Zahraniční studium

Program Erasmus+

Nejrozšířenějším programem studentských mobilit je program Erasmus+. Poskytuje studentům možnost účastnit se studijních pobytů na partnerských univerzitách nebo praktických stáží na univerzitních i neuniverzitních pracovištích. Základní informace k programu Erasmus+ lze nalézt na univerzitní stránce.

Aktuální informace

Byla spuštěna možnost on-line registrace pro zájemce o výjezdy v  akademickém roce 2019/2020. Konkurzy se uskuteční v dubnu 2019. Přihlášky do konkurzu je třeba předat garantům dohod do 15. 4 .2019. Podrobnější informace k aktuálním konkurzům naleznete zde.

Pro zájemce o praktické stáže v akademickém roce 2019/2020: do 24. 5. 2019 je nutné kontaktovat fakultního koordinátora O. Pangráce a následně dodat podrobnější informace ke stáži. Výběr studentů proběhne počátkem června.

Studijní pobyty

Studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit každý student bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu, který bude po celou dobu studijního pobytu řádně zapsán ke studiu na MFF UK. Studijní pobyt může být absolvován na univerzitě, s kterou má fakulta uzavřenou dohodu v rámci programu Erasmus+, v kterékoli zemi kromě České republiky a země trvalého pobytu studenta. Délka pobytu může být 3–12 měsíců, student může vycestovat na studijní pobyt nebo praktickou stáž opakovaně, přičemž v každé etapě studia (Bc., Mgr., Ph.D.) má k dispozici celkem 12 měsíců a aktivity může kombinovat.

Další informace a administrativní postup lze nalézt na univerzitní stránce.

Praktické stáže

Praktické stáže jsou další možnou studentskou aktivitou v rámci projektu Erasmus+. Prioritou Univerzity Karlovy je zprostředkovávat praktické stáže studentům na univerzitních pracovištích partnerských škol a spolupracujících subjektů jako jsou laboratoře, výzkumná centra, fakultní školy, fakultní nemocnice, případně jiná pracoviště napojená na zahraniční školu. Nicméně využití stáží pro teoretické obory může být problematické a tudíž se jedné o poměrně málo častou formu výjezdu v rámci MFF UK.

Praktické stáže může absolvovat každý student od 1. ročníku bakalářského studia a mohou trvat 2 – 12 měsíců (za min. délku 2 měsíců se považuje 60 dní). Další informace o praktických stážích lze nalézt na univerzitní stránce.

Mobilita pedagogů

V rámci programu Erasmus+ lze uskutečnit také mobilitu pedagogů. Tento typ výjezdů se realizuje na základě podepsaných inter-institucionálních dohod o spolupráci a zahrnuje výukové pobyty pedagogických pracovníků v zahraničí a příjezdy odborníků z partnerských škol na fakulty UK. Bližší informace o mobilitě pedagogů a administrativní postupu najdete na stránkách univerzity.

Zahraniční studenti v Praze (foto: Loreta Abidin)

Konzultace, informace
RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
Fakultní koordinátor

Konzultace během ak. roku
Konzultace po e-mailové domluvě v kanceláři č. 125 na Malé Straně.

Aktuální informace, změny

  • Byla spuštěna možnost on-line registrace pro zájemce o výjezdy v  akademickém roce 2019/2020.

Administrativa:
Mgr. Dagmar Zádrapová

Úřední hodiny

Pondělí 9.00 – 11.00  – 
Úterý 9.00 – 11.00 13.30 – 14.30
Středa  –   – 
Čtvrtek 9.00 – 10.00 13.30 – 15.00
Pátek 9.00 – 11.00  – 

Další nabídky studia a stáží v zahraničí

Poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

Austrálie, JAR - výměnné pobyty v letním semestru 2019/2020

Podání přihlášky

09. 05. 2019

15. 05. 2019

K výběrovému řízení doložte: životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil), motivační dopis (včetně uvedení období/délky studia), konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě, doporučující dopis z Vaší katedry, výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ, studijní průměr za celé, studium na VŠ, doklad o jazykové způsobilosti, kopie pasu. Žádosti se odevzdávají na OVZS.

Izrael, Korejská republika - výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod - letní semestr 2019/2020

Podání přihlášky

09. 05. 2019

15. 05. 2019

K výběrovému řízení je potřeba předložit na OVZS následující dokumenty v AJ: životopis, motivační dopis, slovní popis studijního plánu na partnerské univerzitě s názvy kurzů, doporučující dopis od vyučujícího, výpis studijních výsledků za celé studium na na VŠ, doklad o jazykové způsobilosti, kopie pasu, 1 pasová fotografie, souhlas se zpracováním osobních údajů v ČJ.

Stipendia na základě mezinárodních smluv - Německo, DAAD

Podání přihlášky

30. 04. 2019

Přihlášky se podávají elektronicky na portálu DAAD a v tištěné verzi zasílají do sídla AIA (Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1).