Čj. UKMFF/623042/2023


Opatření děkana č. 24/2023

Dodatek č. 2 k Opatření děkana č. 3/2023 Zásady tvorby a čerpání fondů MFF UK


Čl. 1
Předmět úpravy

  1. S novým zákonem č. 349/2023 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, tzv. konsolidačním balíčkem, dochází v Opatření děkana č. 3/2023 k následujícím změnám:

    a. Celý text čl. 3 se nahrazuje textem: „1. V souladu s čl. 21 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy je sociální fond tvořen měsíčním přídělem, účtovaným na vrub daňové účinných střediskových nákladů MFF UK ve výši 1,0 % z celkového objemu mezd, náhrad mezd a odměn (vyjma ostatních osobních nákladů).“

    b. V čl. 4 odst. 1 se nahrazuje text: „maximálně 2 000 Kč“ textem „maximálně 1 500 Kč“.

 

Čl. 2
Přechodná a závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však 1. 1. 2024.
  2. K datu účinnosti tohoto opatření se zrušuje Opatření děkana č. 7/2023.
 

Navrhovatelé:
Ing. Miroslav Dykas, vedoucí Hospodářského oddělení
Mgr. Tomáš Jančák, vedoucí Zaměstnaneckého oddělení
Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK

Opatření bylo projednáno s odborovou organizací dne 29. 11. 2023 a vedením fakulty dne 20. 12. 2023.

Schválil dne 20. 12. 2023:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK