Čj. UKMFF/489427/2022


Opatření děkana č. 19/2022

Dislokační výměr


Čl. 1
Dislokační změny

1. S níže specifikovanou účinností dochází k následujícím dislokačním změnám v objektu MFF UK Ke Karlovu 3 (M), Ke Karlovu 2027/3, 121 16, Praha 2:

MístnostPůvodní pracovištěNové pracovištěZměna účelu
M -108731. Správa budovzrušena
M -102nová731. Správa budovpředsíň zasedací místnosti
M -103nová731. Správa budovzasedací místnost menší
M -104nová731. Správa budovzasedací místnost větší

Pozn.: Rozdělením původní zasedací místnosti M -108 akustickými příčkami na předsíň a na menší a větší zasedací místnost vznikly nově tři místnosti M -102, M -103 a M -104.

Čl. 2
Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 29. 9. 2022.


Navrhovatelé:
Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK
prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc., proděkan pro rozvoj

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 26. 9. 2022.

Schválil dne 27. 9. 2022:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK