Čj. UKMFF/158408/2022


Opatření děkana č. 8/2022

Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 7/2021


Čl. 1
Předmět úpravy

1. Do čl. 6 odst. 1 se do textu na konci věty vkládá slovo „zejména“, předmětný odstavec tak zní: „Tajemník fakulty je pověřen jednáním a rozhodováním za fakultu v pracovně-právních záležitostech zaměstnanců, kteří nejsou akademickými pracovníky podle ustanovení § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a kteří nejsou vědeckými pracovníky, a to zejména v následujících oblastech:“.

2. Tečka na konci textu v čl. 6 odst. 1 písm. d. se mění na čárku.

3. Do čl. 6 odst. 1 se za písmeno d. vkládá nové písmeno e. s textem „podepisování výpovědi z pracovního poměru či dohody o skončení pracovního poměru.“.


Čl. 2
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však 5. 4. 2022.


Navrhovatel: Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 23. 2. 2022.

Schválil dne 4. 4. 2022:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK