Čj. UKMFF/90760/2022


Opatření děkana č. 7/2022

Pravidla pro vypisování závěrečných prací ve sdruženém studiu pro studenty Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy


Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Příloha č. 2 Opatření rektora č. 14/2019, návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace, obsahuje pro sdružené studium v bodě (40.) stručné pravidlo zadávání tématu závěrečné práce pro státní závěrečnou zkoušku v rámci přidruženého studijního plánu (dále jen „minor“). Pravidlo zní tak, že děkan může na základě žádosti studenta opatřené souhlasem garanta studijního programu v odůvodněných případech povolit, aby studentovi bylo schváleno téma, které bude obsahově odpovídat minoru.
 2. Toto opatření děkana stanoví podrobnější pravidla pro vypisování témat závěrečných prací z minoru tak, aby byl dán standardní a transparentní postup pro povolování takových témat děkanem, a to na základě řádně podané žádosti.
 3. Toto opatření děkana je speciálním předpisem doplňujícím platná Pravidla pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, která se uplatní v záležitostech neupravených tímto opatřením děkana.
 4. Součástí hlavního studijního plánu (dále jen „maior") musí být povinný předmět nebo předměty (případně skupina povinně volitelných předmětů) pro přípravu závěrečné práce.
 5. Vyřizování žádostí studenta se řídí čl. 25 Pravidel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

Čl. 2
Postup před podáním žádosti

 1. V případě, že student má zájem vypracovat práci z minoru, vybere si téma a vedoucího práce, se kterým vedení takové závěrečné práce předjedná.
 2. Student vybranému potenciálnímu vedoucímu práce doručí žádost o zpracování práce na téma z minoru. Takový vedoucí práce vyjádří na žádosti souhlas/nesouhlas a připojí svůj podpis.
 3. Pokud student získá souhlas vedoucího práce, je následně povinen získat kladné písemné vyjádření garanta minoru, který se zaručuje za to, že téma práce obsahově odpovídá minoru.
 4. Student dále předloží garantovi svého příslušného studijního programu maior žádost o souhlas s uvedeným tématem, kdy k žádosti přiloží výše uvedený souhlas vedoucího práce a kladné vyjádření garanta minoru.
 5. V případě, že některá z osob uvedených v odst. 2, 3 a 4 tohoto článku s žádostí nesouhlasí, student žádost na studijní oddělení nepodá.

Čl. 3
Podání žádosti

 1. Žádost podepsanou všemi osobami uvedenými v čl. 2 student předá proděkanovi pro studijní záležitosti (dále jen „proděkan“) prostřednictvím studijního oddělení kmenové fakulty, za účelem povolení tématu závěrečné práce.
 2. Proděkan je na základě pověření děkana oprávněn předložené téma po prostudování podkladů podle čl. 2 tohoto opatření nepovolit.

Čl. 4
Vyřízení žádosti

 1. Po povolení tématu závěrečné práce zašle studijní oddělení studentovi a vybranému vedoucímu závěrečné práce tzv. sdělení k žádosti, a to prostřednictvím Studijního informačního systému v případě studenta a e-mailem v případě vedoucího závěrečné práce. Tím se volba tématu závěrečné práce stává pro studenta závaznou. Student je poté povinen informovat studijní oddělení fakulty provozující minor.
 2. Po závazném přidělení práce v minoru studentovi studijním oddělením fakulty provozující minor odešle vedoucí práce nebo pověřená osoba na příslušném pracovišti vytištěné zadání práce na studijní oddělení kmenové fakulty.
 3. Žádost, sdělení a zadání práce budou založeny do spisu studenta na kmenové fakultě.

Čl. 5
Podrobnosti k náležitostem žádosti

 1. Žádost podávaná podle čl. 3 tohoto opatření děkana musí kromě výše uvedeného rovněž obsahovat:
  1. Údaje o studentovi: jméno a příjmení, datum narození, studijní program, název maioru, název minoru a ročník, který aktuálně studuje.
  2. Údaje o vedoucím práce: jméno a příjmení, tituly, e-mailová adresa, pracoviště.
  3. Údaje o garantovi maioru a minoru: jméno a příjmení, tituly, e-mailová adresa, pracoviště.

Čl. 6
Kredity za předměty spojené se závěrečnou prací

 1. Student si zapisuje předměty spojené se zpracováním závěrečné práce, které jsou určené k práci na maioru, a po splnění všech podmínek k jejich udělení za ně obdrží kredity spojené s těmito předměty v maioru. O nároku na přidělení kreditů informuje vedoucí práce studijní oddělení kmenové fakulty.

Čl. 7
Obhajoba závěrečné práce ve studijním programu minor

 1. Student se řídí termíny pro přihlášení a odevzdání práce stanovenými pro program minor.
 2. Pořadí částí státní zkoušky a podmínky pro konání jednotlivých částí se řídí pravidly pro organizaci studia kmenové fakulty.
 3. V případě, že se obhajoba koná na partnerské fakultě, je tato fakulta odpovědná za vypsání termínů a organizaci obhajoby, vyhotovení zápisu o průběhu obhajoby a jeho zaslání na kmenovou fakultu a zveřejnění závěrečné práce.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 1. 3. 2022.


Navrhovatel: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 23. 2. 2022 a AS MFF UK dne 23. 2. 2022.

Schválil dne 25. 2. 2022:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK