Čj. UKMFF/158848/2022


Opatření děkana č. 9/2022

Dodatek č. 2 k Opatření děkana č. 6/2021


Čl. 1
Předmět úpravy

1. V Opatření děkana č. 6/2021, o sponzorské a partnerské spolupráci a propagaci vědecké činnosti na MFF UK, dochází v čl. 3 odst. 4 k těmto změnám:

  1. text „(tj. 923-12/R923)“ se nahrazuje textem „hospodářské povahy (TA 12)“.
  2. text „902-12/R902“ se nahrazuje textem „hospodářské povahy (TA 12)“.


Čl. 2
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však 5. 4. 2022.


Navrhovatelé:
Ing. Alena Pelikánová, vedoucí hospodářského oddělení
Ing. Barbora Joudalová, MBA, vedoucí oddělení firemní spolupráce.

Opatření bylo projednáno vedením fakulty per rollam v březnu 2022.

Schválil dne 4. 4. 2022:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK