Čj. UKMFF/170411/2023


Opatření děkana č. 6/2023

O plánování, odvodu a stanovení výše nákladů ze zdrojů pro účelovou a institucionální podporu


Čl. 1
Předmět úpravy

 1. Tímto opatřením se stanovují pro všechny členy akademické obce a další zaměstnance MFF UK závazná pravidla pro plánování, odvod a stanovení výše přímých nákladů a nepřímých (režijních) nákladů ze zdrojů pro účelovou a institucionální podporu.
 2. Toto opatření neupravuje odvody nepřímých (režijních) nákladů ze zdrojů, u kterých poskytovatel v zadávací dokumentaci stanoví jiný způsob výpočtu nebo prokazování a účtování nepřímých nákladů (např. projekty EU, operační programy apod.).


Čl. 2
Přímé náklady

 1. Za přímé uznatelné náklady lze označit veškeré náklady, které lze jednoznačně přiřadit k projektu. Přímé náklady zpravidla zahrnují investiční a neinvestiční výdaje, které se rozdělují zejména do následujících doporučených kategorií:
  1. budovy a stavby,
  2. stroje a zařízení,
  3. osobní náklady,
  4. cestovní náklady,
  5. dlouhodobý majetek,
  6. spotřební materiál,
  7. služby,
  8. jiné přímé náklady.
 2. V případě institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) mohou být jako přímé náklady vykázány pouze takové nákladové položky, které mají prokazatelnou vazbu na oblast výzkumu a vývoje, nejde-li o nepřímé (režijní) náklady dle čl. 3 tohoto Opatření.


Čl. 3
Nepřímé (režijní) náklady

 1. Za způsobilé nepřímé (režijní) náklady lze považovat náklady MFF UK, které nelze přímo přiřadit konkrétnímu projektu, ale které MFF UK vznikly v souvislosti s jeho řešením a jsou doloženy ekonomickým informačním systémem.
 2. Za způsobilé nepřímé (režijní) náklady se považují zejména náklady na provozní a správní režii, tj.:
  1. vodné a stočné, spotřeba plynu, elektrické energie,
  2. provozní náklady související s úklidem, provozem a údržbou budov a zařízení a zacházení s odpadem,
  3. odpisy z dlouhodobého majetku fakulty,
  4. náklady na správu a údržbu výpočetní techniky,
  5. náklady na administrativní podporu zajišťovanou odděleními děkanátu.
 3. Přesnější vymezení nepřímých (režijních) nákladů mohou stanovit jednotliví poskytovatelé podpory.
 4. V případě projektů, kdy poskytovatel neurčil jiný způsob výpočtu nepřímých (režijních) nákladů, a za podmínky, že tzv. metoda „Flat Rate“ (dále „FR“) je u daného projektu poskytovatelem povolena, stanoví řešitel nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou FR ve výši 20 % z celkových přímých neinvestičních nákladů projektu.


Čl. 4
Povinnosti řešitelů projektů a Oddělení podpory grantů a projektů

 1. Členové akademické obce a další zaměstnanci MFF UK (bez ohledu na to, zda jsou navrhovateli, a tedy budoucími řešiteli, nebo spolunavrhovateli, a tedy budoucími spoluřešiteli) jsou povinni se před podáním projektu seznámit se zadávací dokumentací poskytovatele a do nákladů zahrnout jen přímé náklady samotného projektu. Jsou rovněž povinni plánovat v návrhu projektu režii v maximální výši, jakou příslušný poskytovatel (grantová agentura, ministerstvo apod.) připouští.
 2. Podklady pro zaúčtování nepřímých nákladů (tj. přípustných režijních nákladů) projektu za příslušný rok vypracuje Oddělení podpory grantů a projektů (dále „OGAP“) podle podmínek poskytovatele nejpozději do 30. 6. příslušného roku. Odvod těchto nákladů provádí Hospodářské oddělení na základě obdrženého pokynu o zaúčtování režijních nákladů na projekt. Pokyn připravuje OGAP, příp. příkazce operace, a podepisuje pověřený sekční proděkan. U nových projektů nebo v případě jakýchkoliv změn u běžících projektů v rámci daného roku je pokyn předáván Hospodářskému oddělení v co nejkratším možném čase, nejpozději však do tří měsíců od zahájení projektu nebo uskutečnění změny.


Čl. 5
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 14. 4. 2023.
 2. Ke dni účinnosti tohoto opatření se zrušují Směrnice děkana č. 19/2020, Směrnice děkana č. 6/2016Směrnice děkana č. 1/2014.
 3. Osobami odpovědnými za provádění tohoto opatření stanovuji vedoucí Oddělení podpory grantů a projektů a vedoucího Hospodářského oddělení. Kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji referát vnitřního auditu.


Navrhovatelé:
Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK
RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D., vedoucí Oddělení podpory grantů a projektů
Ing. Miroslav Dykas, vedoucí Hospodářského oddělení

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 5. 4. 2023.

Schválil dne 13. 4. 2022:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK