Neplatí od 24. 11. 2021

Čj. UKMFF/387510/2021


Opatření děkana č. 4/2021

K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří 2021


Část I
Základní vymezení

Čl. 1
Termín a místo konání

 1. Den otevřených dveří MFF UK (dále jen „DOD“) proběhne v úterý 23. listopadu 2021 v pavilonu IMPAKT a dalších budovách v areálu MFF UK v Praze 8 – Troji. Jednotlivé části programu budou realizovány od 9:00 do 16:00 hod.

Čl. 2
Organizační tým

 1. Hlavní organizační tým jmenuji ve složení:
  • Mgr. Luboš Veverka (OPMK),
  • Anna Kotěšovcová (OPMK),
  • RNDr. Naďa Žaludová (OPMK),
  • doc. Vladislav Kuboň (ÚFAL, proděkan pro koncepci studia).
 2. Dalšími členy jsou tímto jmenováni:
  • dr. David Bednárek (KSI),
  • JUDr. Dana Macharová (studijní oddělení),
  • František Zajíc (zástupce SKAS),
  • doc. Stanislav Daniš (KFKL) – koordinátor programu Fyzika (Karlov),
  • doc. Vojtěch Žák (KDF) – koordinátor programu Fyzika (Troja),
  • doc. Cyril Brom (KSVI) – koordinátor programu Informatika,
  • dr. Petra Surynková (KDM) – koordinátorka programu Matematika,
  • dr. Peter Žilavý (KDF) – technické zajištění záznamů a přenosů.


Část II
Realizace a průběh DOD

Čl. 3
Realizační podmínky

 1. S ohledem na nutné přípravy v pavilonu IMPAKT bude v pondělí 22. listopadu od 16:00 hod. omezena výuka ve vybraných posluchárnách. Ve stejném termínu musejí vyučující počítat se zvýšeným hlukem a provozem na chodbách pavilonu.
 2. S ohledem na konání DOD je zrušena výuka v pavilonu IMPAKT po celý den 23. listopadu 2021.
 3. Dílčí termíny a realizační procesy stanovené samostatným dokumentem organizačního týmu (viz Část I, čl. 2) jsou uznány za obecně závazné a zainteresovaní zaměstnanci jsou povinni je v mezích svých možností plnit.
 4. Účast pracovišť na prezentačních stáncích je dobrovolná, avšak podléhá odst. 3, t. čl.

Čl. 4
Definice programu

 1. Program DOD se skládá z besedy o studiu, která proběhne opakovaně ve velkém auditoriu N1 pavilonu IMPAKT, a z prezentací pracovišť, které proběhnou formou informačních stánků na chodbách pavilonu IMPAKT, ve volných posluchárnách a v případě trojských pracovišť formou volitelných exkurzí.
 2. Po dohodě s organizačním týmem je možné prezentovat také další aktivity a součásti fakulty (např. SKAS, korespondenční semináře, kariérní a firemní poradenství).
 3. Besedy o studiu se zúčastní společně proděkan pro koncepci studia (doc. Vladislav Kuboň), proděkan pro studijní záležitosti (doc. Michal Kulich) a dále vybraní garanti či koordinátoři studijních programů:
  • Fyzika: doc. Helena Valentová (garantka),
  • Matematika: doc. Štěpán Holub (koordinátor),
  • Informatika: doc. Ondřej Čepek (garant),
  • Učitelství: doc. Jarmila Robová (koordinátorka).
 4. Moderováním besedy o studiu pověřuji prof. Luboše Picka.
 5. Součástí DOD je také setkání se zástupci fakultních škol, které však probíhá nezávisle na hlavním programu, neboť není primárně určeno široké veřejnosti. Jeho organizací pověřuji dr. Danu Mandíkovou (KDF) v koordinaci s organizačním týmem.

Čl. 5
Přípravné práce

 1. Pracovištím bude zaslán odkaz na elektronický formulář, jehož prostřednictvím se příslušné pracoviště přihlásí k účasti na DOD a zároveň nahlásí své požadavky na technické vybavení prezentačního stánku formou výběru z nabízených možností.
 2. Formulář se uzavře v pátek 22. října 2021 v 15:00 hod. Registrace vyplněné po tomto datu nebudou brány v úvahu a později registrovaná pracoviště nebudou zařazena do programu DOD.
 3. Vedoucí pracovišť zajistí včasnou přípravu prezentačních stánků a průběžnou účast prezentátorů na stáncích tak, aby stánky byly připravené 30 minut před začátkem akce (tj. dne 23. listopadu 2021 v 8:30 hod.) a otevřené po celou dobu jejího konání (do 16:00 hod. téhož dne).
 4. Dílčí problémy budou řešit pracovníci pověření přípravou prezentace pracoviště s příslušnými koordinátory (viz Část I, čl. 2, odst. 2).
 5. Organizační dotazy se zasílají na e-mailovou adresu <pr@mff.cuni.cz> s předmětem zprávy „DOD“.


Část III
Náhradní program

Čl. 6
Průběh DOD v případě zhoršené pandemické situace

 1. Pokud epidemická situace neumožní prezenční průběh DOD, bude realizován náhradní program distanční formou.
 2. DOD v distanční formě proběhne formou on-line besedy o studiu s dotazy. Beseda proběhne podle výše definovaného programu (viz Část II, čl. 2) bez opakování, v čase od 17:00 hod. do 19:00 hod. v den DOD.
 3. Moderováním on-line besedy, pokud proběhne, pověřuji Mgr. Luboše Veverku (OPMK).
 4. Prezentace pracovišť bude realizována prostřednictvím už dříve připravených videí, která bude OPMK adekvátně propagovat ve zvýšené míře.

Čl. 7
Rozhodnutí o náhradním programu

 1. O náhradním programu rozhodne vedení MFF UK podle situace, nejpozději 14 dní před datem konání akce, tj. 9. 11. 2021.
 2. V případě realizace náhradního programu se ruší veškeré prezenční aktivity bez ohledu na stadium jejich příprav.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 10. 9. 2021.
 2. Toto opatření pozbývá platnosti 24. listopadu 2021.


Navrhovatel: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci.

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 1. 9. 2021.

Schválil dne 8. 9. 2021:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK