Čj. UKMFF/513511/2022


Opatření děkana č. 23/2022

Dislokační výměr


Čl. 1
Dislokační změny

1. S níže specifikovanou účinností dochází k následujícím dislokačním změnám v objektu MFF UK Ke Karlovu 5 (F), Ke Karlovu 2026/5, 121 16, Praha 2:

MístnostPůvodní pracovištěNové pracovištěZměna účelu
F 037106. Katedra fyziky materiálů106. Katedra fyziky materiálůlaboratoř
F 034nová106. Katedra fyziky materiálůlaboratoř

Pozn.: Rozdělením místnosti F 037 příčkou s výztužemi vznikla nová tzv. čistá laboratoř.


Čl. 2
Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 24. 10. 2022.


Navrhovatelé:
Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK
prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc., proděkan pro rozvoj

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 19. 10. 2022.

Schválil dne 19. 10. 2022:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK