Příkazy a směrnice děkana

 

Z roku 2020

Směrnice děkana č. 1/2020 O zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu pro studenty oboru „Pravděpodobnost a matematická statistika“ studijního programu Matematika
Příkaz děkana č. 1/2020 Organizačně administrativní opatření pro nahlížení do spisu uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 (neplatí od 20. 8. 2020)
Směrnice děkana č. 2/2020 Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení v oborech „Didaktika a historie matematiky a informatiky“ a „Fyzika – didaktika fyziky“
Směrnice děkana č. 3/2020 O poskytování dnů osobního rozvoje
Směrnice děkana č. 4/2020 Změna Směrnice děkana č. 4/2019 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací
Směrnice děkana č. 5/2020 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro dynamický nákupní systém na MFF UK
Směrnice děkana č. 6/2020 Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF UK
Směrnice děkana č. 7/2020 Opatření k harmonogramu akademického roku 2019/2020 (neplatí od 1. 10. 2020)
Směrnice děkana č. 8/2020 ZMĚNA č. 2 Směrnice děkana č. 4/2019 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací (neplatí od 1. 10. 2020)
Směrnice děkana č. 9/2020 Opatření děkana ke zvláštním pravidlům studia na MFF UK pro akademický rok 2019/2020
Příkaz děkana č. 2/2020 Výkon práce z domova (home office)
Směrnice děkana č. 10/2020 Úprava pravidel pro jednání a hlasování VR MFF UK v případě provádění zasedání prostřednictvím prostředků komunikace na dálku
Směrnice děkana č. 11/2020 Výplata stipendií
Směrnice děkana č. 12/2020 Stanovení maximálních studijních průměrů pro určení nároku studentů na prospěchové stipendium
Směrnice děkana č. 13/2020 Opatření k harmonogramu akademického roku 2020/2021
Směrnice děkana č. 14/2020 O kontrole a evidenci jaderných materiálů
Směrnice děkana č. 15/2020 Vnitřní kontrolní systém a vnitřní audit
Příkaz děkana č. 3/2020 Zřízení Rozšířeného kolegia děkana
Příkaz děkana č. 4/2020 Zřízení Krizového štábu COV-MFF
Příkaz děkana č. 5/2020 Zřízení Komise pro informační systémy a technologie
Příkaz děkana č. 6/2020 K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2020
Příkaz děkana č. 7/2020 Dislokační výměr

 

Z roku 2019

Směrnice děkana č. 1/2019 O realizaci práv duševního vlastnictví na MFF UK
Směrnice děkana č. 2/2019 O transferu znalostí a technologií a partnerském programu na MFF UK
Příkaz děkana č. 1/2019 Organizačně administrativní opatření pro nahlížení do spisu uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 (neplatí od 22. 8. 2019)
Příkaz děkana č. 2/2019 Dislokační výměr
Směrnice děkana č. 3/2019 Podoba vysokoškolského diplomu na MFF UK
Směrnice děkana č. 4/2019 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací
Příkaz děkana č. 3/2019 Dislokační výměr
Směrnice děkana č. 5/2019 O vykazování a schvalování daňově neuznatelných nákladů
Směrnice děkana č. 6/2019 Provozní řád Knihovny Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
Příkaz děkana č. 4/2019 Bezpečné mazání datových nosičů
Příkaz děkana č. 5/2019 Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF UK
Směrnice děkana č. 7/2019 Opatření k harmonogramu akademického roku 2019/2020 (neplatí od 1. 7. 2019, viz Směrnice děkana č. 9/2019)
Směrnice děkana č. 8/2019 Zásady pro odesílání fakultní elektronické pošty
Směrnice děkana č. 9/2019 Opatření k harmonogramu akademického roku 2019/2020 (neplatí od 20. 4. 2020, viz Směrnice děkana č. 7/2020)
Směrnice děkana č. 10/2019 Působnost koordinátorů specializací studijních programů
Směrnice děkana č. 11/2019 O poskytování a čerpání dnů zdravotního volna (neplatí od 1. 2. 2020, viz Směrnice děkana č. 3/2020)
Směrnice děkana č. 12/2019 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
Příkaz děkana č. 6/2019 K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2019 (neplatí od 22. 11. 2019)
Příkaz děkana č. 7/2019 Plán inventarizací
Směrnice děkana č. 13/2019 K hodnocení originality habilitačních prací
Směrnice děkana č. 14/2019 O zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu
Příkaz děkana č. 8/2019 Rozpočtové provizorium (neplatí od 30. 4. 2020)
Směrnice děkana č. 15/2019 Oběh dokladů MFF UK

 

Z roku 2018

Příkaz děkana č. 1/2018 Dislokační výměr (neplatí od 6. 6. 2018)
Směrnice děkana č. 1/2018 Výplata stipendií (neplatí od 25. 9. 2018, viz Směrnice děkana č. 13/2018)
Směrnice děkana č. 2/2018 O podrobnostech hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy MFF UK
Příkaz děkana č. 2/2018 Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 24. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 3/2018 Organizačně administrativní opatření pro nahlížení do spisu uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 (neplatí od 25. 8. 2018)
Směrnice děkana č. 3/2018 Používání jednotného formuláře pro mzdový návrh
Směrnice děkana č. 4/2018 Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky zapojené do sítě MFF UK
Směrnice děkana č. 5/2018 Stanovení závazné adresy pracoviště na publikacích zaměstnanců MFF
Směrnice děkana č. 6/2018 Opatření k harmonogramu akademického roku 2018/2019 (neplatí od 26. 6. 2018, viz Směrnice děkana č. 9/2018)
Směrnice děkana č. 7/2018 Číselník středisek (kateder, ústavů, jiných pracovišť, účelových zařízení, oddělení a referátů děkanátu)
Směrnice děkana č. 8/2018 Působnost poradců pro studium v anglickém jazyce
Směrnice děkana č. 9/2018 Opatření k harmonogramu akademického roku 2018/2019 (neplatí od 6. 11. 2018, viz Směrnice děkana č. 18/2018)
Příkaz děkana č. 4/2018 K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2018 (neplatí od 23. 11. 2018)
Směrnice děkana č. 10/2018 Opatření k evidenci výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti na MFF UK
Směrnice děkana č. 11/2018 Opatření k začleňování mzdových grantových prostředků do mezd
Směrnice děkana č. 12/2018 K podávání návrhů grantových projektů, nakládání s podporou poskytnutou na jejich řešení a k jejich průběžnému a závěrečnému hodnocení
Směrnice děkana č. 13/2018 Výplata stipendií (neplatí od 1. 10. 2020, viz Směrnice děkana č. 11/2020)
Směrnice děkana č. 14/2018 Stanovení maximálních studijních průměrů pro určení nároku studentů na prospěchové stipendium (neplatí od 1. 10. 2020, viz Směrnice děkana č. 12/2020)
Směrnice děkana č. 15/2018 Opatření děkana o konání státních rigorózních zkoušek na Matematicko-fyzikální fakultě UK
Směrnice děkana č. 16/2018 Stanovení výše úhrad od absolventů a bývalých studentů MFF UK
Směrnice děkana č. 17/2018 Stanovení výše úhrad od studentů MFF UK
Směrnice děkana č. 18/2018 Opatření k harmonogramu akademického roku 2018/2019 (neplatí od 1. 10. 2019)
Příkaz děkana č. 5/2018 Plán inventarizací (neplatí od 1. 2. 2019)
Směrnice děkana č. 19/2018 Opatření děkana ke stanovení a výběru poplatku za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu na Matematicko-fyzikální fakultě UK
Příkaz děkana č. 6/2018 K přechodu fakultního webu na nový redakční systém
Směrnice děkana č. 20/2018 Webová prezentace MFF UK
Směrnice děkana č. 21/2018 O kontrole a evidenci jaderných materiálů (neplatí od 20. 7. 2020, viz Směrnice děkana č. 14/2020)
Příkaz děkana č. 7/2018 Rozpočtové provizorium  (neplatí od 18. 4. 2019)

 

Z roku 2017

Směrnice děkana č. 1/2017 Zavedení poplatků za habilitační řízení a za řízení ke jmenování profesorem
Směrnice děkana č. 2/2017 O sjednávání dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
Příkaz děkana č. 1/2017 Organizačně administrativní opatření pro nahlížení do spisu uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 (neplatí od 25. 8. 2017)
Směrnice děkana č. 3/2017 Statut soutěže o Cenu děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší knižní publikace
Směrnice děkana č. 4/2017 Pracovně lékařské služby na MFF UK
Směrnice děkana č. 5/2017 Používání poštovních adres v doméně mff.cuni.cz
Směrnice děkana č. 6/2017 Opatření k harmonogramu akademického roku 2017/2018 (neplatí od 1. 10. 2018, viz Směrnice děkana č. 6/2018)
Příkaz děkana č. 2/2017 Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 27. 4. 2018)
Příkaz děkana č. 3/2017 O organizační změně děkanátních oddělení propagace a přechodném období (neplatí od 31. 12. 2017)
Směrnice děkana č. 7/2017 Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
Směrnice děkana č. 8/2017 Ediční řád a ediční činnost MFF UK
Směrnice děkana č. 9/2017 Stanovení maximálních studijních průměrů pro určení nároku studentů na prospěchové stipendium (neplatí od 1. 10. 2018, viz Směrnice děkana č. 14/2018)
Příkaz děkana č. 4/2017 Dislokační výměr (neplatí od 6. 6. 2018)
Příkaz děkana č. 5/2017 K přípravě implementace elektronického systému pořizování objednávek a likvidace faktur (ESOF)
Zásady č. 1/2017 Pro tvorbu a čerpání dílčích fondů UK
Směrnice děkana č. 10/2017 Opatření upřesňující podrobnosti a lhůty pro stanovení podmínek pro získání zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
Směrnice děkana č. 11/2017 Výplata stipendií (neplatí od 23. 4. 2018, viz Směrnice děkana č. 1/2018)
Směrnice děkana č. 12/2017 O využívání webové aplikace CHRES při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem
Příkaz děkana č. 6/2017 O vystavení dodatků k pracovním smlouvám
Příkaz děkana č. 7/2017 K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2017 (neplatí od 24. 11. 2017)
Příkaz děkana č. 8/2017  K provedení a zpracování inventarizace na Matematicko-fyzikální fakultě pro rok 2017 (neplatí od 1. 2. 2018)
Směrnice děkana č. 13/2017 Pravidla pro zadávání Veřejných zakázek malého rozsahu na MFF UK (neplatí od 1. 3. 2020, viz Směrnice děkana č. 5/2020)
Příkaz děkana č. 9/2017 Dislokační výměr (neplatí od 6. 6. 2018)
Příkaz děkana č. 10/2017 Rozpočtové provizorium (neplatí od 18. 4. 2018)

 

Z roku 2016

Příkaz děkana č. 1/2016 Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 (neplatí od 26. 8. 2016)
Směrnice děkana č. 1/2016 Závazné pokyny pro uzavírání pracovně právních vztahů na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Směrnice děkana č. 2/2016 Stanovení výše úhrad od absolventů a bývalých studentů MFF UK v Praze (neplatí od 11. 10. 2018, viz Směrnice děkana č. 16/2018)
Směrnice děkana č. 3/2016 Stanovení výše úhrad od studentů MFF UK v Praze (neplatí od 11. 10. 2018, viz Směrnice děkana č. 17/2018)
Příkaz děkana č. 2/2016 Dislokační výměr (neplatí od 6. 6. 2018)
Příkaz děkana č. 3/2016 Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 27. 4. 2016)
Směrnice děkana č. 4/2016 Opatření k harmonogramu akademického roku 2016/2017 (neplatí od 1. 10. 2017, viz Směrnice děkana č. 6/2017)
Směrnice děkana č. 5/2016 Jednotná grafická a vizuální prezentace Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
Směrnice děkana č. 6/2016 O stanovení výše nepřímých nákladů
Příkaz děkana č. 4/2016 Dislokační výměr (neplatí od 6. 6. 2018)
Směrnice děkana č. 7/2016 Změna Směrnice děkana č. 1/2015 Formální náležitosti závěrečné (tj. bakalářské, rigorózní, dizertační) práce
Směrnice děkana č. 8/2016 Provozní řád a přístupový systém do budov MFF UK
Příkaz děkana č. 5/2016 K transformaci fakultního webu a zavádění CMS (neplatí od 28. 11. 2018, viz Směrnice děkana č. 20/2018)
Směrnice děkana č. 9/2016 O uveřejňování smluv v Registru smluv
Příkaz děkana č. 6/2016 K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2016 (neplatí od 23. 11. 2016)
Směrnice děkana č. 10/2016 Změna Směrnice děkana č. 10/2015 Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech  (neplatí od 1. 10. 2017, viz Pravidla pro organizaci studia ze dne 14. června 2017 (aktuální))
Příkaz děkana č. 7/2016 K provedení a zpracování inventarizace (neplatí od 1. 2. 2017)
Směrnice děkana č. 11/2016 K zavedení personálních identifikátorů autorů z MFF UK (neplatí od 10. 10. 2018)
Příkaz děkana č. 8/2016 Rozpočtové provizorium (neplatí od 4. 5. 2017)
Směrnice děkana č. 12/2016 Provozní řád Knihovny Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (neplatí od 5. 4. 2019, viz Směrnice děkana č. 6/2019)

 

Z roku 2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Formální náležitosti závěrečné (tj. bakalářské, magisterské, rigorózní, dizertační) práce
Směrnice děkana č. 2/2015 Změna Směrnice děkana č. 8/2010 (neplatí od 1. 3. 2019, viz Směrnice děkana č. 4/2019)
Příkaz děkana č. 1/2015 Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 (neplatí od 2. 10. 2015)
Směrnice děkana č. 3/2015 O evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy evropských společenství (neplatí od 28. 11. 2018, viz Směrnice děkana č. 21/2018)
Příkaz děkana č. 2/2015 Dislokační výměr (neplatí od 6. 6. 2018)
Směrnice děkana č. 4/2015 Uvádění rodného příjmení na vysokoškolském diplomu vydaném Univerzitou Karlovou v Praze  (neplatí od 1. 3. 2019, viz Směrnice děkana č. 3/2019)
Směrnice děkana č. 5/2015 O vykazování hospodářské a nehospodářské činnosti
Směrnice děkana č. 6/2015 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Příkaz děkana č. 3/2015 Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 21. 11. 2015)
Směrnice děkana č. 7/2015 Závazné pokyny pro uzavírání pracovně právních vztahů na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (neplatí od 1. 3. 2016, viz Směrnice děkana č. 1/2016)
Směrnice děkana č. 8/2015 Opatření k harmonogramu akademického roku 2015/2016 (neplatí od 1. 10. 2016, viz Směrnice děkana č. 4/2016)
Směrnice děkana č. 9/2015 Výplata stipendií (neplatí od 5. 10. 2017, viz Směrnice děkana č. 11/2017)
Směrnice děkana č. 10/2015 Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech (neplatí od 1. 10. 2017, viz Pravidla pro organizaci studia ze dne 14. června 2017 (aktuální))
Směrnice děkana č. 11/2015 Statut soutěže o Cenu děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší knižní publikace (neplatí od 5. 5. 2017, viz Směrnice děkana č. 3/2017)
Zásady č. 1/2015 Pro tvorbu a čerpání dílčích fondů UK (neplatí od 1. 1. 2018, viz Zásady č. 1/2017)
Směrnice děkana č. 12/2015 O ediční činnosti MFF UK (neplatí od 17. 7. 2017, viz Směrnice děkana č. 8/2017)
Příkaz děkana č. 4/2015 K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2015 (neplatí od 26. 11. 2015)
Směrnice děkana č. 13/2015 Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF (neplatí od 9. 4. 2020, viz Směrnice děkana č. 6/2020)
Příkaz děkana č. 5/2015 Plán inventarizací (neplatí od 26. 8. 2016)
Směrnice děkana č. 14/2015 Plán krizové připravenosti Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze
Směrnice děkana č. 15/2015 Organizační uspořádání děkanátu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Příkaz děkana č. 6/2015 Rozpočtové provizorium (neplatí od 14. 4. 2016)
Příkaz děkana č. 7/2015 Dislokační výměr (neplatí od 6. 6. 2018)

 

Z roku 2014

Směrnice děkana č. 0/2014 Statut Ceny za reprezentaci a propagaci
Příkaz děkana č. 1/2014 Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 (neplatí od 1. 10. 2014)
Směrnice děkana č. 1/2014 Směrnice děkana č. 1/2014 o doplňkových (režijních) nákladech
Příkaz děkana č. 2/2014 Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 26. 8. 2016)
Příkaz děkana č. 3/2014 Organizační změna na pracovišti 102 – Fyzikálním ústavu Univerzity Karlovy (neplatí od 29. 5. 2018)
Směrnice děkana č. 2/2014 Statut soutěže o Cenu děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci
Směrnice děkana č. 3/2014 Opatření k harmonogramu akademického roku 2014/2015 (neplatí od 1. 10. 2015, viz Směrnice děkana č. 8/2015)
Směrnice děkana č. 4/2014 Opatření k evidenci, účtování a vykazování Smluvního výzkumu (SMV) (neplatí od 3. 4. 2014, viz Směrnice děkana č. 5/2015)
Příkaz děkana č. 4/2014 K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2014 (neplatí od 26. 11. 2014)
Směrnice děkana č. 5/2014 Využití papírové podoby výkazu o studiu
Směrnice děkana č. 6/2014 Výplata stipendií (neplatí od 15. 4. 2015, viz Směrnice děkana č. 9/2015)
Směrnice děkana č. 7/2014 Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech (neplatí od 1. 7. 2015, viz Směrnice děkana č. 10/2015)
Příkaz děkana č. 5/2014 O zrušení Směrnice č. 7/2010 (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 6/2014 Plán inventarizací (neplatí od 26. 8. 2016)
Příkaz děkana č. 7/2014 Organizační změna útvaru 721 Sekretariát (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 8/2014 Rozpočtové provizorium (neplatí od 16. 4. 2015)
Příkaz děkana č. 9/2014 Změna názvu pracoviště
Příkaz děkana č. 10/2014 Změna názvu pracoviště

 

Z roku 2013

Směrnice děkana č. 1/2013 Výplata stipendií (neplatí od 20. 5. 2013, viz Směrnice děkana č. 7/2013)
Příkaz děkana č. 1/2013 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Směrnice děkana č. 2/2013 Opatření k evidenci výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti na MFF UK
Směrnice děkana č. 3/2013 Stanovení závazné adresy pracoviště na publikacích zaměstnanců MFF (neplatí od 27. 4. 2018, viz Směrnice děkana č. 5/2018)
Příkaz děkana č. 2/2013 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 3/2013 Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 (neplatí od 13. 3. 2014)
Směrnice děkana č. 4/2013 Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2013/2014 (neplatí od 1. 10. 2014, viz Statut UK, Příloha č. 6)
Směrnice děkana č. 5/2013 Opatření k začleňování mzdových grantových prostředků do mezd
Příkaz děkana č. 4/2013 Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 26. 8. 2016)
Dodatek č.1 k Zásadám č. 1/2009 pro tvorbu a čerpání dílčích fondů UK (neplatí od 1. 9. 2015)
Směrnice děkana č. 6/2013 Opatření k harmonogramu akademického roku 2013/2014 (neplatí od 1. 10. 2014, viz Směrnice děkana č. 3/2014)
Příkaz děkana č. 5/2013 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Směrnice děkana č. 7/2013 Výplata stipendií (neplatí od 11. 10. 2013, viz Směrnice děkana č. 12/2013)
Směrnice děkana č. 8/2013 Stanovení organizace k zabezpečení požární ochrany  (neplatí od 16. 9. 2019, viz Směrnice děkana č. 12/2019)
Směrnice děkana č. 9/2013 O využívání webové aplikace Habilion při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem (neplatí od 5. 10. 2017, viz Směrnice děkana č. 12/2017)
Příkaz děkana č. 6/2013 Úprava studijních záležitostí vzhledem k povodním (neplatí od 1. 10. 2014)
Příkaz děkana č. 7/2013 O přesměrování domény (neplatí od 28. 11. 2018, viz Směrnice děkana č. 20/2018)
Příkaz děkana č. 8/2013 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 9/2013 K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2013 (neplatí od 28. 11. 2013)
Směrnice děkana č. 10/2013 Změna Směrnic děkana č. 7/2010 a č. 10/2010 (neplatí od 1. 10. 2014, viz Pravidla pro organizaci studia na MFF UK, čl. 18)
Směrnice děkana č. 11/2013 K podávání návrhů grantových projektů, nakládání s podporou poskytnutou na jejich řešení a k jejich průběžnému a závěrečnému hodnocení
Směrnice děkana č. 12/2013 Výplata stipendií (neplatí od 2. 10. 2014, viz Směrnice děkana č. 6/2014)
Příkaz děkana č. 10/2013 Inventarizace majetku (neplatí od 27. 7. 2014)
Příkaz děkana č. 11/2013 Pravidelná revize knihovních výpůjček zaměstnanců fakulty z Knihovny MFF UK
Příkaz děkana č. 12/2013 Rozpočtové provizorium (neplatí od 27. 7. 2014)

 

Z roku 2012

Příkaz děkana č. 1/2012 Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 (neplatí od 30. 9. 2012)
Směrnice děkana č. 1/2012 Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2012/2013 (neplatí od 1. 10. 2014, viz Směrnice děkana č. 4/2013)
Příkaz děkana č. 2/2012 Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 26. 8. 2016)
Směrnice děkana č. 2/2012 Opatření k harmonogramu akademického roku 2012/2013 (neplatí od 1. 10. 2014, viz Směrnice děkana č. 6/2013)
Dodatek č. 1/2012 ke Směrnici děkana č. 5/2009 Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
Směrnice děkana č. 3/2012 Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF (neplatí od 9. 10. 2015, viz Směrnice děkana č. 13/2015)
Směrnice děkana č. 4/2012 Opatření o čerpání dovolené (neplatí od 14. 11. 2012, viz Směrnice děkana č. 6/2012)
Směrnice děkana č. 5/2012 Opatření děkana upřesňující nakládání s prerekvizitami a korekvizitami při zápisu předmětů (neplatí od 1. 10. 2014, viz Pravidla pro organizaci studia na MFF UK, čl. 8, písm. a)
Příkaz děkana č. 3/2012 K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2012 (neplatí od 29. 11. 2012)
Příkaz děkana č. 4/2012 Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku (neplatí od 27. 7. 2014)
Směrnice děkana č. 6/2012 Opatření o čerpání dovolené
Směrnice děkana č. 7/2012 o doplňkových (režijních) nákladech (neplatí od 27. 3. 2014, viz Směrnice děkana č. 1/2014)
Příkaz děkana č. 5/2012 Rozpočtové provizorium (neplatí od 27. 7. 2014)

 

Z roku 2011

Příkaz děkana 1/2011 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Směrnice děkana č. 1/2011 Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2011/2012 (neplatí od 1. 10. 2012, viz Směrnice děkana č. 1/2012)
Směrnice děkana č. 2/2011 Přijímání vědeckých pracovníků a jejich zařazování do mzdových tříd
Příkaz děkana 2/2011 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana 3/2011 Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012 (neplatí od 15. 10. 2011)
Příkaz děkana 4/2011 Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 1. 1. 2012)
Směrnice děkana č. 3/2011 Opatření k harmonogramu akademického roku 2011/2012 (neplatí od 1. 10. 2012, viz Směrnice děkana č. 6/2013)
Směrnice děkana č. 4/2011 Opatření děkana - elektronický zápis předmětů (neplatí od 19. 6. 2013)
Směrnice děkana č. 5/2011 Výplata stipendií (neplatí od 11. 1. 2013, viz Směrnice děkana č. 1/2013)
Příkaz děkana 5/2011 Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku (neplatí od 31. 3. 2012)
Příkaz děkana 6/2011 Organizační zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2011 (neplatí od 2. 12. 2011)
Příkaz děkana 7/2011 Zřízení Informatického ústavu Univerzity Karlovy (IÚ UK) (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana 8/2011 Rozpočtové provizorium (neplatí od 5. 4. 2012)

 

Z roku 2010

Příkaz děkana 1/2010 Rozpočtové provizorium (neplatí od 22. 7. 2011)
Směrnice děkana č. 1/2010 Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2010/2011 (neplatí od 1. 10. 2011, viz Směrnice děkana č. 1/2011)
Příkaz děkana 2/2010 Zřízení Katedry distribuovaných a spolehlivých systémů
Příkaz děkana 3/2010 Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011 (neplatí od 31. 12. 2010)
Dodatek ke Směrnici děkana 2/1999 Číselník středisek s uvedením odpovědných osob (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Směrnice děkana č. 2/2010 Úplaty za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF (neplatí od 1. 7. 2012, viz Směrnice děkana č. 3/2012)
Příkaz děkana 4/2010 Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 31. 12. 2010)
Směrnice děkana č. 3/2010 Stanovení výše úhrad od studentů a absolventů MFF UK v Praze (neplatí od 3. 3. 2016, viz Směrnice děkana č. 2/2016Směrnice děkana č. 3/2016)
Směrnice děkana č. 4/2010 Opatření k harmonogramu akademického roku 2010/2011 (neplatí od 1. 10. 2011, viz Směrnice děkana č. 3/2013)
Příkaz děkana č. 5/2010 Rozhodnutí o přebytečnosti movitého majetku a jeho prodeji (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice děkana č. 5/2010 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (neplatí od 29. 9. 2010, viz Směrnice děkana č. 7/2010)
Směrnice děkana č. 6/2010 Opatření děkana o uznávání dříve vykonaných zkoušek pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů (neplatí od 8. 6. 2011)
Příkaz děkana č. 6/2010 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 7/2010 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Směrnice děkana č. 7/2010 Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (neplatí od 2. 10. 2014, viz Pravidla pro organizaci studia na MFF UKSměrnice děkana č. 7/2014)
Směrnice děkana č. 8/2010 Opatření děkana upravující pravidla pro odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací (neplatí od 1. 3. 2019, viz Směrnice děkana č. 4/2019)
Směrnice děkana č. 9/2010 Opatření děkana o konání státních rigorózních zkoušek na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze (neplatí od 11. 10. 2018, viz Směrnice děkana č. 15/2018)
Směrnice děkana č. 10/2010 Změna Směrnice děkana č. 7/2010 (neplatí od 1. 10. 2013, viz Směrnice děkana č. 10/2013)
Příkaz děkana č. 8/2010 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 9/2010 Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 10/2010 K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2010 (neplatí od 26. 10. 2011)
Směrnice děkana č. 11/2010 Změna Směrnice děkana č. 5/2009
Příkaz děkana č. 11/2010 Organizační změna útvaru 612 Reprografické středisko fakulty (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 12/2010 Rozpočtové provizorium (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice děkana č. 12/2010 Změna Směrnice děkana č. 8/2010 (neplatí od 1. 3. 2019, viz Směrnice děkana č. 4/2019)

 

Z roku 2009

Směrnice děkana č. 1/2009 Stipendium v doktorském studiu (neplatí od 6. 2. 2009, viz Směrnice děkana č. 3/2009)
Směrnice děkana č. 2/2009 Stanovení výše úhrad od studentů a absolventů MFF UK v Praze (neplatí od 21. 4. 2009, viz Směrnice děkana č. 3/2010)
Směrnice děkana č. 3/2009 Stipendium v doktorském studiu (neplatí od 14. 10. 2011, viz Směrnice děkana č. 5/2011)
Příkaz děkana 1/2009 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Směrnice děkana č. 4/2009 Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2009/2010 (neplatí od 13. 10. 2009, viz Směrnice děkana č. 1/2010)
Směrnice děkana č. 5/2009 Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
  Přílohy: 1234
Příkaz děkana 2/2009 Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na UK v Praze, MFF (neplatí od 1. 1. 2010)
Příkaz děkana 3/2009 Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 (neplatí od 13. 10. 2009)
Příkaz děkana 4/2009 Prodej movitého majetku (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice děkana č. 6/2009 Elektronický zápis předmětů (neplatí od 1. 7. 2011, viz Směrnice děkana č. 4/2011)
Směrnice děkana č. 7/2009 Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2009/2010 (neplatí od 12. 3. 2010, viz Směrnice děkana č. 1/2010)
Příkaz děkana 6/2009 Organizační zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2009 (neplatí od 1. 1. 2010)
Příkaz děkana 5/2009 Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku (neplatí od 15. 8. 2011)
Zásady č. 1/2009 Pro tvorbu a čerpání dílčích fondů UK (neplatí od 1. 9. 2015, viz Zásady č. 1/2015)

 

Z roku 2008

Směrnice děkana č. 1/2008 Výplata stipendia za vynikající studijní výsledky (neplatí od 14. 10. 2011, viz Směrnice děkana č. 5/2011)
Směrnice děkana č. 2/2008 O vykazování účelových prostředků v rámci zahraniční pomoci a ze zdrojů Evropské unie poskytnutých na podporu projektů výzkumu a vývoje (neplatí od 7. 5. 2018)
Příkaz děkana 1/2008 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Zásady č. 1/2008 Pro tvorbu a čerpání fondů MFF (neplatí od 13. 10. 2008, viz Zásady č. 2/2008)
Příkaz děkana 2/2008 Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 (neplatí od 13. 7. 2009, viz Příkaz děkana 3/2009)
Pokyn děkana č. 1/2008 k provedení jazykových zkoušek na bakalářské a navazující magisterské studium (neplatí od 1. 10. 2011)
Směrnice děkana č. 3/2008 Závodní preventivní péče na MFF (neplatí od 1. 6. 2017, viz Směrnice děkana č. 4/2017)
Příkaz děkana 3/2008 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 1. 4. 2009, viz Příkaz děkana 2/2009)
Směrnice děkana č. 4/2008 Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky zapojené do sítě MFF UK (neplatí od 1. 6. 2018, viz Směrnice děkana č. 4/2018)
Směrnice děkana č. 5/2008 Opatření děkana MFF UK pro stanovení výše úhrad za úkony od studentů a absolventů MFF UK v Praze (neplatí od 1. 2. 2009, viz Směrnice děkana č. 2/2009)
Příkaz děkana 4/2008 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Směrnice děkana č. 6/2008 Opatření děkana pro organizaci studia (neplatí od 28. 9. 2010, viz Směrnice děkana č. 5/2010)
Zásady č. 2/2008 Pro tvorbu a čerpání fondů MFF (neplatí od 1. 1. 2010, viz Zásady č. 1/2009)
Příkaz děkana 5/2008 Organizační zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 3. 12. 2008)
Příkaz děkana 6/2008 Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice děkana č. 7/2008 Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF (neplatí od 1. 4. 2010, viz Směrnice děkana č. 2/2010)
Směrnice děkana č. 8/2008 Zahraniční styky
Příkaz děkana 7/2008 Rozpočtové provizrium (neplatí od 22. 7. 2011)

 

Z roku 2007

Směrnice děkana č. 1/2007 O ekonomické a doplňkové činnosti
Směrnice děkana č. 2/2007 Opatření děkana MFF UK pro stanovení výše úhrad od studentů MFF UK v Praze (neplatí od 1. 5. 2008, viz Směrnice děkana č. 5/2008)
Směrnice děkana č. 3/2007 Opatření děkana MFF UK o konání státních rigorózních zkoušek na MFF UK v Praze (neplatí od 29. 9. 2010, viz Směrnice děkana č. 9/2010)
Směrnice děkana č. 4/2007 Organizačně administrativní náležitosti k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 (neplatí od 10. 3. 2008, viz Příkaz děkana 2/2008)
Příkaz děkana 1/2007 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 1. 4. 2009, viz Příkaz děkana 2/2009)
Směrnice děkana č. 5/2007 Statut soutěže o Cenu děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší učebnici a nejlepší monografii (neplatí od 1. 6. 2015, viz Směrnice děkana č. 11/2015)
Příkaz děkana 2/2007 Organizační změna útvaru 612 – Reprografické středisko fakulty (neplatí od 29. 5. 2018)
Pokyn děkana č. 1/2007 O zajištění evidence informačních zdrojů
Směrnice děkana č. 6/2007 Ediční činnost Matematicko-fyzikální fakulty (neplatí od 1. 7. 2015, viz Směrnice děkana č. 12/2015)
Příkaz děkana 3/2007 Organizační změna útvaru 721 – Sekretariát (neplatí od 15. 8. 2011)
Zásady č. 1/2007 Pro tvorbu a čerpání fondů MFF (neplatí od 25. 2. 2008, viz Zásady č. 1/2008)
Směrnice děkana č. 7/2007 Pravidla pro organizaci studia (neplatí od 1. 10. 2008, viz Směrnice děkana č. 6/2008)
Příkaz děkana 4/2007 Organizační zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 1. 4. 2008)
Příkaz děkana 5/2007 Inventarizace dluhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana 6/2007 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana 7/2007 Rozpočtové provizrium (neplatí od 1. 4. 2008)

 

Z roku 2006

Příkaz děkana 1/2006 Rozpočtové provizorium (neplatí od 22. 7. 2011)
Směrnice děkana č. 1/2006 o doplňkových (režijních) nákladech, odpisech a povinných zákonných odvodech (neplatí od 31. 12. 2012, viz Směrnice děkana č. 7/2012)
Příkaz děkana 2/2006 K provedení kontrolní akce (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice děkana č. 2/2006 O zabezpečení interního auditu a finanční kontroly (neplatí od 14. 8. 2020, viz Směrnice děkana č. 15/2020)
Příkaz děkana 3/2006 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 1. 4. 2009, viz Příkaz děkana 2/2009)
Směrnice děkana č. 3/2006 Zveřejňování dizertačních, diplomových, bakalářských a rigorózních prací (neplatí od 29. 9. 2010, viz Směrnice děkana č. 8/2010)
Příkaz děkana 4/2006 Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 (neplatí od 30. 9. 2006)
Směrnice děkana č. 4/2006 Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF (neplatí od 1. 1. 2009, viz Směrnice děkana č. 7/2008)
Zásady č. 1/2006 Pro tvorbu a čerpání sociálního fondu a fondu účelových prostředků pro rok 2006 (neplatí od 31. 12. 2006)
Směrnice děkana č. 5/2006 Výpočet průměrného výdělku pro účely výpočtu náhrad za dovolenou (neplatí od 26. 9. 2012)
Opatření děkana Vnitřní kontrolní systém (kontrolní řád)
Pokyn děkana č. 1/2006 K zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany na pracovištích MFF (neplatí od 1. 4. 2009, viz Příkaz děkana 2/2009)
Příkaz děkana 5/2006 K odstranění závad, zjištěných při kontrole, zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 1. 4. 2009, viz Příkaz děkana 2/2009)
Směrnice děkana č. 6/2006 Pravidla pro organizaci studia (neplatí od 25. 6. 2007, viz Směrnice děkana č. 7/2007)
Příkaz děkana 6/2006 Změna názvů kateder
Příkaz děkana 7/2006 K provedení kontrolní akce (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana 8/2006 Provádění inventarizací majetku a závazků (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana 9/2006 k organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 20. 2. 2007)
Směrnice děkana č. 7/2006 Statut soutěže o Cenu děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci (neplatí od 16. 5. 2014, viz Směrnice děkana č. 2/2014)
Příkaz děkana 10/2006 Změna názvu pracoviště
Příkaz děkana 11/2006 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana 12/2006 K odstranění závad, zjištěných při kontrole, zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 1. 4. 2009, viz Příkaz děkana 2/2009)
Zásady č. 2/2006 Pro tvorbu a čerpání sociálního fondu a fondu účelových prostředků pro rok 2007 (neplatí od 15. 6. 2006, viz Zásady č. 1/2007)
Příkaz děkana 13/2006 Rozpočtové provizorium (neplatí od 15. 8. 2011)

 

Z roku 2005

Příkaz děkana 1/2005 Rozpočtové provizorium (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice děkana 5/2005 k provádění studentské ankety (neplatí od 17. 4. 2013)
Dodatek č.1/2005 k Příkazu č.1/2002 Stanovení organizace k zabezpečení požární ochrany (neplatí od 29. 5. 2018)
Směrnice děkana č. 1/2005 Zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy v účetním roce 2005 (neplatí od 15. 8. 2011)
Opatření děkana (Nahlížení do materiálů v rámci př. říz.) Organizačně administrativní podmínky nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 (neplatí od 1. 4. 2006)
Příkaz děkana 2/2005 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Dodatek č. 6/2005 ke Směrnici č. 2/1999 Číselník středisek s uvedením odpovědných osob (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Směrnice děkana č. 2/2005 Rozsah pedagogických a vědeckých povinností akademických pracovníků a vědeckých povinností vědeckých pracovníků
Příkaz děkana 3/2005 Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 29. 8. 2006, viz Pokyn děkana č. 1/2006)
Příkaz děkana 4/2005 Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana 5/2005 Dočasná změna provozního řádu budov Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5 (neplatí od 1. 7. 2016, viz Směrnice děkana č. 8/2016)
Směrnice děkana 6/2005 Zadávání studentských prací (neplatí od 1. 10. 2011)
Příkaz děkana 6/2005 k organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 1. 4. 2006)
Příkaz děkana 7/2005 Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 8. 11. 2006)
Směrnice děkana č. 3/2005 Oběh dokladů UK MFF + přílohy (neplatí od 1. 1. 2020, viz Směrnice děkana č. 15/2019)
Směrnice děkana č. 4/2005 O vydávání interních předpisů
Dodatek č. 7/2005 ke Směrnici č. 2/1999 Číselník středisek s uvedením odpovědných osob (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Dodatek č. 3/2005 k Příkazu děkana č. 9/1999 Referát interního auditu a právních služeb (neplatí od 29. 5. 2018)

 

Z roku 2004

Příkaz děkana 1/2004 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (neplatí od 1. 4. 2009, viz Směrnice děkana č. 5/2009)
Směrnice děkana č. 1/2004 Zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy v účetním roce 2004 (neplatí od 15. 8. 2011)
Opatření děkana Organizačně administrativní podmínky nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 (neplatí od 1. 4. 2006)
Směrnice děkana č. 2/2004 Provozní řád objektů Matematicko-fyzikální fakulty (neplatí od 1. 7. 2016, viz Směrnice děkana č. 8/2016)
Příkaz děkana 2/2004 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Dodatek č.2/2004 ke Směrnici č.3/2003 - Elektronický zápis Elektronický zápis studentů doktorského studia (neplatí od 1. 10. 2011)
Příkaz děkana 3/2004 Úprava provozu budovy MFF v Praze 8 - Karlíně, Sokolovská 83, během stavebních úprav (neplatí od 24. 7. 2015)
Příkaz děkana 4/2004 Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 8. 11. 2006)
  Přílohy: 1 (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana 5/2004 Dočerpání dovolené za rok 2003 (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice děkana č. 3/2004 Stanovení závazné adresy pracoviště na publikacích zaměstnanců MFF (neplatí od 7. 2. 2013, viz Směrnice děkana č. 3/2013)
Směrnice děkana č. 4/2004 Zásady požární bezpečnosti pro provoz prostorů s výskytem lahví se stlačenými nebo zkapalněnými plyny
Příkaz děkana 6/2004 Organizační zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 1. 4. 2006)
Dodatek č.1/2004 k Příkazu č.1/2004 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (neplatí od 1. 4. 2009, viz Směrnice děkana č. 5/2009)
Směrnice děkana č. 5/2004 Ediční činnost Matematicko-fyzikální fakulty (neplatí od 31. 5. 2007)

 

Z roku 2003

Směrnice děkana č. 1/2003 Grafická prezentace fakulty (neplatí od 1. 6. 2016, viz Směrnice děkana č. 5/2016)
Příkaz děkana č. 1/2003 Rozpočtové provizorium (neplatí od 22. 7. 2011)
Směrnice děkana č. 2/2003 Zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy v účetním roce 2003 (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 2/2003 Opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou SÚJB (neplatí od 15. 8. 2011)
Opatření děkana Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF (neplatí od 1. 6. 2006, viz Směrnice děkana č. 4/2006)
Směrnice děkana č. 3/2003 Elektronický zápis (neplatí od 9. 9. 2015)
Příkaz děkana č. 3/2003 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Opatření děkana (Nahlížení do materiálů v rámci př. říz.) Organizačně administrativní podmínky nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004 (neplatí od 1. 4. 2006)
Příkaz děkana č. 4/2003 Provoz budovy v Karlíně během rekonstrukce (neplatí od 24. 7. 2015)
Dodatek č. 5/2003 ke směrnici děkana č. 2/1999 Číselník středisek s uvedením odpovědných osob'); (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Dodatek č.1/2003 ke Směrnici č.3/2003 k elektronickému zapisování výsledků zkoušek (neplatí od 9. 9. 2015)
Příkaz děkana č. 5/2003 k organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 9. 6. 2006)
Opatření děkana (provádění studentské ankety) k provádění studentské ankety (neplatí od 1. 4. 2006)
Příkaz děkana č. 6/2003 Rozpočtové provizorium (neplatí od 22. 7. 2011)

 

Z roku 2002

Směrnice děkana č. 1/2002 Zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy v účetním roce 2002 (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 1/2002 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (neplatí od 20. 5. 2013)
Příkaz děkana č. 2/2002 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Směrnice děkana č. 2/2002 Závodní preventivní péče na MFF (neplatí od 9. 4. 2008, viz Směrnice děkana č. 3/2008)
Příkaz děkana č. 3/2002 Dislokační rozhodnutí (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 4/2002 Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 5/2002 O stanovení platových podmínek v době povodní a po povodních (neplatí od 24. 7. 2015)
Příkaz děkana č. 6/2002 Zrušení výuky v budovách Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5 a omezení provozu v těchto budovách (neplatí od 1. 10. 2011)
Příkaz děkana č. 7/2002 k organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 9. 6. 2006)
Dodatek 4/2002 ke směrnici děkana č. 2/1999 Číselník středisek s uvedením odpovědných osob (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)

 

Z roku 2001

Směrnice děkana č. 1/2001 Zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy v účetním roce 2001 (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 1/2001 O čerpání dovolených důchodců (neplatí od 31. 8. 2006)
Směrnice děkana č. 1/2001 Náhrada nákladů na státní rigorózní zkoušku (neplatí od 15. 2. 2001)
Dodatek 1/2001 ke směrnici děkana č. 2/1999 Dodatek číselníku nákladových středisek (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Dodatek 2/2001 k příkazu děkana č. 9/1999 Centrum materiálového výzkumu (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 2/2001 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 3/2001 Dislokační rozhodnutí (neplatí od 6. 6. 2018)
Příkaz děkana č. 4/2001 Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 8. 11. 2006)
Dodatek 3/2001 ke směrnici děkana č. 4/2000 Zadávání veřejných zakázek (neplatí od 31. 8. 2006)
Dodatek 4/2001 ke směrnici děkana č. 2/1999 Dodatek číselníku nákladových středisek (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Příkaz děkana č. 5/2001 Dislokační rozhodnutí (neplatí od 21. 5. 2014)
Směrnice děkana č. 2/2001 Ediční činnost Matematicko-fyzikální fakulty (neplatí od 15. 12. 2004, viz Směrnice děkana č. 5/2004)
Příkaz děkana č. 6/2001 Organizační zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 9. 6. 2006)
  Přílohy: Evidenční list (neplatí od 9. 6. 2001)
Směrnice děkana č. 4/2001 Grafická prezentace fakulty v jubilejním roce (neplatí od 23. 12. 2003, viz Směrnice děkana č. 1/2003)
Směrnice děkana č. 5/2001 Používání znaku Matematicko-fyzikální fakulty (neplatí od 1. 6. 2016, viz Směrnice děkana č. 5/2016)
Příkaz děkana č. 7/2001 Rozpočtové provizorium (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice děkana č. 3/2001 Poskytování informací na Matematicko-fyzikální fakultě (neplatí od 3. 4. 2015, viz Směrnice děkana č. 6/2015)

 

Z roku 2000

Dodatek 2/2000 ke směrnici děkana 2/1999 Dodatek číselníku nákladových středisek (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Příkaz děkana č. 1/2000 Rozpočtové provizorium pro počátek roku 2000 (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 2/2000 Vedoucím pracovišť (neplatí od 22. 7. 2011)
Příkaz děkana č. 3/2000 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 4/2000 Organizační opatření - sloučení kateder (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 5/2000 Zrušení příkazu děkana č. 2/2000 (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 6/2000 Zákaz kouření ve veřejných prostorách fakulty (neplatí od 1. 7. 2016, viz Směrnice děkana č. 8/2016)
Příkaz děkana č. 7/2000 Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 8. 11. 2006)
Směrnice děkana č. 1/2000 Zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy v účetním roce 2000 (neplatí od 17. 4. 2001, viz Směrnice děkana č. 1/2001)
Dodatek 1/2000 ke směrnici děkana 2/1999 Organizační změna pracovišť KVOF a děkanátu fakulty (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Směrnice děkana č. 2/2000 Přijímání vědeckých pracovníků a jejich zařazování do mzdových tříd (neplatí od 1. 4. 2011, viz Směrnice děkana č. 2/2011)
Příkaz děkana č. 8/2000 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 9/2000 Organizační změna útvaru 612 - Reprografické středisko fakulty (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 10/2000 Organizační zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 9. 6. 2006)
Směrnice děkana č. 4/2000 Zadávání veřejných zakázek (neplatí od 31. 8. 2006)
Směrnice děkana č. 3/2000 Doplňková činnost (neplatí od 31. 8. 2006)
Příkaz děkana č. 11/2000 Rozpočtové provizorium pro počátek roku 2001 (neplatí od 22. 7. 2011)

 

Z roku 1999

Směrnice děkana 2/1999 Číselník středisek s uvedením odpovědných osob (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Příkaz děkana č. 12/1999 Ke kontrole zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 199/94 Sb. a zákona č. 148/96 Sb. a čerpání grantových prostředků (neplatí od 31. 8. 2006)
Příkaz děkana č. 11/1999 K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF (neplatí od 9. 6. 2006)
Směrnice děkana 1/1999 Poskytování tvůrčího volna
Příkaz děkana č. 10/1999 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 9/1999 Úprava organizačních pravidel (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 8/1999 Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 7/1999 Organizační změna pracovišť děkanátu fakulty (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 6/1999 Regulační opatření pro čerpání výdajů ze státního rozpočtu (neplatí od 24. 7. 2015)
Příkaz děkana č. 5/1999 Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 8. 11. 2006)
Interní směrnice Stanovení míry vyučovacích povinností a specifikace charakteristik a výstupů vědecké činnosti akademických a vědeckých pracovníků MFF ve smyslu Vnitřního platového předpisu UK(neplatí od 1. 7. 2005, viz Směrnice děkana č. 2/2005)
Příkaz děkana č. 4/1999 Zabezpečení pracovněprávní a mzdové agendy MFF v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a s vnitřními předpisy UK a MFF (neplatí od 22. 7. 2011)
Směrnice děkana 3/1999 Závazné pokyny pro uzavírání pracovního poměru na MFF (neplatí od 16. 4. 2015, viz Směrnice děkana č. 7/2015)
Příkaz děkana č. 3/1999 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 2/1999 Změny na KFES a KMF (neplatí od 22. 7. 2011)
Příkaz děkana č. 1/1999 Změny na KFK a KFPo (neplatí od 22. 7. 2011)

 

Starší příkazy a směrnice

Příkaz děkana č. 10/1998 Rozpočtové provizorium pro počátek roku 1999 (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 9/1998 K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 9. 6. 2006)
Směrnice děkana 2/1998 Úprava povinností pracovišť fakulty při zabezpečení rekonstrukčních a stavebních prací hrazených z centrálních zdrojů (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 8/1998 Dočasné dislokační opatření (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 7/1998 Reorganizace fyzikálního praktika KVOF (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 6/1998 Změna názvu katedry (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 5/1998 Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 4/1998 Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky zapojené do sítě MFF UK (neplatí od 1. 6. 2008, viz Směrnice děkana č. 4/2008)
Příkaz děkana č. 3/1998 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Směrnice děkana 1/1998 Informační služby MFF poskytované prostřednictvím WWW (neplatí od 1. 7. 2016, viz Příkaz děkana č. 5/2016)
Interní směrnice Vedení rozpočtové a hospodářské agendy MFF UK (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 2/1998 Dislokační rozhodnutí (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 1/1998 Rozpočtové provizorium pro počátek roku 1998 (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 8/1997 Úpravy rozpočtu na pracoviště (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 7/1997 Dočasné pozastavení výplat odměn z rozpočtových zdrojů (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 6/1997 Odložení výplat odměn z grantů a hospodářské činnosti (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 5/1997 Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 4/1997 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 3/1997 Provádění, organizace, řízení a kontrola požární ochrany (neplatí od 30. 4. 2002, viz Příkaz děkana č. 1/2002)
Příkaz děkana č. 2/1997 Zavedení Finančního řádu na MFF UK, rozpočtové provizorium pro počátek roku 1997, úprava mzdových tarifů (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 1/1997 Finanční řád MFF UK (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice pro ediční činnost MFF UK Ediční činnost MFF UK (neplatí od 1. 6. 2001, viz Směrnice děkana č. 2/2001)
Příkaz děkana č. 10/1996 Pokyny vedoucím pracovišť a řešitelům grantových projektů pro hospodaření se mzdovými prostředky v roce 1996 (neplatí od 24. 7. 2015)
Příkaz děkana č. 9/1996 Dislokační rozhodnutí (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 8/1996 Závěry prohlídky zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na požární prevenci (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 7/1996 Počítačová učebna v Troji (neplatí od 31. 1. 2018)
Příkaz děkana č. 6/1996 Organizační opatření (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 5/96 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 4/1996 Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky zapojené do sítě MFF UK (neplatí od 7. 4. 1998, viz Příkaz děkana č. 4/1998)
Příkaz děkana č. 3/1996 Pravidla pro odvody z finančních zdrojů získaných mimo státní příspěvek (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 2/1996 Změny a doplňky Příkazu děkana č. 2/1994 (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 1/1996 Rozpočtové provizorium pro počátek roku 1996 (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 11/1995 Dislokační výměr (neplatí od 24. 7. 2015)
Příkaz děkana č. 10/1995 Dovolená během semestru (neplatí od 1. 7. 2012, viz Směrnice děkana č. 4/2012)
Příkaz děkana č. 9/1995 Dislokační rozhodnutí (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 8/1995 Ukončení atestací (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 7/1995 Dislokační rozhodnutí (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 6/1995 Výsledky prohlídky BOZP a PO (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 5/1995 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 4/1995 Zásady pro provozování výpočetní techniky zapojené do sítě MFF UK (neplatí od 28. 2. 1996, viz Příkaz děkana č. 4/1996)
Příkaz děkana č. 3/1995 Změna názvu katedry
Příkaz děkana č. 2/1995 KATO-1995 (neplatí od 24. 7. 2015)
Příkaz děkana č. 1/1995 Režim přístupu studentů do počítačových laboratoří (neplatí od 9. 9. 2015)