Neplatí od 8. 6. 2022

Čj. UKMFF/485222/2021


Opatření děkana č. 12/2021

Rozpočtové provizorium pro rok 2022


Čl. 1
Rozsah platnosti

 1. V souladu s článkem 49 Statutu Univerzity Karlovy ze dne 27. října 2020 vyhlašuji s účinností uvedenou v čl. 3 tohoto opatření rozpočtové provizorium, které je závazné pro všechny příkazce operací (zaměstnance zodpovědné za dílčí rozpočty v hlavní činnosti MFF a dále pro zaměstnance, zodpovědné za doplňkovou činnost).
 2. Omezení se týká dotací a příspěvků institucionálního charakteru. Omezení se nevztahuje na čerpání účelových prostředků (projekty GAČR, zahraniční zdroje, Operační programy apod.) které je samostatně smluvně ujednáno s poskytovatelem.


Čl. 2
Omezení čerpání prostředků

 1. Standardně budou čerpány mzdové prostředky sjednané existujícími pracovními smlouvami. Výjimky nezbytné pro zajištění pedagogické a vědecké činnosti fakulty povoluje na základě individuálního projednání děkan fakulty.
 2. Měsíční čerpání mzdových prostředků nesmí přesáhnout jednu dvanáctinu rozpočtu mzdových prostředků pracoviště v roce 2021 (u doplňkové činnosti jedné dvanáctiny vynaložených mzdových nákladů v roce 2021). K překročení mzdového limitu může dojít v důsledku zákonného navýšení minimálních mezd. O výjimkách rozhoduje děkan fakulty.
 3. Budou vyplácena přiznaná stipendia doktorandů a studentů.
 4. Rozsah vyplácených stipendií stanoví proděkan pro studijní záležitosti.
 5. Měsíční limit čerpání provozních prostředků stanovuji na jednu patnáctinu hodnoty rozpočtu provozních prostředků pracoviště v roce 2021 (u doplňkové činnosti jedné dvanáctiny vynaložených provozních prostředků v roce 2021).
 6. Kapitálové (investiční) výdaje nebudou po dobu provizoria z institucionálních zdrojů realizovány. Od ledna lze zahájit pouze nezbytné investiční akce, hrazené z dílčího fondu FRM, schválené vedením MFF UK.
 7. Opodstatněné výjimky pro čerpání provozních a kapitálových prostředků povoluje na základě individuálního projednání tajemník fakulty.
 8. Veškeré náklady zaúčtované v průběhu tohoto provizoria budou zúčtovány na vrub příslušných zdrojů po schválení rozpočtu akademickým senátem MFF UK bez ohledu na datum připsání prostředků ve prospěch účtu MFF UK.


Čl. 3
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem 1. ledna 2022.
 2. Toto opatření pozbývá platnosti dnem schválení rozpočtu MFF UK pro rok 2022 akademickým senátem MFF UK.
 3. Kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji interní auditorku.


Navrhovatelky:
Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK
Ing. Alena Pelikánová, vedoucí hospodářského oddělení

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 24. 11. 2021.

Schválil dne 24. 11. 2021:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK