Neplatí od 21. 10. 2021

viz Opatření děkana č. 9/2021

čj. UKMFF/51635/2020


Směrnice děkana č. 5/2020

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
a pro dynamický nákupní systém na MFF UK


Část I. – úvod

V návaznosti na ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s odvoláním na Opatření rektora č. 27/2016č. 18/2017, která stanovují pravidla pro zadávání veřejných zakázek na Univerzitě Karlově včetně pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen „VZMR“), vydávám tuto směrnici upravující pravidla pro zadávání VZMR v podmínkách Univerzity Karlovy, Matematicko-fyzikální fakulty (dále jen „MFF UK“).

Všichni zaměstnanci MFF UK jsou povinni při zadávání veřejných zakázek dodržovat ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, souvisejících platných obecně závazných právních předpisů a ustanovení Opatření rektora č. 27/2016 ve znění Opatření rektora č. 18/2017.

Opatřením rektora č. 27/2016 ve znění Opatření rektora č. 18/2017 jsou limity jednotlivých kategorií VZMR stanoveny takto:

Kategorie veřejné zakázkyPředpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky a služby (bez DPH)Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce (bez DPH)
I. kategorie0 Kč až 100.000,- Kč0 Kč až 200.000,- Kč
II. kategorie100.000,01 Kč až 400.000,- Kč200.000,01 Kč až 2.000.000,- Kč
III. kategorie400.000,01 Kč až 2.000.000,- Kč2.000.000,01 Kč až 6.000.000,- Kč

Opatření rektora č. 18/2017, článek 22, bod 2, a na něj navazující výklad odboru veřejných zakázek rektorátu Univerzity Karlovy neumožňuje fakultám měnit stanovené limity jednotlivých kategorií VZMR, ale umožňuje stanovit postup při zadávání VZMR kategorií I. a II. nebo jejich částí podle potřeb jednotlivých fakult.

Za zadávání veřejných zakázek na stavební práce v souladu se Zákonem 134/2016 Sb. odpovídá vedoucí správy budov.

 

Část II. – pravidla a postupy zadávání

I. kategorie

1) Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby do 49.999,- Kč (bez DPH)
Zadávání těchto zakázek je plně v kompetenci pracoviště, oddělení děkanátu, správce grantu a dodávku či službu lze zadat přímo jednomu dodavateli. Záznam o průběhu zakázky se nevyhotovuje. Zakázku schvaluje příkazce operace.

2) Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby v rozmezí od 50.000,- Kč do 100.000,- Kč (bez DPH)
Zadávání zakázek je plně v kompetenci pracoviště, oddělení děkanátu, správce grantu a dodávku či službu lze zadat přímo jednomu dodavateli. Příkazce operace schvaluje a odpovídá za průběh zadávání této VZMR. Záznam o VZMR na dodávky a služby od 50.000,01 Kč do 100.000,- Kč (bez DPH) vyhotoví pověřený pracovník, viz Příloha č. 1 této směrnice.

II. kategorie

1) Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby v rozmezí od 100.000,01 Kč do 400.000,- Kč (bez DPH)

a) Pro zadávání VZMR v rozmezí 100.000,01 Kč až 250.000,- Kč se stanovuje stejný postup jako v I. kategorii, bodu 2.

b) Zadávání VZMR v rozmezí 250.000,01 Kč až 400.000,- Kč je plně v kompetenci pracoviště (oddělení děkanátu). V těchto případech je třeba oslovit min. tři dodavatele a v komisi složené min. ze tří členů pracoviště vybrat nejvýhodnější nabídku. Příkazce operace schvaluje a odpovídá za průběh zadávání této VZMR. Záznam o VZMR na dodávky a služby od 250.000,01 Kč do 400.000,- Kč vyhotoví pověřený pracovník, viz Příloha č. 2 této směrnice.

III. kategorie

Zakázky malého rozsahu na dodávky a služby v rozmezí od 400.000,01 Kč do 2.000.000,- Kč (bez DPH)
Tyto zakázky jsou zadávány pracovištěm děkanátu – Mgr. Ivana Dvořáková, Ke Karlovu 3, Praha 2, místnost č. M-132, e-mail: idvorakova@dekanat.mff.cuni.cz; tel.: 95155 1201 nebo Advokátní kanceláří Schmitz & Partner, s.r.o., Malá Štěpánská 1932/3, Praha 2, e-mail: marian.policky@schmitz-partner.cz. Zadávací řízení je zahájeno na základě předloženého Předběžného schválení veřejné zakázky (dále jen „předběžné schválení“) podepsaného vedoucím pracovníkem ve smyslu čl. 17, Opatření rektora č. 27/2016, viz Příloha č. 3 této směrnice.

 

Zadávání VZMR I., II., III. kategorie se netýká dodávek předmětů standardní techniky informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“).

 

Část III. – dynamický nákupní systém

1) Zadávání veřejných zakázek na dodávky ICT vybavení se realizuje v dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“) prostřednictvím elektronického tržiště E-ZAK. Nákupy dodávek
ICT vybavení v DNS zahrnuje standardní ICT, tj.: osobní počítače, tablety, notebooky, tiskárny, externí disky, monitory, servery, switche a ostatní ICT materiál.

CPV kódy:
30213000-5 – Osobní počítače
30213100-6 – Přenosné počítače
30213200-7 – Tablety (PC)
30232100-5 – Tiskárny a kresliče
30120000-6 – Zařízení pro fotokopírování a ofsetové tiskařské zařízení
30234000-8 – Média pro ukládání dat
30231000-7 – Počítačové monitory a konzoly
48820000-2 – Servery
30230000-0 – Zařízení související s počítači
30237000-9 – Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače
30236000-2 – Různé počítačové vybavení

Tyto zakázky jsou zadávány pracovištěm děkanátu – Mgr. Ivana Dvořáková, Ke Karlovu 3, Praha 2, místnost č. M -132, e-mail: idvorakova@dekanat.mff.cuni.cz; tel.: 95155 1201. Zadávací řízení je zahájeno na základě předloženého předběžného schválení podepsaného vedoucím pracovníkem ve smyslu čl. 17, Opatření rektora č. 27/2016, viz Příloha č. 3 této směrnice. Při zadávání zakázky je třeba vždy zvážit možnost sdružování více položek. Poslední termín pro zadávání veřejných zakázek v rámci DNS je stanoven k 30. 11. kalendářního roku.

 

Část IV. – ostatní pokyny

1) Dokumentace k zakázkám popsaným v Části II., I. kategorie, bodu 2., v Části II., II. kategorie, bodu 1. a), a v Části II., II. kategorie, bodu 1. b) a v Části III. této směrnice je archivována na pracovištích (odděleních děkanátu) po dobu 10 let. Za archivaci odpovídá pracovník, který schválil záměr a zadání VZMR.

2) V souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je třeba dodržovat zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace, dále zásady účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

3) Zakázky v hodnotě nad 50.000,- Kč bez DPH (smlouvy a objednávky) podléhají uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4) Postupy zadávání VZMR se nevztahují na veřejné zakázky na stavební práce.

5) Postupy zadávání VZMR se nevztahují na ty dodávky a služby, které jsou předmětem veřejných zakázek zadaných Matematicko-fyzikální fakultou nebo Univerzitou Karlovou formou vyššího typu veřejné zakázky (na jejich realizaci je uzavřena smlouva, rámcová smlouva či rámcová dohoda).

6) Tuto směrnici nelze aplikovat na veřejné zakázky realizované v souvislosti s projekty, které mají stanovena vlastní pravidla (např. projekty OP VVV). V případech, kdy je zakázka financovaná z více zdrojů, postupuje se vždy podle přísnějších pravidel.

 

Část V. – zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek

1) Veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou nad 2.000.000,- Kč bez DPH na služby, dodávky a stavební práce, příp. jiné druhy zadávacích řízení, jsou zadávány Advokátní kanceláří Schmitz & Partner, s.r.o., Malá Štěpánská 1932/3, Praha 2, e-mail: marian.policky@schmitz-partner.cz. Zadávací řízení je zahájeno na základě předloženého předběžného schválení podepsaného vedoucím pracovníkem ve smyslu čl. 17, Opatření rektora č. 27/2016, viz příloha 3 této směrnice.

2) Zadávací řízení pro veřejné zakázky s hodnotou nad 5.000.000,- Kč vč. DPH lze zahájit pouze s předchozím písemným souhlasem rektora nebo kvestora na základě předběžného schválení, viz Opatření rektora č. 27/2016, Příloha č. 1 - Základní náležitosti předběžného schválení. Žádost musí být nejdříve předložena děkanovi fakulty, příp. tajemníkovi fakulty a schválená žádost je odeslána prostřednictvím spisové služby odboru VZ RUK ke schválení rektorovi, příp. kvestorovi.

 

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2020 a kontrolou jejího dodržování je pověřena interní auditorka.
Směrnice děkana č. 13/2017 se zrušuje.

Navrhovatelé: Ing. Antonín Líska, tajemník fakulty, a Mgr. Ivana Dvořáková
Směrnice byla schválena dne 19. února 2020,
vydána dne 21. února 2020.

Schválil:


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK


Přílohy:
Příloha č. 1 – Záznam o VZMR na dodávky a služby od 50.000,01 Kč do 250.000,- Kč (bez DPH)
Příloha č. 2 – Záznam o VZMR na dodávky a služby od 250.000,01 Kč do 400.000,- Kč (bez DPH)
Příloha č. 3 – Předběžné schválení veřejné zakázky