Čj. UKMFF/442140/2020


Směrnice děkana č. 17/2020

Pravidla pro kalkulaci nákladů za plnění poskytované mezi útvary a činnostmi Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“ nebo „MFF UK“)


(dále jen „Směrnice“)

 

Tato Směrnice se týká výhradně interní fakturace v rámci MFF UK a může být aplikována pouze u projektů nebo grantů, u kterých je interní fakturace přípustná.

1. Plněním se pro účely této směrnice rozumí dodání jakékoli služby či zboží mezi:

 1. útvary (útvarem se pro účely této směrnice rozumí pracoviště sekcí, oddělení a referáty děkanátu, a jiná pracoviště a účelová zařízení fakulty), nebo
 2. činnostmi (tím se rozumí takové činnosti, které vyplývají z definice pojmů „hlavní činnost“ a „doplňková činnost“).

2. Obecné podmínky pro kalkulaci nákladů plnění:

 1. Kalkulovány mohou být pouze náklady, které v souvislosti s daným plněním skutečně vznikly a byly uhrazeny. Typicky se jedná o náklady na externí dodávky a služby, které jsou s plněním spojené, výdaje na mzdy nebo platy osob, které se přímo na plnění podílely, cestovní výdaje s plněním související, odpisy vybavení, které bylo pro plnění použito, pokud jsou uplatněny. Náklady musejí být doloženy standardně, tj. prvotními doklady.
 2. Zisk není kalkulován.

3. Útvar MFF UK, který plánuje odebrat příslušné plnění, je povinen v objednávce plnění specifikovat požadavky na strukturu kalkulačního vzorce pro vyčíslení předpokládaných nákladů plnění dle pravidel projektu nebo grantu, ze kterého má být plnění financováno.

4. Plný kalkulační vzorec pro variantu dle odst. 1. a) má tuto strukturu:

 1. přímé materiálové náklady vč. DPH,
 2. přímé náklady osobní,
 3. přímé náklady spojené se službou či dodávkou (např. cestovné apod.),
 4. přímé náklady ostatní vč. DPH,
 5. suma nákladů celkem k přeúčtování.

Plný kalkulační vzorec pro variantu dle odst. 1. b) má tuto strukturu:

 1. přímé materiálové náklady bez DPH,
 2. přímé náklady osobní,
 3. přímé náklady spojené se službou či dodávkou (např. cestovné apod.),
 4. přímé náklady ostatní bez DPH,
 5. režijní náklady,
 6. suma základu daně k fakturaci
 7. suma základu daně vč. DPH k fakturaci (tj. faktura).

Kalkulační vzorec nemusí obsahovat všechny v něm uvedené položky. Útvar MFF UK, který dodává plnění, vykáže v rámci kalkulačního vzorce daného plnění pouze ty náklady, které je schopen prokázat dle specifikace v odstavci 2a).

 

Navrhovatel: Ing. Alena Pelikánová, vedoucí hospodářského oddělení
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 18. 11. 2020,
nabývá účinnosti dne 19. 11. 2020.

 

Schválil:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK