Čj. UKMFF/292015/2021


Opatření děkana č. 3/2021

O čerpání dovolené


Čl. 1
Předmět úpravy

Toto opatření upravuje podmínky čerpání dovolené zaměstnanci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „MFF UK“) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).

Čl. 2
Základní pojmy

Pro účely tohoto opatření se rozumí pod pojmem:

 • zaměstnavatel: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta;
 • zaměstnanec: fyzická osoba, která má pracovněprávní vztah k MFF UK na základě pracovní smlouvy;
 • akademičtí pracovníci: profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci MFF UK vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost;
 • vedoucí zaměstnanci: zaměstnanci MFF UK, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení MFF UK oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.

Čl. 3
Výměra dovolené

 1. Výměra dovolené akademických pracovníků činí 8 týdnů v kalendářním roce.
 2. Výměra dovolené zaměstnanců – lektorů, kteří nemají postavení akademických pracovníků a vykonávají v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce pedagogickou činnost, činí 8 týdnů v kalendářním roce.
 3. Výměra dovolené ostatních zaměstnanců činí 5 týdnů v kalendářním roce.

Čl. 4
Čerpání dovolené

 1. Čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance (např. dlouhodobá pracovní neschopnost, mateřská/rodičovská dovolená) nebo naléhavé provozní důvody (např. zajištění výuky, plnění předem stanovených závazných termínů a ostatních pracovních povinností).
 2. Převod dovolené do následujícího kalendářního roku je možný za podmínek stanovených v § 218 odst. 2 zákoníku práce. S přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance lze na základě jeho písemné žádosti převést do následujícího kalendářního roku část dovolené za kalendářní rok, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce a která přesahuje 4 týdny, a u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků 6 týdnů, převést do následujícího kalendářního roku.
 3. Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené po 1. červenci následujícího kalendářního roku je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.
 4. Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným, nebo z důvodu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

Čl. 5
Povinnosti vedoucích zaměstnanců

 1. Vedoucí zaměstnanci vypracují nejpozději do 31. března plán čerpání dovolené podřízenými zaměstnanci v aktuálním kalendářním roce. V kompetenci vedoucích zaměstnanců je provádění změn tohoto plánu podle okamžitých potřeb zaměstnavatele i zaměstnanců, avšak vždy tak, aby bylo dodrženo zastoupení nepřítomných zaměstnanců včetně vedoucích zaměstnanců.
 2. Vedoucí zaměstnanec průběžně kontroluje čerpání dovolené ze strany jemu podřízených zaměstnanců.
 3. V případě převodu dovolené do následujícího kalendářního roku z prokazatelných naléhavých důvodů na straně zaměstnavatele určí vedoucí zaměstnanec čerpání dovolené zaměstnance do 30. června, výjimečně nejpozději do 31. prosince roku následujícího po roce, v němž zaměstnanci nárok na dovolenou vznikl.

Čl. 6
Čerpání dovolené během semestru

 1. Během období výuky v daném semestru mohou vedoucí zaměstnanci schválit dovolenou pracovníků, kteří se podílejí na výuce, v trvání maximálně jednoho týdne. Delší dovolenou může v odůvodněných případech povolit sekční nebo děkanem pověřený proděkan, pokud bude zajištěna výuka a plnění ostatních pracovních povinností.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení

 1. Osobami odpovědnými za provádění tohoto opatření stanovuji vedoucí zaměstnance. Kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji vedoucího zaměstnaneckého oddělení.
 2. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek MFF UK, nejdříve však dnem 1. 7. 2021.
 3. Ke dni účinnosti tohoto opatření se zrušuje Směrnice děkana č. 6/2012.


Navrhovatelé:
Mgr. Ivana Vrbová, právník MFF UK
Mgr. Tomáš Jančák, vedoucí zaměstnaneckého oddělení
Ing. Blanka Svobodová, tajemník MFF UK

Opatření bylo projednáno vedením MFF UK dne 16. 6. 2021.

Schválil dne 25. 6. 2021:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK