Čj. UKMFF/29585/2023


Opatření děkana č. 3/2023

Zásady tvorby a čerpání fondů MFF UK


Čl. 1
Základní pojmy

Pro účely tohoto opatření se rozumí pod pojmem:

zaměstnavatel: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta (dále jen „MFF UK“);

zaměstnanec: fyzická osoba, která má pracovněprávní vztah k MFF UK uzavřený na základě pracovní smlouvy.


Čl. 2
Fondy MFF UK

 1. MFF UK tvoří následující fondy:
  1. fond účelově určených prostředků,
  2. stipendijní fond,
  3. fond provozních prostředků,
  4. fond reprodukce investičního majetku,
  5. sociální fond.
 2. Tvorba a čerpání fondů uvedených v čl. 2 odst. 1 se řídí platnými Pravidly hospodaření Univerzity Karlovy.
 3. V souladu s čl. 21 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy jsou podrobnější podmínky pro tvorbu a čerpání sociálního fondu MFF UK rozpracovány v čl. 3 až čl. 8 tohoto opatření.


Čl. 3
Tvorba sociálního fondu

 1. V souladu s čl. 21 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy je sociální fond tvořen měsíčním přídělem, účtovaným na vrub daňově účinných střediskových nákladů MFF UK ve výši 1,5 % z celkového objemu mezd, náhrad mezd a odměn (vyjma ostatních osobních nákladů).
 1. V souladu s čl. 21 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy je sociální fond tvořen měsíčním přídělem, účtovaným na vrub daňové účinných střediskových nákladů MFF UK ve výši 1,0 % z celkového objemu mezd, náhrad mezd a odměn (vyjma ostatních osobních nákladů).

Znění čl. 3 upraveno Opatřením děkana č. 24/2023.


Čl. 4
Čerpání sociálního fondu na penzijní připojištění a životní pojištění

 1. Prostředky sociálního fondu jsou využívány k úhradě penzijního připojištění se státním příspěvkem a/nebo soukromého životního pojištění, a to v měsíční výši, která v součtu obou příspěvků činí maximálně 2 000 Kč maximálně 1 500 Kč, s tím, že součet vlastních příspěvků zaměstnance činí nejméně 500 Kč měsíčně. Výše příspěvku je v případě jeho změny vyhlašována tajemníkem MFF UK po dohodě s děkanem MFF UK formou opatření tajemníka.

  Znění odst. 1 upraveno Opatřením děkana č. 24/2023.

 2. Prostředky dle předchozího odstavce jsou poskytovány zaměstnancům, kteří mají plný pracovní úvazek na MFF UK (případně dříve na jiné fakultě či součásti Univerzity Karlovy), a to nepřetržitě v délce trvání nejméně jednoho roku.
 3. Opodstatněné nároky na penzijní připojištění a životní pojištění budou za zaměstnance poprvé uhrazeny za měsíc, následující po měsíci, ve kterém byly Zaměstnaneckému oddělení předloženy doklady prokazující vznik smlouvy (případně vznik dodatků ke smlouvě). V případě snížení pracovního úvazku, v období čerpání neplaceného volna, mateřské a rodičovské dovolené se vyplácení příspěvku v následujícím měsíci zastavuje. Pro obnovení příspěvku je o něj třeba opětovně požádat.


Čl. 5
Čerpání sociálního fondu na finanční výpomoci

 1. Zaměstnanci může být na bytové účely (včetně vybavení bytu nebo rodinného domu) v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, poskytnuta nenávratná finanční výpomoc až do výše 500 000 Kč.
 2. Zaměstnanci může být v akutní, zvláštního zřetele hodné tíživé sociální situaci poskytnut příspěvek (nenávratná finanční výpomoc) maximálně až do výše 60 000 Kč.
 3. Žádost o poskytnutí nenávratné výpomoci podle čl. 5 odst. 1 a 2 tohoto Opatření podává zaměstnanec děkanovi MFF UK, který po doložení všech podkladů rozhodne po projednání v KD a po konzultaci s odborovou organizací do 30 dnů ode dne doručení žádosti nebo ode dne doplnění podkladů.


Čl. 6
Čerpání sociálního fondu na příspěvky na úroky z úvěru na bytové potřeby

 1. Zaměstnanec, který má plný pracovní úvazek na MFF UK (případně dříve na jiné fakultě či součásti Univerzity Karlovy), a to nepřetržitě v délce trvání nejméně jednoho roku, a který v běžném kalendářním roce dovrší věk nejvýše 50 let, má nárok na příspěvek ze sociálního fondu ve výši 60 % uplatněného odpočtu zaplacených úroků z úvěru na bytové potřeby (vlastní trvalé bydlení), nejvýše však 20 000 Kč v běžném kalendářním roce.
 2. Příspěvek dle čl. 6 odst. 1 bude vyplacen jednorázově na základě žádosti doplněné o doklad prokazující úhradu úroků z úvěru ve výši nejméně 2 000 Kč, přičemž odpočet těchto úroků uplatnil zaměstnanec nebo jeho manžel/manželka. Uplatnění odpočtu zaměstnanec prokazuje kopií daňového přiznání.
 3. Žádost o poskytnutí příspěvku podá zaměstnanec na Zaměstnanecké oddělení do 31. 8. roku následujícího po roce, ve kterém uhradil úroky z úvěru. Žádost bude vyřízena do 30 dnů ode dne doručení, případně od doplnění požadovaných podkladů.


Čl. 7
Čerpání sociálního fondu na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání

 1. Peněžní příspěvek na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání lze poskytnout zaměstnanci, kterému již uplynula zkušební doba a má pracovní úvazek v rozsahu nejméně 20 hodin týdně. Příspěvek lze poskytnout na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské školce podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), nebo v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
 2. Příspěvek na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání lze poskytnout na předškolní vzdělávání dítěte ve věku nejméně dvou a nejvýše čtyř let (včetně měsíců, ve kterých je tento limit splněn, případně překročen); nelze jej poskytnout na povinné předškolní vzdělávání.
 3. Celková výše příspěvku poskytnutého zaměstnanci peněžní formou nesmí překročit 20 000 Kč ročně a současně 50 % prokázané úplaty, kterou zaměstnanec uhradil.
 4. Příspěvek na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání poskytovaný ze sociálního fondu, který je tvořen z daňově účinné části sociálního fondu, je zdanitelným příjmem zaměstnance, zahrnuje se do hrubého příjmu, a podléhá tak dani z příjmů ze závislé činnosti.
 5. Nutné náležitosti pro poskytnutí příspěvku:
  1. Doklady předškolního zařízení, kterými bylo školné vyúčtováno.
  2. Prohlášení předškolního zařízení o jeho zřízení podle zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (formulář se dokládá jednou pro všechna období) resp. podle zákona č. 247/2014 Sb.
  3. Doklady o provedených platbách na vrub zaměstnance, případně druhého rodiče.
  4. Prohlášení zaměstnance, že nepožádal o příspěvek u jiné fakulty nebo součásti Univerzity Karlovy.
 6. Žádost o poskytnutí příspěvku zaměstnanec podá na Zaměstnanecké oddělení (včetně všech náležitostí) k datu 30. 6. nebo k datu 31. 12. příslušného období.


Čl. 8
Příspěvek na stravování

 1. V souladu s čl. 21 odst. 3 písm. d) Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy je možné použít disponibilní prostředky sociálního fondu i na příspěvek na stravování ve formě stravenkového paušálu.


Čl. 9
Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Nároky na čerpání sociálního fondu přiznané zaměstnancům před účinností tohoto opatření nejsou tímto opatřením dotčeny.
 2. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 1. února 2023.
 3. Ke dni účinnosti tohoto opatření se zrušují Zásady č. 1/2017 Pro tvorbu a čerpání dílčích fondů UK.
 4. Osobami odpovědnými za provádění tohoto opatření stanovuji vedoucího Zaměstnaneckého oddělení a vedoucího Hospodářského oddělení. Kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji Referát vnitřního auditu.


Navrhovatelé:
Ing. Miroslav Dykas, vedoucí Hospodářského oddělení
Mgr. Tomáš Jančák, vedoucí Zaměstnaneckého oddělení
Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 25. 1. 2023 a odborovou organizací dne 27. 1. 2023.

Schválil dne 27. 1. 2023:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. v. r.
děkan MFF UK