Čj. UKMFF/490396/2022


Opatření děkana č. 21/2022

O sjednávání dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti


Toto opatření upravuje závazný postup pro sjednávání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále společně jen „dohody“), tj. Dohod o provedení práce (dále „DPP“) a Dohod o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“) v souladu s částí třetí (§ 74 až § 77) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).


Čl. 1
Základní pojmy

Vedoucí zaměstnanci: zaměstnanci MFF UK, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení MFF UK oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.


Čl. 2
Oprávnění k právnímu jednání ve věci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

 1. Právní jednání ve věci sjednávání dohod jsou oprávněni jménem MFF UK činit děkan fakulty a tajemník fakulty v souladu s Opatřením děkana č. 7/2021, Rozsah oprávnění tajemníka Matematicko-fyzikální fakulty UK ve znění Opatření děkana č. 8/2022.
 2. Jiní zaměstnanci mohou činit tato právní jednání jen na základě pověření při zastupování tajemníka nebo plné moci, a to v rozsahu, který je v této plné moci uveden. Možný vzor plné moci je volnou přílohou tohoto opatření.


Čl. 3
Uzavírání DPP a DPČ a jejich náležitosti

 1. Povinný obsah dohod určuje zákoník práce. Dohody nelze sjednat jinak než písemně v listinné podobě. Na MFF UK vyhotovují DPP a DPČ vedoucí zaměstnanci. Se stávajícími zaměstnanci UK lze DPP a DPČ sjednávat výhradně na práce a činnosti, které nejsou předmětem dalšího pracovněprávního vztahu na UK a související pracovní náplně.
 2. Výše uvedení vedoucí zaměstnanci vyhotoví dohody nejpozději v den nástupu zaměstnance k výkonu práce. Před sepsáním dohody ověří na základě dokladu totožnosti správnost osobních údajů uváděných zaměstnancem. Dohody podléhají internímu schválení vedoucím zaměstnancem a příkazcem zdroje financování. Dohody jsou podepisovány v listinné formě zaměstnancem a zaměstnavatelem (viz čl. 2 tohoto opatření).
 3. V případě, že zaměstnanec, se kterým se sjednává DPČ, má jiný pracovní poměr, zaměstnanec doloží potvrzení od jiného svého zaměstnavatele o odvodech zdravotního pojištění alespoň z minimální mzdy. Student, se kterým se sjednává DPP či DPČ, doloží potvrzení o studiu.
 4. Dohodu vyhotoví vedoucí zaměstnanci vždy ve dvou originálních vyhotoveních. Jedno vyhotovení je po podpisu oběma stranami předáno zaměstnanci, druhé náleží zaměstnavateli a musí být neprodleně předáno na Zaměstnanecké oddělení k zaevidování ve mzdovém systému.
 5. Odměny z dohody musejí být vyplaceny zaměstnanci nejpozději ve výplatním termínu odpovídajícím dni skončení dohody.
 6. Platné formuláře pro DPP a DPČ jsou k dispozici na interních stránkách formulářů MFF UK.
 7. Rozsah práce na DPP nesmí v kalendářním roce přesáhnout 300 hodin u jednoho zaměstnavatele, kterým je v případě MFF UK celá Univerzita Karlova. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné DPP. U DPČ nesmí rozsah práce překračovat v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Hodinová sazba odměny z dohody nesmí být nižší než minimální hodinová sazba mzdy stanovená zákonem.


Čl. 4
Závěrečná ustanovení

 1. Osobou odpovědnou za provádění tohoto opatření stanovuji vedoucího Zaměstnaneckého oddělení.
 2. Kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji Referát vnitřního auditu MFF UK.
 3. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek MFF UK, nejdříve však dnem 1. 10. 2022.
 4. Ke dni účinnosti tohoto opatření se zrušuje Směrnice děkana č. 2/2017.


Navrhovatelé:
Mgr. Ivana Vrbová, právník MFF UK
Mgr. Tomáš Jančák, vedoucí zaměstnaneckého oddělení
Ing. Blanka Svobodová, tajemník MFF UK

Opatření bylo projednáno vedením MFF UK dne 26. 9. 2022.

Schválil dne 30. 9. 2022:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK


Příloha: Vzor plné moci pro uzavírání dohod