Neplatí od 23. 4. 2021

viz Směrnice děkana č. 4/2021

Čj. UKMFF/466759/2020


Směrnice děkana č. 21/2020

Změna Směrnice děkana č. 4/2019
Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací


Čl. 1

1. V období 10. 12. 2020 – 31. 3. 2021 se zrušuje povinnost odevzdávat listinné verze závěrečných prací a veškeré další povinnosti z ní vyplývající podle Směrnice děkana č. 4/2019, pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.

2. Vytištění jednoho exempláře závěrečné práce a jeho dodání těm komisím pro státní závěrečné zkoušky, které o to požádají, zajistí na vlastní náklady knihovna MFF UK.

Čl. 2

1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.

 

Navrhovatel: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia.
Vedení MFF UK směrnici schválilo dne 2. 12. 2020,
akademický senát MFF UK ji projednal (per rollam) se souhlasem dne 10. 12. 2020.
Směrnice byla vydána dne 10. 12. 2020.

Schválil:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK