2007 Inventarizace dluhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana 6/2007 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana 7/2007 Rozpočtové provizrium (neplatí od 1. 4. 2008)

 

Z roku 2006

Příkaz děkana 1/2006 Rozpočtové provizorium (neplatí od 22. 7. 2011)
Směrnice děkana č. 1/2006 o doplňkových (režijních) nákladech, odpisech a povinných zákonných odvodech (neplatí od 31. 12. 2012, viz Směrnice děkana č. 7/2012)
Příkaz děkana 2/2006 K provedení kontrolní akce (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice děkana č. 2/2006 O zabezpečení interního auditu a finanční kontroly (neplatí od 14. 8. 2020, viz Směrnice děkana č. 15/2020)
Příkaz děkana 3/2006 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 1. 4. 2009, viz Příkaz děkana 2/2009)
Směrnice děkana č. 3/2006 Zveřejňování dizertačních, diplomových, bakalářských a rigorózních prací (neplatí od 29. 9. 2010, viz Směrnice děkana č. 8/2010)
Příkaz děkana 4/2006 Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 (neplatí od 30. 9. 2006)
Směrnice děkana č. 4/2006 Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF (neplatí od 1. 1. 2009, viz Směrnice děkana č. 7/2008)
Zásady č. 1/2006 Pro tvorbu a čerpání sociálního fondu a fondu účelových prostředků pro rok 2006 (neplatí od 31. 12. 2006)
Směrnice děkana č. 5/2006 Výpočet průměrného výdělku pro účely výpočtu náhrad za dovolenou (neplatí od 26. 9. 2012)
Opatření děkana Vnitřní kontrolní systém (kontrolní řád) (neplatí od 14. 8. 2020, viz Směrnice děkana č. 15/2020)
Pokyn děkana č. 1/2006 K zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany na pracovištích MFF (neplatí od 1. 4. 2009, viz Příkaz děkana 2/2009)
Příkaz děkana 5/2006 K odstranění závad, zjištěných při kontrole, zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 1. 4. 2009, viz Příkaz děkana 2/2009)
Směrnice děkana č. 6/2006 Pravidla pro organizaci studia (neplatí od 25. 6. 2007, viz Směrnice děkana č. 7/2007)
Příkaz děkana 6/2006 Změna názvů kateder
Příkaz děkana 7/2006 K provedení kontrolní akce (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana 8/2006 Provádění inventarizací majetku a závazků (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana 9/2006 k organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 20. 2. 2007)
Směrnice děkana č. 7/2006 Statut soutěže o Cenu děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci (neplatí od 16. 5. 2014, viz Směrnice děkana č. 2/2014)
Příkaz děkana 10/2006 Změna názvu pracoviště
Příkaz děkana 11/2006 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana 12/2006 K odstranění závad, zjištěných při kontrole, zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 1. 4. 2009, viz Příkaz děkana 2/2009)
Zásady č. 2/2006 Pro tvorbu a čerpání sociálního fondu a fondu účelových prostředků pro rok 2007 (neplatí od 15. 6. 2006, viz Zásady č. 1/2007)
Příkaz děkana 13/2006 Rozpočtové provizorium (neplatí od 15. 8. 2011)

 

Z roku 2005

Příkaz děkana 1/2005 Rozpočtové provizorium (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice děkana 5/2005 k provádění studentské ankety (neplatí od 17. 4. 2013)
Dodatek č.1/2005 k Příkazu č.1/2002 Stanovení organizace k zabezpečení požární ochrany (neplatí od 29. 5. 2018)
Směrnice děkana č. 1/2005 Zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy v účetním roce 2005 (neplatí od 15. 8. 2011)
Opatření děkana (Nahlížení do materiálů v rámci př. říz.) Organizačně administrativní podmínky nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 (neplatí od 1. 4. 2006)
Příkaz děkana 2/2005 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Dodatek č. 6/2005 ke Směrnici č. 2/1999 Číselník středisek s uvedením odpovědných osob (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Směrnice děkana č. 2/2005 Rozsah pedagogických a vědeckých povinností akademických pracovníků a vědeckých povinností vědeckých pracovníků
Příkaz děkana 3/2005 Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 29. 8. 2006, viz Pokyn děkana č. 1/2006)
Příkaz děkana 4/2005 Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana 5/2005 Dočasná změna provozního řádu budov Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5 (neplatí od 1. 7. 2016, viz Směrnice děkana č. 8/2016)
Směrnice děkana 6/2005 Zadávání studentských prací (neplatí od 1. 10. 2011)
Příkaz děkana 6/2005 k organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 1. 4. 2006)
Příkaz děkana 7/2005 Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 8. 11. 2006)
Směrnice děkana č. 3/2005 Oběh dokladů UK MFF + přílohy (neplatí od 1. 1. 2020, viz Směrnice děkana č. 15/2019)
Směrnice děkana č. 4/2005 O vydávání interních předpisů
Dodatek č. 7/2005 ke Směrnici č. 2/1999 Číselník středisek s uvedením odpovědných osob (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Dodatek č. 3/2005 k Příkazu děkana č. 9/1999 Referát interního auditu a právních služeb (neplatí od 29. 5. 2018)

 

Z roku 2004

Příkaz děkana 1/2004 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (neplatí od 1. 4. 2009, viz Směrnice děkana č. 5/2009)
Směrnice děkana č. 1/2004 Zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy v účetním roce 2004 (neplatí od 15. 8. 2011)
Opatření děkana Organizačně administrativní podmínky nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 (neplatí od 1. 4. 2006)
Směrnice děkana č. 2/2004 Provozní řád objektů Matematicko-fyzikální fakulty (neplatí od 1. 7. 2016, viz Směrnice děkana č. 8/2016)
Příkaz děkana 2/2004 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Dodatek č.2/2004 ke Směrnici č.3/2003 - Elektronický zápis Elektronický zápis studentů doktorského studia (neplatí od 1. 10. 2011)
Příkaz děkana 3/2004 Úprava provozu budovy MFF v Praze 8 - Karlíně, Sokolovská 83, během stavebních úprav (neplatí od 24. 7. 2015)
Příkaz děkana 4/2004 Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 8. 11. 2006)
  Přílohy: 1 (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana 5/2004 Dočerpání dovolené za rok 2003 (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice děkana č. 3/2004 Stanovení závazné adresy pracoviště na publikacích zaměstnanců MFF (neplatí od 7. 2. 2013, viz Směrnice děkana č. 3/2013)
Směrnice děkana č. 4/2004 Zásady požární bezpečnosti pro provoz prostorů s výskytem lahví se stlačenými nebo zkapalněnými plyny
Příkaz děkana 6/2004 Organizační zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 1. 4. 2006)
Dodatek č.1/2004 k Příkazu č.1/2004 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (neplatí od 1. 4. 2009, viz Směrnice děkana č. 5/2009)
Směrnice děkana č. 5/2004 Ediční činnost Matematicko-fyzikální fakulty (neplatí od 31. 5. 2007)

 

Z roku 2003

Směrnice děkana č. 1/2003 Grafická prezentace fakulty (neplatí od 1. 6. 2016, viz Směrnice děkana č. 5/2016)
Příkaz děkana č. 1/2003 Rozpočtové provizorium (neplatí od 22. 7. 2011)
Směrnice děkana č. 2/2003 Zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy v účetním roce 2003 (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 2/2003 Opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou SÚJB (neplatí od 15. 8. 2011)
Opatření děkana Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF (neplatí od 1. 6. 2006, viz Směrnice děkana č. 4/2006)
Směrnice děkana č. 3/2003 Elektronický zápis (neplatí od 9. 9. 2015)
Příkaz děkana č. 3/2003 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Opatření děkana (Nahlížení do materiálů v rámci př. říz.) Organizačně administrativní podmínky nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004 (neplatí od 1. 4. 2006)
Příkaz děkana č. 4/2003 Provoz budovy v Karlíně během rekonstrukce (neplatí od 24. 7. 2015)
Dodatek č. 5/2003 ke směrnici děkana č. 2/1999 Číselník středisek s uvedením odpovědných osob'); (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Dodatek č.1/2003 ke Směrnici č.3/2003 k elektronickému zapisování výsledků zkoušek (neplatí od 9. 9. 2015)
Příkaz děkana č. 5/2003 k organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 9. 6. 2006)
Opatření děkana (provádění studentské ankety) k provádění studentské ankety (neplatí od 1. 4. 2006)
Příkaz děkana č. 6/2003 Rozpočtové provizorium (neplatí od 22. 7. 2011)

 

Z roku 2002

Směrnice děkana č. 1/2002 Zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy v účetním roce 2002 (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 1/2002 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (neplatí od 20. 5. 2013)
Příkaz děkana č. 2/2002 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Směrnice děkana č. 2/2002 Závodní preventivní péče na MFF (neplatí od 9. 4. 2008, viz Směrnice děkana č. 3/2008)
Příkaz děkana č. 3/2002 Dislokační rozhodnutí (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 4/2002 Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 5/2002 O stanovení platových podmínek v době povodní a po povodních (neplatí od 24. 7. 2015)
Příkaz děkana č. 6/2002 Zrušení výuky v budovách Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5 a omezení provozu v těchto budovách (neplatí od 1. 10. 2011)
Příkaz děkana č. 7/2002 k organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 9. 6. 2006)
Dodatek 4/2002 ke směrnici děkana č. 2/1999 Číselník středisek s uvedením odpovědných osob (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)

 

Z roku 2001

Směrnice děkana č. 1/2001 Zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy v účetním roce 2001 (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 1/2001 O čerpání dovolených důchodců (neplatí od 31. 8. 2006)
Směrnice děkana č. 1/2001 Náhrada nákladů na státní rigorózní zkoušku (neplatí od 15. 2. 2001)
Dodatek 1/2001 ke směrnici děkana č. 2/1999 Dodatek číselníku nákladových středisek (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Dodatek 2/2001 k příkazu děkana č. 9/1999 Centrum materiálového výzkumu (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 2/2001 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 3/2001 Dislokační rozhodnutí (neplatí od 6. 6. 2018)
Příkaz děkana č. 4/2001 Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 8. 11. 2006)
Dodatek 3/2001 ke směrnici děkana č. 4/2000 Zadávání veřejných zakázek (neplatí od 31. 8. 2006)
Dodatek 4/2001 ke směrnici děkana č. 2/1999 Dodatek číselníku nákladových středisek (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Příkaz děkana č. 5/2001 Dislokační rozhodnutí (neplatí od 21. 5. 2014)
Směrnice děkana č. 2/2001 Ediční činnost Matematicko-fyzikální fakulty (neplatí od 15. 12. 2004, viz Směrnice děkana č. 5/2004)
Příkaz děkana č. 6/2001 Organizační zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 9. 6. 2006)
  Přílohy: Evidenční list (neplatí od 9. 6. 2001)
Směrnice děkana č. 4/2001 Grafická prezentace fakulty v jubilejním roce (neplatí od 23. 12. 2003, viz Směrnice děkana č. 1/2003)
Směrnice děkana č. 5/2001 Používání znaku Matematicko-fyzikální fakulty (neplatí od 1. 6. 2016, viz Směrnice děkana č. 5/2016)
Příkaz děkana č. 7/2001 Rozpočtové provizorium (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice děkana č. 3/2001 Poskytování informací na Matematicko-fyzikální fakultě (neplatí od 3. 4. 2015, viz Směrnice děkana č. 6/2015)

 

Z roku 2000

Dodatek 2/2000 ke směrnici děkana 2/1999 Dodatek číselníku nákladových středisek (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Příkaz děkana č. 1/2000 Rozpočtové provizorium pro počátek roku 2000 (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 2/2000 Vedoucím pracovišť (neplatí od 22. 7. 2011)
Příkaz děkana č. 3/2000 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 4/2000 Organizační opatření - sloučení kateder (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 5/2000 Zrušení příkazu děkana č. 2/2000 (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 6/2000 Zákaz kouření ve veřejných prostorách fakulty (neplatí od 1. 7. 2016, viz Směrnice děkana č. 8/2016)
Příkaz děkana č. 7/2000 Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 8. 11. 2006)
Směrnice děkana č. 1/2000 Zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy v účetním roce 2000 (neplatí od 17. 4. 2001, viz Směrnice děkana č. 1/2001)
Dodatek 1/2000 ke směrnici děkana 2/1999 Organizační změna pracovišť KVOF a děkanátu fakulty (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Směrnice děkana č. 2/2000 Přijímání vědeckých pracovníků a jejich zařazování do mzdových tříd (neplatí od 1. 4. 2011, viz Směrnice děkana č. 2/2011)
Příkaz děkana č. 8/2000 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 9/2000 Organizační změna útvaru 612 - Reprografické středisko fakulty (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 10/2000 Organizační zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 9. 6. 2006)
Směrnice děkana č. 4/2000 Zadávání veřejných zakázek (neplatí od 31. 8. 2006)
Směrnice děkana č. 3/2000 Doplňková činnost (neplatí od 31. 8. 2006)
Příkaz děkana č. 11/2000 Rozpočtové provizorium pro počátek roku 2001 (neplatí od 22. 7. 2011)

 

Z roku 1999

Směrnice děkana 2/1999 Číselník středisek s uvedením odpovědných osob (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Příkaz děkana č. 12/1999 Ke kontrole zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 199/94 Sb. a zákona č. 148/96 Sb. a čerpání grantových prostředků (neplatí od 31. 8. 2006)
Příkaz děkana č. 11/1999 K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF (neplatí od 9. 6. 2006)
Směrnice děkana 1/1999 Poskytování tvůrčího volna (neplatí od 3. 12. 2020, viz Směrnice děkana č. 20/2020)
Příkaz děkana č. 10/1999 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 9/1999 Úprava organizačních pravidel (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 8/1999 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 7/1999 Organizační změna pracovišť děkanátu fakulty (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 6/1999 Regulační opatření pro čerpání výdajů ze státního rozpočtu (neplatí od 24. 7. 2015)
Příkaz děkana č. 5/1999 Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 8. 11. 2006)
Interní směrnice Stanovení míry vyučovacích povinností a specifikace charakteristik a výstupů vědecké činnosti akademických a vědeckých pracovníků MFF ve smyslu Vnitřního platového předpisu UK(neplatí od 1. 7. 2005, viz Směrnice děkana č. 2/2005)
Příkaz děkana č. 4/1999 Zabezpečení pracovněprávní a mzdové agendy MFF v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a s vnitřními předpisy UK a MFF (neplatí od 22. 7. 2011)
Směrnice děkana 3/1999 Závazné pokyny pro uzavírání pracovního poměru na MFF (neplatí od 16. 4. 2015, viz Směrnice děkana č. 7/2015)
Příkaz děkana č. 3/1999 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 2/1999 Změny na KFES a KMF (neplatí od 22. 7. 2011)
Příkaz děkana č. 1/1999 Změny na KFK a KFPo (neplatí od 22. 7. 2011)

 

Starší příkazy a směrnice

Příkaz děkana č. 10/1998 Rozpočtové provizorium pro počátek roku 1999 (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 9/1998 K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 9. 6. 2006)
Směrnice děkana 2/1998 Úprava povinností pracovišť fakulty při zabezpečení rekonstrukčních a stavebních prací hrazených z centrálních zdrojů (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 8/1998 Dočasné dislokační opatření (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 7/1998 Reorganizace fyzikálního praktika KVOF (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 6/1998 Změna názvu katedry (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 5/1998 Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 4/1998 Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky zapojené do sítě MFF UK (neplatí od 1. 6. 2008, viz Směrnice děkana č. 4/2008)
Příkaz děkana č. 3/1998 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Směrnice děkana 1/1998 Informační služby MFF poskytované prostřednictvím WWW (neplatí od 1. 7. 2016, viz Příkaz děkana č. 5/2016)
Interní směrnice Vedení rozpočtové a hospodářské agendy MFF UK (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 2/1998 Dislokační rozhodnutí (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 1/1998 Rozpočtové provizorium pro počátek roku 1998 (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 8/1997 Úpravy rozpočtu na pracoviště (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 7/1997 Dočasné pozastavení výplat odměn z rozpočtových zdrojů (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 6/1997 Odložení výplat odměn z grantů a hospodářské činnosti (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 5/1997 Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 4/1997 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 3/1997 Provádění, organizace, řízení a kontrola požární ochrany (neplatí od 30. 4. 2002, viz Příkaz děkana č. 1/2002)
Příkaz děkana č. 2/1997 Zavedení Finančního řádu na MFF UK, rozpočtové provizorium pro počátek roku 1997, úprava mzdových tarifů (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 1/1997 Finanční řád MFF UK (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice pro ediční činnost MFF UK Ediční činnost MFF UK (neplatí od 1. 6. 2001, viz Směrnice děkana č. 2/2001)
Příkaz děkana č. 10/1996 Pokyny vedoucím pracovišť a řešitelům grantových projektů pro hospodaření se mzdovými prostředky v roce 1996 (neplatí od 24. 7. 2015)
Příkaz děkana č. 9/1996 Dislokační rozhodnutí (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 8/1996 Závěry prohlídky zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na požární prevenci (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 7/1996 Počítačová učebna v Troji (neplatí od 31. 1. 2018)
Příkaz děkana č. 6/1996 Organizační opatření (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 5/96 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 4/1996 Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky zapojené do sítě MFF UK (neplatí od 7. 4. 1998, viz Příkaz děkana č. 4/1998)
Příkaz děkana č. 3/1996 Pravidla pro odvody z finančních zdrojů získaných mimo státní příspěvek (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 2/1996 Změny a doplňky Příkazu děkana č. 2/1994 (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 1/1996 Rozpočtové provizorium pro počátek roku 1996 (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 11/1995 Dislokační výměr (neplatí od 24. 7. 2015)
Příkaz děkana č. 10/1995 Dovolená během semestru (neplatí od 1. 7. 2012, viz Směrnice děkana č. 4/2012)
Příkaz děkana č. 9/1995 Dislokační rozhodnutí (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 8/1995 Ukončení atestací (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 7/1995 Dislokační rozhodnutí (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 6/1995 Výsledky prohlídky BOZP a PO (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 5/1995 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 4/1995 Zásady pro provozování výpočetní techniky zapojené do sítě MFF UK (neplatí od 28. 2. 1996, viz Příkaz děkana č. 4/1996)
Příkaz děkana č. 3/1995 Změna názvu katedry
Příkaz děkana č. 2/1995 KATO-1995 (neplatí od 24. 7. 2015)
Příkaz děkana č. 1/1995 Režim přístupu studentů do počítačových laboratoří (neplatí od 9. 9. 2015)