Neplatí od 31. 5. 2021

Čj. UKMFF/458624/2020


Příkaz děkana č. 11/2020

Rozpočtové provizorium


Obsah:
I. Rozsah platnosti
II. Omezení čerpání prostředků
III. Účinnost a kontrola

 

I. Rozsah platnosti

V souladu s článkem 49 Statutu UK vyhlašuji toto rozpočtové provizorium, které je závazné pro všechny příkazce operací (zaměstnance zodpovědné za dílčí rozpočty v hlavní činnosti MFF UK a dále pro zaměstnance, zodpovědné za doplňkovou činnost).
Omezení se týká dotací a příspěvků institucionálního charakteru.
Omezení se nevztahuje na čerpání účelových prostředků (projekty GAČR, zahraniční zdroje, Operační programy apod.), které je samostatně smluvně ujednáno s poskytovatelem.

II. Omezení čerpání prostředků

  1. Standardně budou čerpány mzdové prostředky sjednané existujícími pracovními smlouvami.
    Výjimky nezbytné pro zajištění pedagogické a vědecké činnosti fakulty povoluje na základě individuálního projednání děkan fakulty.
  2. Měsíční čerpání mzdových prostředků nesmí přesáhnout jednu dvanáctinu rozpočtu mzdových prostředků pracoviště v roce 2020 (u doplňkové činnosti jedné dvanáctiny vynaložených mzdových nákladů v roce 2020). K překročení mzdového limitu může dojít v důsledku zákonného navýšení minimálních mezd. O výjimkách rozhoduje děkan fakulty.
  3. Budou vyplácena přiznaná stipendia doktorandů a studentů.
  4. Rozsah vyplácených stipendií stanoví proděkan pro studijní záležitosti.
  5. Měsíční limit čerpání provozních prostředků stanovuji na jednu patnáctinu hodnoty rozpočtu provozních prostředků pracoviště v roce 2020 (u doplňkové činnosti jedné dvanáctiny vynaložených provozních prostředků v roce 2020).
  6. Kapitálové (investiční) výdaje nebudou po dobu provizoria z institucionálních zdrojů realizovány. Od ledna lze zahájit nezbytné investiční akce, hrazené z dílčího fondu FRIM, schválené vedením MFF UK.
  7. Opodstatněné výjimky pro čerpání provozních a kapitálových prostředků povoluje na základě individuálního projednání tajemník fakulty.
  8. Veškeré náklady zaúčtované v průběhu tohoto provizoria budou zúčtovány na vrub příslušných zdrojů po schválení rozpočtu Akademickým senátem MFF UK bez ohledu na datum připsání prostředků ve prospěch účtu MFF UK.

III. Účinnost a kontrola

Příkaz nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021 a pozbude platnosti dnem schválení řádného rozpočtu MFF UK pro rok 2021 Akademickým senátem MFF UK.
Za kontrolu dodržování tohoto příkazu odpovídá interní auditor.

 

Navrhovatelé:
Ing. Antonín Líska, tajemník fakulty
Ing. Alena Pelikánová, vedoucí hospodářského oddělení

Příkaz byl schválen vedením fakulty dne 2. 12. 2020,
vydán dne: 3. 12. 2020.

Schválil:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK