Čj. UKMFF/458705/2021


Opatření děkana č. 10/2021

Dislokační výměr


Čl. 1
Dislokační změny

1. S níže specifikovanou účinností dochází k následujícím dislokačním změnám v objektech MFF UK:

a) Objekt Malá Strana, Malostranské náměstí 2/25, Praha 1

MístnostPůvodní pracovištěNové pracovištěZměna účelu
S -162731. SB206. SISALsklad
S -159731. SB203. KDSSsklad
S -201204. KSI201. KSVIlaboratoř
S 052206. SISAL731. SBsklad
S 019731. SB206. SISALsklad
S 063206. SISAL201. KSVIsklad
S 064206. SISAL731. SBdílna
S 065206. SISAL731. SBsklad

b) Objekt poslucháren Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8

MístnostPůvodní pracovištěNové pracovištěZměna účelu
T 031511. KNIH731. SBchodba
T 032nová111. KGchodba
T 033511. KNIH111. KGkuchyňka
T 034511. KNIH731. SBrespirium
T 035511. KNIH111. KGpracovna
T 036511. KNIH111. KGpracovna
T 037511. KNIHADSTARWC
T 038511. KNIHADSTARWC
T 040nováADSTARjídelna
T 041nováADSTARsklad
T 140735. OFSSEKCEFpracovna
T 141735. OFSSEKCEFpracovna

c) Objekt Vývojové dílny, V Holešovičkách 747/2, Praha 8

MístnostPůvodní pracovištěNové pracovištěZměna účelu
V 042102. FUUK101. AUUKlaboratoř

d) Objekt Ke Karlovu 2027/3, Praha 2

MístnostPůvodní pracovištěNové pracovištěZměna účelu
M -287729. OPMK738. SPR(slučuje se do
M -288)
M -288729. OPMK738. SPRkancelář
M 006738. SPR722. HOSPkancelář
M 154511. KNIH113. KCHFOpracovna
M 153511. KNIH511. KNIHpracovna
M 157nová511. KNIHstudovna
M 206721. SEKR729. OPMKpracovna
M 266723. OVZS735. OFSpracovna
M 267723. OVZS735. OFSpracovna
M 288113. KCHFO723. OVZSpracovna
M 289111. KG723. OVZSchodba
M 290111. KG736. OGAPpracovna
M 291111. KG736. OGAPpracovna
M 292111. KG736. OGAPvstupní prostor

Vysvětlivky:
101. AUUK - Astronomický ústav UK
102. FUUK - Fyzikální ústav UK
111. KG - Katedra geofyziky
113. KCHFO - Katedra chemické fyziky a optiky
201. KSVI - Katedra softwaru a výuky informatiky
203. KDSS - Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů
204. KSI - Katedra softwarového inženýrství
206. SISAL - Středisko informatické sítě a laboratoří
511. KNIH - Knihovna fakulty
721. SEKR - Sekretariát
722. HOSP - Hospodářské oddělení
723. OVZS - Oddělení pro vědu a zahraniční styky
729. OPMK - Oddělení propagace a mediální komunikace
731. SB - Správa budov
735. OFS - Oddělení firemní spolupráce
736. OGAP - Oddělení podpory grantů a projektů
738. SPR - Správní oddělení
SEKCEF - Fyzikální sekce
ADSTAR - Adelína Starostová (nájemce bufetu Troja a restaurace Profesní dům)


Čl. 2
Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 2. 11. 2021.


Navrhovatelé:
Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK
prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc., proděkan pro rozvoj

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 27. 10. 2021.

Schválil dne 1. 11. 2021:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK