Čj. UKMFF/562100/2022


Opatření děkana č. 25/2022

Dodatek č. 1 ke Směrnici děkana č. 3/2021


Čl. 1
Předmět úpravy

1. V čl. 4 odst. 5 Směrnice děkana č. 3/2021 se text „či ve veřejně přístupné části SIS“ nahrazuje textem „či v SIS“.


Čl. 2
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však 28. 11. 2022.


Navrhovatelé:
doc. RNDr. Michal Kulich, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti
doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 26. 10. 2022.

Schválil dne 25. 11. 2022:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK