Zahraniční studium

Program Erasmus+

Nejrozšířenějším programem studentských mobilit je program Erasmus+. Poskytuje studentům možnost účastnit se studijních pobytů na partnerských univerzitách nebo praktických stáží na univerzitních i neuniverzitních pracovištích. Základní informace k programu Erasmus+ lze nalézt na univerzitní stránce.

Aktuální informace

Právě se otevírají doplňující podzimní konkurzy pro studiní pobyty v  rámci programu Erasmus+ na letní semestr akademického roku 2020/2021. Konkurzy budou probíhat průběžne dle nominačních termínů partnerských univerzit, přihlášku je třeba doručit fakultnímu koordinátorovi O. Pangrácovi nejpozději do konce září 2020. Podrobnější informace k  aktuálním konkurzům naleznete zde.

Studijní pobyty

Studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit každý student bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu, který bude po celou dobu studijního pobytu řádně zapsán ke studiu na MFF UK. Studijní pobyt může být absolvován na univerzitě, s kterou má fakulta uzavřenou dohodu v rámci programu Erasmus+, v kterékoli zemi kromě České republiky a země trvalého pobytu studenta. Délka pobytu může být 3–12 měsíců, student může vycestovat na studijní pobyt nebo praktickou stáž opakovaně, přičemž v každé etapě studia (Bc., Mgr., Ph.D.) má k dispozici celkem 12 měsíců a aktivity může kombinovat.

Další informace a administrativní postup lze nalézt na univerzitní stránce.

Praktické stáže

Praktické stáže jsou další možnou studentskou aktivitou v rámci projektu Erasmus+. Prioritou Univerzity Karlovy je zprostředkovávat praktické stáže studentům na univerzitních pracovištích partnerských škol a spolupracujících subjektů jako jsou laboratoře, výzkumná centra, fakultní školy, fakultní nemocnice, případně jiná pracoviště napojená na zahraniční školu. Nicméně využití stáží pro teoretické obory může být problematické a tudíž se jedné o poměrně málo častou formu výjezdu v rámci MFF UK.

Praktické stáže může absolvovat každý student od 1. ročníku bakalářského studia a mohou trvat 2 – 12 měsíců (za min. délku 2 měsíců se považuje 60 dní). Další informace o praktických stážích lze nalézt na univerzitní stránce.

Mobilita pedagogů

V rámci programu Erasmus+ lze uskutečnit také mobilitu pedagogů. Tento typ výjezdů se realizuje na základě podepsaných inter-institucionálních dohod o spolupráci a zahrnuje výukové pobyty pedagogických pracovníků v zahraničí a příjezdy odborníků z partnerských škol na fakulty UK. Bližší informace o mobilitě pedagogů a administrativní postupu najdete na stránkách univerzity.

Zahraniční studenti v Praze (foto: Loreta Abidin)

Konzultace, informace
RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
Fakultní koordinátor

Konzultace během ak. roku
Konzultace po e-mailové domluvě v kanceláři č. 125 na Malé Straně.

Aktuální informace, změny

  • S ohledem na aktuální situaci byly upraveny pokyny pro podávání Přihlášek do konkurzu, podávejte přihlášky elektronicky.
  • Vyhlášeny podzimní konkurzy pro studijní pobyty v akademickém roce 2020/2021

Administrativa:
Mgr. Dagmar Zádrapová

Další nabídky studia a stáží v zahraničí

Poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

GAUK 2021 - nové projekty

Podání návrhu

08. 11. 2020

16. 11. 2020

Přihlášky projektů se podávají prostřednictvím aplikace. Aplikace bude otevřena od 7. října 2020. Pokyny k soutěži GAUK naleznete na stránkách UK a stručný návod jak podat projekt na stránkách MFF (https://www.mff.cuni.cz/cs/veda-a-zahranici). Návrh projektu musí být podán do interního termínu do půlnoci!

Fond mobility - aktuální informace k podzimnímu kolu

Vyhlášení podzimního kola

27. 10. 2020

31. 10. 2020

Žádosti se podávají pomocí aplikace dostupné z https://cuni.cz/UK-43.html, kde naleznete i potřebné další informace ohledně Fondu mobility. Interní termín pro MFF UK je nastaven na 27.10.2020 12.00hod., poté se aplikace uzavře.