Čj. UKMFF/135666/2020


Příkaz děkana č. 2/2020

Výkon práce z domova (home office)


Čl. 1
Předmět úpravy

Tento příkaz upravuje v souladu s Opatřením rektora č. 14/2020 výkon práce z domova nebo jiného místa na území ČR (dále jen H/O).

 

Čl. 2
Specifikace místa, druhu činnosti a pracovní doby

V dodatku k pracovní smlouvě (Příloha č. 1), který uzavře zaměstnanec se zaměstnavatelem ve věci H/O, bude sjednáno místo výkonu práce s uvedením úplné adresy. Po dobu účinnosti dodatku bude toto místo dalším místem výkonu práce pro účely cestovních náhrad při pracovních cestách. Přesuny mezi místy výkonu práce nelze zahrnovat do odpracované doby a zaměstnanci za ně nenáleží náhrada.

Bližší specifikaci pracovní činnosti vykonávané v rámci H/O a pracovní dobu H/O sjedná nadřízený zaměstnanec (vedoucí zaměstnanec nejblíže nadřízený danému zaměstnanci, dále jen „nadřízený zaměstnanec“) se zaměstnancem v Dohodě o upřesnění podmínek výkonu práce z domova (Příloha č. 2).

Dodatek k pracovní smlouvě upravující H/O podepsaný zaměstnancem předloží děkanovi k podpisu nadřízený zaměstnanec spolu s Dohodou o upřesnění podmínek výkonu práce z domova. Tuto dohodu podepisuje z pověření zaměstnavatele nadřízený zaměstnanec po souhlasném vyjádření příslušného proděkana nebo pověřeného člena vedení a zaměstnanec. Dohoda se po uzavření stává nedílnou součástí pracovní smlouvy.

 

Čl. 3
Zajištění, kontrola a účinnost

Evidenci a uchování Dohod o upřesnění podmínek výkonu práce z domova zajistí nadřízený zaměstnanec, který rovněž provádí kontrolu evidence odpracované doby a kvality odvedené práce. Evidenci a uchování dodatků k pracovní smlouvě upravující H/O zajistí vedoucí zaměstnaneckého oddělení.

 

Kontrolu dodržování tohoto příkazu provádí interní auditor.

Příkaz je účinný od 1. 5. 2020

Navrhovatelé:
Mgr. Tomáš Jančák, vedoucí zaměstnaneckého oddělení
Ing. Dana Lanková, zastupující tajemníka fakulty.

Příkaz byl schválen vedením fakulty dne 29. 4. 2020 a vydán dne 30. 4. 2020,
upravená verze byla schválena vedením fakulty dne 4. 5. 2020 a vydána dne 7. 5. 2020.

Schválil:


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK


Příloha č. 1: Dodatek k pracovní smlouvě (zneplatněna k 22. 5. 2020)
Příloha č. 1: Dodatek k pracovní smlouvě (platí od 22. 5. 2020, aktualizována 5. 2. 2021)
Příloha č. 2: Dohoda o upřesnění podmínek výkonu práce z domova (aktualizována 5. 2. 2021)