Zahraniční studium

Program Erasmus+

Nejrozšířenějším programem studentských mobilit je program Erasmus+. Poskytuje studentům možnost účastnit se studijních pobytů na partnerských univerzitách nebo praktických stáží na univerzitních i neuniverzitních pracovištích. Základní informace k programu Erasmus+ lze nalézt na univerzitní stránce.

Aktuální informace

V rámci podzimního kola konkurzů je možnost se přihlásit na studijní pobyty na letní semestr 2019/2020. Konkurzy budou probíhat průběžne dle nominačních termínů partnerských univerzit, přihlášku je třeba doručit fakultnímu koordinátorovi O. Pangrácovi nejpozději do 15. 10. 2019. Podrobnější informace k aktuálním konkurzům naleznete zde.

Studijní pobyty

Studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit každý student bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu, který bude po celou dobu studijního pobytu řádně zapsán ke studiu na MFF UK. Studijní pobyt může být absolvován na univerzitě, s kterou má fakulta uzavřenou dohodu v rámci programu Erasmus+, v kterékoli zemi kromě České republiky a země trvalého pobytu studenta. Délka pobytu může být 3–12 měsíců, student může vycestovat na studijní pobyt nebo praktickou stáž opakovaně, přičemž v každé etapě studia (Bc., Mgr., Ph.D.) má k dispozici celkem 12 měsíců a aktivity může kombinovat.

Další informace a administrativní postup lze nalézt na univerzitní stránce.

Praktické stáže

Praktické stáže jsou další možnou studentskou aktivitou v rámci projektu Erasmus+. Prioritou Univerzity Karlovy je zprostředkovávat praktické stáže studentům na univerzitních pracovištích partnerských škol a spolupracujících subjektů jako jsou laboratoře, výzkumná centra, fakultní školy, fakultní nemocnice, případně jiná pracoviště napojená na zahraniční školu. Nicméně využití stáží pro teoretické obory může být problematické a tudíž se jedné o poměrně málo častou formu výjezdu v rámci MFF UK.

Praktické stáže může absolvovat každý student od 1. ročníku bakalářského studia a mohou trvat 2 – 12 měsíců (za min. délku 2 měsíců se považuje 60 dní). Další informace o praktických stážích lze nalézt na univerzitní stránce.

Mobilita pedagogů

V rámci programu Erasmus+ lze uskutečnit také mobilitu pedagogů. Tento typ výjezdů se realizuje na základě podepsaných inter-institucionálních dohod o spolupráci a zahrnuje výukové pobyty pedagogických pracovníků v zahraničí a příjezdy odborníků z partnerských škol na fakulty UK. Bližší informace o mobilitě pedagogů a administrativní postupu najdete na stránkách univerzity.

Zahraniční studenti v Praze (foto: Loreta Abidin)

Konzultace, informace
RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
Fakultní koordinátor

Konzultace během ak. roku
Konzultace po e-mailové domluvě v kanceláři č. 125 na Malé Straně.

Aktuální informace, změny

  • Vyhlášeny podzimní konkurzy pro studijní pobyty v letním semestru 2019/2020

Administrativa:
Mgr. Dagmar Zádrapová

Úřední hodiny

Pondělí 9.00 – 11.00  – 
Úterý 9.00 – 11.00 13.30 – 14.30
Středa  –   – 
Čtvrtek 9.00 – 10.00 13.30 – 15.00
Pátek 9.00 – 11.00  – 

Další nabídky studia a stáží v zahraničí

Poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

Fond mobility UK - podzimní kolo 2019

Podání žádosti

23. 10. 2019

31. 10. 2019

Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace dostupné z webových stránek, viz odkaz zde. Po vyplnění návrhu v aplikaci prosím o vytištění formuláře a zaslání na OVZS. V případě dofinancování nutno formulář podepsat správcem zdroje.

Podpora internacionalizace na UK - podzimní kolo 2019

Podání žádosti

31. 10. 2019

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím aplikace zde. O podporu je možné žádat pro 3 tipy aktivit: POINT/Ai/2019-2 Podpora zahraniční mobility studentů - krátkodobé akce; POINT/Aii/2019-2 Podpora mezinárodních aktivit - krátkodobé akce; POINT/Bi/2019-2 Podpora organizace mezinárodních letních škol nehospodářské podoby

GAUK 2020 - nové projekty

Podání návrhu

07. 11. 2019

18. 11. 2019

Přihlášky projektů se podávají prostřednictvím aplikace. Aplikace bude otevřena od 7. října 2019. Pokyny k soutěži GAUK naleznete na stránkách UK. Návrh projektu musí být podán do interního termínu do půlnoci!

GAUK - pokračující projekty

Podání žádosti

20. 01. 2020

27. 01. 2020

Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace.

Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitní dohody Korejská republika - Korea Advanced Institute of Science and Technology

Podání přihlášky

08. 11. 2019

15. 11. 2019

Žádosti s požadovanými dokumenty (životopis, motivační dopis, studijní plán, doporučující dopis od vyučujícího, výpis studijních výsledků za celé studium, doklad o jazykové způsobilosti, kopie pasu, 1 pasová fotografie, souhlas se zpracováním osobních údajů) odevzdávejte na Oddělení pro vědu a zahraniční styky k internímu termínu.

Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod - Izrael The Hebrew University of Jerusalem a Tel Aviv University

Podání přihlášky

08. 11. 2019

15. 11. 2019

Žádosti s požadovanými dokumenty (životopis, motivační dopis, studijní plán, doporučující dopis od vyučujícího, výpis studijních výsledků za celé studium, doklad o jazykové způsobilosti, kopie pasu, 1 pasová fotografie, souhlas se zpracováním osobních údajů) odevzdávejte na Oddělení pro vědu a zahraniční styky k internímu termínu.

Vyhlášení výběrového řízení pro studijní stipendijní pobyt na University St. Thomas, St. Paul, Minnesota, USA v akademickém roce 2020/2021 v rámci Kučera Scholarship

Podání přihlášky

11. 11. 2019

15. 11. 2019

Týká se studentů bakalářského a magisterského stupně studia (možné vybírat jen z kurzů na úrovni undergraduate). Výše stipendia: 3.000 USD/semestr (jen pro studenty české národnosti s trvalým pobytem v ČR) + odpuštění školného. Požadované dokumenty v AJ: životopis, motivační dopis, studijní plán, doporučující dopis z katedry, výpis studijních výsledků za celé studium a doklad o jazykové způsobilosti (úroveň B2), kopie pasu, souhlas se zpracováním osobních údajů.

Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v akad. roce 2020-2021 - Lucembursko (Université du Luxembourg), USA (North Carolina State University, State University of New York, New Paltz, University of New Orleans, University of Oregon), Kanada (McGill University, Concordia University, Université de Montréal)

Podání přihlášky

11. 11. 2019

15. 11. 2019

Požadované dokumenty v AJ: životopis, mobivační dopis, studijní plán, doporučující dopis z katedry, výpis studijních výsledkůza celé studium a doklad o jazykové způsobilosti. Na Université de Montréal předloží studenti dokumenty ve francouzštině (výpis studijních výsledků v ČJ a doporučující dopis může být v AJ). Všichni studenti dodají také souhlas se zpracováním osobních údajů (v ČJ nebo AJ).

Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v akademickém roce 2020-2021 - Austrálie: University of Queensland, University of Melbourne

Podání přihlášky

11. 11. 2019

15. 11. 2019

Požadované dokumenty v AJ: životopis, motivační dopis, studijní plán, doporučující dopis z katedry, výpis studijních výsledků za celé studium a doklad o jazykové způsobilosti. Dále kopii pasu a také souhlas se zpracováním osobních údajů.

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro akademický rok 2020/2021 - rozpis kvót

Podání přihlášky – dle jednotlivých zemí

Informace získáte na webu Domu zahraniční spolupráce. V případě nutnosti podpisu na přihlášce ze strany MFF se prosím obraťte na Oddělení pro vědu a zahraniční styky.

Stipendia Česko-bavorské vysokoškolské agentury

Podání žádosti

01. 12. 2019

Veškeré informace naleznete na stránkách Česko-bavorské vysokoškolské agentury.