Čj. UKMFF/29585/2023


Opatření děkana č. 3/2023

Zásady tvorby a čerpání fondů MFF UK


Čl. 1
Základní pojmy

Pro účely tohoto opatření se rozumí pod pojmem:

zaměstnavatel: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta (dále jen „MFF UK“);

zaměstnanec: fyzická osoba, která má pracovněprávní vztah k MFF UK uzavřený na základě pracovní smlouvy.


Čl. 2
Fondy MFF UK

 1. MFF UK tvoří následující fondy:
  1. fond účelově určených prostředků,
  2. stipendijní fond,
  3. fond provozních prostředků,
  4. fond reprodukce investičního majetku,
  5. sociální fond.
 2. Tvorba a čerpání fondů uvedených v čl. 2 odst. 1 se řídí platnými Pravidly hospodaření Univerzity Karlovy.
 3. V souladu s čl. 21 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy jsou podrobnější podmínky pro tvorbu a čerpání sociálního fondu MFF UK rozpracovány v čl. 3 až čl. 8 tohoto opatření.


Čl. 3
Tvorba sociálního fondu

Znění účinné do 31. 12. 2023:

 1. V souladu s čl. 21 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy je sociální fond tvořen měsíčním přídělem, účtovaným na vrub daňově účinných střediskových nákladů MFF UK ve výši 1,5 % z celkového objemu mezd, náhrad mezd a odměn (vyjma ostatních osobních nákladů).

Znění účinné od 1. 1. 2024:

 1. V souladu s čl. 21 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy je sociální fond tvořen měsíčním přídělem, účtovaným na vrub daňové účinných střediskových nákladů MFF UK ve výši 2,0 % z celkového objemu mezd, náhrad mezd a odměn (vyjma ostatních osobních nákladů).

Znění čl. 3 upraveno Opatřením děkana č. 7/2023.


Čl. 4
Čerpání sociálního fondu na penzijní připojištění a životní pojištění

 1. Prostředky sociálního fondu jsou využívány k úhradě penzijního připojištění se státním příspěvkem a/nebo soukromého životního pojištění, a to v měsíční výši, která v součtu obou příspěvků činí maximálně 2 000 Kč, s tím, že součet vlastních příspěvků zaměstnance činí nejméně 500 Kč měsíčně. Výše příspěvku je v případě jeho změny vyhlašována tajemníkem MFF UK po dohodě s děkanem MFF UK formou opatření tajemníka.
 2. Prostředky dle předchozího odstavce jsou poskytovány zaměstnancům, kteří mají plný pracovní úvazek na MFF UK (případně dříve na jiné fakultě či součásti Univerzity Karlovy), a to nepřetržitě v délce trvání nejméně jednoho roku.
 3. Opodstatněné nároky na penzijní připojištění a životní pojištění budou za zaměstnance poprvé uhrazeny za měsíc, následující po měsíci, ve kterém byly Zaměstnaneckému oddělení předloženy doklady prokazující vznik smlouvy (případně vznik dodatků ke smlouvě). V případě snížení pracovního úvazku, v období čerpání neplaceného volna, mateřské a rodičovské dovolené se vyplácení příspěvku v následujícím měsíci zastavuje. Pro obnovení příspěvku je o něj třeba opětovně požádat.


Čl. 5
Čerpání sociálního fondu na finanční výpomoci

 1. Zaměstnanci může být na bytové účely (včetně vybavení bytu nebo rodinného domu) v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, poskytnuta nenávratná finanční výpomoc až do výše 500 000 Kč.
 2. Zaměstnanci může být v akutní, zvláštního zřetele hodné tíživé sociální situaci poskytnut příspěvek (nenávratná finanční výpomoc) maximálně až do výše 60 000 Kč.
 3. Žádost o poskytnutí nenávratné výpomoci podle čl. 5 odst. 1 a 2 tohoto Opatření podává zaměstnanec děkanovi MFF UK, který po doložení všech podkladů rozhodne po projednání v KD a po konzultaci s odborovou organizací do 30 dnů ode dne doručení žádosti nebo ode dne doplnění podkladů.


Čl. 6
Čerpání sociálního fondu na příspěvky na úroky z úvěru na bytové potřeby

 1. Zaměstnanec, který má plný pracovní úvazek na MFF UK (případně dříve na jiné fakultě či součásti Univerzity Karlovy), a to nepřetržitě v délce trvání nejméně jednoho roku, a který v běžném kalendářním roce dovrší věk nejvýše 50 let, má nárok na příspěvek ze sociálního fondu ve výši 60 % uplatněného odpočtu zaplacených úroků z úvěru na bytové potřeby (vlastní trvalé bydlení), nejvýše však 20 000 Kč v běžném kalendářním roce.
 2. Příspěvek dle čl. 6 odst. 1 bude vyplacen jednorázově na základě žádosti doplněné o doklad prokazující úhradu úroků z úvěru ve výši nejméně 2 000 Kč, přičemž odpočet těchto úroků uplatnil zaměstnanec nebo jeho manžel/manželka. Uplatnění odpočtu zaměstnanec prokazuje kopií daňového přiznání.
 3. Žádost o poskytnutí příspěvku podá zaměstnanec na Zaměstnanecké oddělení do 31. 8. roku následujícího po roce, ve kterém uhradil úroky z úvěru. Žádost bude vyřízena do 30 dnů ode dne doručení, případně od doplnění požadovaných podkladů.


Čl. 7
Čerpání sociálního fondu na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání

 1. Peněžní příspěvek na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání lze poskytnout zaměstnanci, kterému již uplynula zkušební doba a má pracovní úvazek v rozsahu nejméně 20 hodin týdně. Příspěvek lze poskytnout na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské školce podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), nebo v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
 2. Příspěvek na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání lze poskytnout na předškolní vzdělávání dítěte ve věku nejméně dvou a nejvýše čtyř let (včetně měsíců, ve kterých je tento limit splněn, případně překročen); nelze jej poskytnout na povinné předškolní vzdělávání.
 3. Celková výše příspěvku poskytnutého zaměstnanci peněžní formou nesmí překročit 20 000 Kč ročně a současně 50 % prokázané úplaty, kterou zaměstnanec uhradil.
 4. Příspěvek na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání poskytovaný ze sociálního fondu, který je tvořen z daňově účinné části sociálního fondu, je zdanitelným příjmem zaměstnance, zahrnuje se do hrubého příjmu, a podléhá tak dani z příjmů ze závislé činnosti.
 5. Nutné náležitosti pro poskytnutí příspěvku:
  1. Doklady předškolního zařízení, kterými bylo školné vyúčtováno.
  2. Prohlášení předškolního zařízení o jeho zřízení podle zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (formulář se dokládá jednou pro všechna období) resp. podle zákona č. 247/2014 Sb.
  3. Doklady o provedených platbách na vrub zaměstnance, případně druhého rodiče.
  4. Prohlášení zaměstnance, že nepožádal o příspěvek u jiné fakulty nebo součásti Univerzity Karlovy.
 6. Žádost o poskytnutí příspěvku zaměstnanec podá na Zaměstnanecké oddělení (včetně všech náležitostí) k datu 30. 6. nebo k datu 31. 12. příslušného období.


Čl. 8
Příspěvek na stravování

 1. V souladu s čl. 21 odst. 3 písm. d) Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy je možné použít disponibilní prostředky sociálního fondu i na příspěvek na stravování ve formě stravenkového paušálu.


Čl. 9
Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Nároky na čerpání sociálního fondu přiznané zaměstnancům před účinností tohoto opatření nejsou tímto opatřením dotčeny.
 2. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 1. února 2023.
 3. Ke dni účinnosti tohoto opatření se zrušují Zásady č. 1/2017 Pro tvorbu a čerpání dílčích fondů UK.
 4. Osobami odpovědnými za provádění tohoto opatření stanovuji vedoucího Zaměstnaneckého oddělení a vedoucího Hospodářského oddělení. Kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji Referát vnitřního auditu.


Navrhovatelé:
Ing. Miroslav Dykas, vedoucí Hospodářského oddělení
Mgr. Tomáš Jančák, vedoucí Zaměstnaneckého oddělení
Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 25. 1. 2023 a odborovou organizací dne 27. 1. 2023.

Schválil dne 27. 1. 2023:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. v. r.
děkan MFF UK