Formuláře pro vnitrofakultní potřebu

 

Elektronizované agendy (Databázová evidence drobných agend ~ DEDA)

Evidence služebních cest (Cestovní příkaz / Vyúčtování pracovní cesty)  [ DEDA  ]    
Pořádání akce s mezinárodní účastí  [ DEDA  ]    
Přijetí zahraničního hosta  [ DEDA  ]    
 

Hospodářské oddělení

Cestovní pojištění - roční karta Uniqa Evropa  [ PDF | RTF | DOC ]   20. 12. 2013
Cestovní pojištění - roční karta Uniqa Svět  [ PDF | RTF | DOC ]   20. 12. 2013
Cestovní pojištění u Uniqa pojišťovny, a.s.  [ PDF | RTF | DOC ]   22. 5. 2013
Ceník prací, služeb a materiálu  [ HTM ]   1. 3. 2022
Návrh na vyřazení DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku)  [ XLS ]   25. 1. 2021
Návrh na vyřazení DHM (dlouhodobého hmotného majetku)  [ XLS ]   25. 1. 2021
Objednávka  [ PDF | RTF | DOC ]   22. 11. 2016
Objednávka nad 50 000 Kč  [ PDF | RTF | DOC ]   22. 11. 2016
Objednávka mobilních služeb  [ XLS ]   30. 9. 2019
Platby platební kartou  [ PDF | RTF | DOC ]   14. 3. 2019
Vedlejší výdaje platební kartou při cestě  [ PDF | RTF | DOC ]   14. 3. 2019
Plná moc na výplatu peněz  [ PDF | RTF | DOC ]   12. 1. 2006
Podpisové vzory osob pověřených k nakládání s veřejnými prostředky  [ PDF | RTF | DOC ]   12. 9. 2017
Požadavek na platbu do zahraničí  [ XLS ]   29. 7. 2019
Požadavek na proplacení vložného na konferenci v ČR  [ PDF | RTF | DOC ]   17. 5. 2013
Požadavek na vystavení faktury  [ PDF | RTF | DOC ]   24. 1. 2013
Převodka majetku (jednotná pro všechny druhy majetku)  [ XLS | PDF ]   9. 6. 2011
Průvodní list k faktuře dodavatele  [ PDF | RTF | DOC ]   7. 3. 2018
Vyúčtování (drobného vydání bez zálohy, stálé zálohy, mimořádné zálohy)  [ XLS ]   8. 12. 2016
Žádost o převod, přeúčtování (Interní sdělení pro hospodářské oddělení)  [ PDF | RTF | DOC ]   14. 1. 2021
 

Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Dohoda o hostování  [ PDF | RTF | DOC ]   9. 11. 2020
Závazek k úhradě nákladů na pobyt výzkumného pracovníka na území ČR ...  [ PDF | RTF | DOC ]   13. 7. 2020
Potvrzení subjektu přijímajícího na území ČR cizince z třetích zemí za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit  [ PDFDOCX ]   9. 11. 2020
Čestné prohlášení  [ PDF | RTF | DOC ]   9. 11. 2020
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem  [ PDF | RTF | DOC ]   30. 9. 2019
Souhlas se zpracováním osobních údajů  [ PDF | RTF | DOCX ]   29. 8. 2019
Academic Visitor Application  [ PDF | RTF | DOCX ]   29. 8. 2019
Vzor zvacího dopisu (formální)  [ PDF | RTF | DOC ]   9. 11. 2020
Vzor zvacího dopisu (neformální)  [ PDF | RTF | DOC ]   4. 7. 2008
Přijetí zahraničního hosta (aplikace v SIS)    
Acknowledgement  [ PDF | RTF | DOC ]   9. 11. 2000
 

Oddělení firemní spolupráce

Smlouva o poskytování služeb v oblasti výzkumu  [ PDF | RTF | DOCX ]   8. 4. 2021
Agreement on Provision of Services within Research  [ PDF | RTF | DOCX ]   8. 4. 2021
Formulář pro evidenci smluvního výzkumu  [ PDF | RTF | DOC ]   6. 8. 2020
Formulář pro evidenci Poskytnuté/Nabyté licenční smlouvy k průmyslovému vlastnictví  [ PDF | RTF | DOCX ]   13. 4. 2021
Oznámení o vynálezu nebo inovaci  [ na webu CPPT UK ]  
 

Knihovna

Předávací protokol závěrečných prací odevzdávaných do Knihovny  [ PDF | RTF | DOC ]   9. 2. 2010
 

Doplňková činnost

Přílohy 3, 4 a 5 pro VHČ od 1. 1. 2007  [ XLS ]   28. 2. 2014
 

Zaměstnanecké oddělení

Dohoda o pracovní činnosti  [ PDF ]*   5. 2. 2021
Dohoda o provedení práce  [ PDF ]*  5. 2. 2021
Osobní dotazník  [ XLS ]   22. 4. 2016
Personal Questionnaire  [ XLSX ]   24. 1. 2022
Dovolenka  [ PDF | RTF | DOC ]   4. 2. 2001
Penzijní připojištění, přihláška  [ PDF | RTF | DOC ]   23. 3. 2001
Aktuální znění popisu práce zaměstnance  [ PDF | RTF | DOC ]   3. 7. 2020
Aktuální znění popisu práce zaměstnance po změně  [ PDF | RTF | DOC ]   15. 2. 2021
Výkaz prací externího učitele  [ PDF | RTF | DOC ]   14. 9. 2016
Výstupní list zaměstnance  [ PDF | RTF | DOC ]   19. 10. 2021
Žádanka na prohlídku pro zaměstnance kategorie 1 (přechodné období)  [ XLSX ] 17. 12. 2021
Závodní preventivní péče na MFF (kategorie 2 a vyšší)  [ na webu KPL VFN ]   31. 3. 2021
Žádost o poskytnutí tvůrčího volna  [ PDF | RTF | DOCX ]   3. 12. 2020
Formulář pro změnu čísla účtu  [ PDF | RTF | DOC ]   20. 9. 2018
Prohlášení mateřské školy k příspěvku zaměstnavatele  [ PDF | RTF | DOC ]   12. 6. 2015
Žádost o přeúčtování osobních nákladů  [ PDF | RTF | DOC ]   13. 9. 2016
Osnova profesního životopisu  [ PDF | RTF | DOC ]   18. 2. 2016
Mzdové tabulky pro menší pracoviště (24 zdrojů, 35 osob)  [ XLSX ]   10. 2. 2021
Mzdové tabulky pro větší pracoviště (50 zdrojů, 60 osob)  [ XLSX ]   10. 2. 2021
Návod k použití mzdových tabulek  [ PDF ]   27. 4. 2018
Makro k vytvoření přehledové tabulky ze sešitu mezd  [ XLSM ]   7. 1. 2022
Makro k převedení sešitu mezd do jiné verze prázdného sešitu  [ XLSM ]   10. 5. 2018
Návrh mimořádných odměn  [ XLSX ]   18. 11. 2020
Dodatek k pracovní smlouvě, jehož obsahem je Dohoda o výkonu práce z domova [ Příloha č. 1 Příkazu děkana č. 2/2020 ] 5. 2. 2021
Dohoda o upřesnění podmínek výkonu práce z domova [ Příloha č. 2 Příkazu děkana č. 2/2020 ] 5. 2. 2021
 

Profesní dům

Objednávka ubytování  [ PDF | RTF | DOC ]   1. 1. 2018
 

Studijní oddělení (formuláře a tiskopisy jsou umístěny na zvláštní stránce)

 

Správa budov

Požadavek na materiál  [ PDF | RTF | DOC ]   12. 10. 1999
Požadavek na přepravu  [ PDF | RTF | DOC ]   12. 10. 1999
Žádanka na technické plyny  [ PDF | RTF | DOC ]   12. 10. 1999
 

Tiskárna

Objednávka tiskárny – reprostřediska  [ PDF | RTF | DOC ]   19. 7. 2012
Další formuláře jsou přílohami Směrnice děkana č. 8/2017 "Ediční řád a ediční činnost MFF UK"  [ HTM ]   20. 1. 2021
 

Vnitřní kontrolní systém

Formuláře jsou přílohami Směrnice děkana č. 15/2020 "Vnitřní kontrolní systém a vnitřní audit"  [ HTM ]   14. 8. 2020
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Záznamový list BOZP pro opakovanou i nástupní instruktáž = Příloha č. 1 Směrnice děkana č. 7/2017  [ HTM ]   12. 7. 2017
Lékařský posudek ke školnímu úrazu studenta UK - MFF  [ PDF ]   4. 4. 2018
Záznam o školním úrazu studenta vysoké školy  [ PDF ]   4. 4. 2018
 

Hlavičkové papíry jsou umístěny na zvláštní stránce

 

* Technická poznámka: Formuláře v PDF s poli k vyplnění doporučujeme nejprve stáhnout do počítače a následně vyplňovat v lokálně nainstalovaném programu. Nedoporučujeme vyplňování v prostředí webového prohlížeče.

Datum u formuláře označuje jeho poslední aktualizaci.