Neplatí od 11. 8. 2023

Čj. UKMFF/307563/2023


Opatření děkana č. 10/2023

Organizačně administrativní opatření pro nahlížení do spisu uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024


Čl. 1
Předmět úpravy

Na základě § 50 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, a Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, čl. 11 odst. 4, má uchazeč právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí.


Čl. 2
Práva uchazeče k nahlížení

Práva uchazečů nahlédnout do spisu obecně upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Fakulta tímto oznamuje, že oprávněným zájemcům o nahlížení do spisu bude umožněno si na vlastní náklady pořídit fotografickou kopii příslušných listin vztahujících se k jejich osobě, a to bez jakékoliv poplatkové povinnosti.


Čl. 3
Možnost nahlížení do materiálů

1. Uchazeči o studium, kteří si podali přihlášku ke studiu pro akademický rok 2023/2024 na Matematicko-fyzikální fakultu a zúčastnili se přijímacích zkoušek, budou moci nahlížet do svého spisu v době od 11. 7. do 10. 8. 2023, a to v následujících hodinách:

úterý9.00 – 10.30– –
čtvrtek– –13.30 – 14.30

2. Nahlížení do materiálů bude zajištěno pro zájemce na studijním oddělení Matematicko-fyzikální fakulty, Ke Karlovu 3, Praha 2, pracovnicemi studijního oddělení.

3. Oprávnění zájemci se pro nahlížení do spisu prokáží příslušným rozhodnutím děkana o přijetí nebo nepřijetí ke studiu a dokladem totožnosti.


Čl. 4
Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 1. 6. 2023.

2. Toto opatření pozbývá platnosti dnem 11. 8. 2023.


Navrhovatel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 31. 5. 2023.

Schválil dne 31. 5. 2023:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK