Čj. UKMFF/562092/2022


Opatření děkana č. 26/2022

Opatření o industriálním studentovi


Čl. 1
Předmět úpravy

Toto opatření se vydává v návaznosti na ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, na znění Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a další obecné studijní předpisy upravující zejména pravidla studia v doktorských studijních programech Univerzity Karlovy např. aktuální Pravidla pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, a to za účelem vymezení pravidel doktorského studia pro studenty, kteří zároveň se studiem uplatňují své vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje v rámci práce pro mimoškolní subjekt.


Čl. 2
Vymezení pojmů

 1. Tvůrčí prací se pro účely tohoto opatření rozumí tvůrčí, tj. vědecká nebo vývojová práce vykonávaná konkrétním studentem MFF UK v oblasti jeho individuálního studijního plánu doktorského studia nebo v oblasti písemně vymezené školitelem konkrétního studenta, odsouhlasená mimoškolním subjektem. Nezahrnuje tedy libovolnou tvůrčí práci studenta MFF UK.
 2. Mimoškolním subjektem se pro účely tohoto opatření rozumí obchodní společnost mimo sektor veřejných institucí, nebo i subjekt v rámci sektoru veřejných institucí, pokud nejde o subjekt primárně zaměřený na výzkum nebo vývoj, a to vždy jak v České republice, tak v zahraničí.
 3. Industriálním studentem je student MFF UK, jehož školitelem je zaměstnanec MFF UK a který kumulativně splňuje následující podmínky.
  1. Po absolvování přijímacího řízení na MFF UK byl přijat do doktorského studijního programu a ke studiu se zapsal.
  2. Vykonává tvůrčí práci pro mimoškolní subjekt či v jeho zájmu, a mimoškolní subjekt jednoznačně vyjadřuje podporu studiu studenta v doktorském studijním programu na MFF UK.
  3. Téma disertační práce studenta v doktorském studijním programu na MFF UK je výsledkem dohody studenta, školitele studenta a mimoškolního subjektu.
 4. Industriální studenti se rozlišují na:
  1. Industriální studenty externí, tj. studenty, jejichž tvůrčí práce je přímo hrazena mimoškolním subjektem, a to na základě pracovního nebo obdobného poměru uzavřeného mezi studentem a mimoškolním subjektem. Podrobněji viz čl. 4 tohoto opatření.
  2. Industriální studenty interní, tj. studenty, jejichž tvůrčí práce je hrazena Matematicko-fyzikální fakultou UK. Podrobněji viz čl. 5 tohoto opatření.


Čl. 3
Obecná pravidla spojená s industriálním studentem

 1. Jakýkoliv student doktorského studijního programu na MFF UK, který tvůrčí práci dle definice v čl. 2 odst. 1. výše vykonává v jakémkoliv (i dobrovolnickém) vztahu s mimoškolním subjektem dle definice v čl. 2. odst. 2. výše, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit svému školiteli. Ten dále jedná dle odst. 5 tohoto článku.
 2. Školitel industriálního studenta je povinen dohlížet na to, aby v průběhu tvůrčí práce industriálního studenta nedocházelo k jakémukoliv porušení ochrany práv duševního vlastnictví MFF UK, a to v souladu se Směrnicí děkana č. 1/2019, o realizaci práv duševního vlastnictví na MFF UK. Školitel dbá zejména na to, aby industriální student pro svou tvůrčí práci pro mimoškolní subjekt nepoužíval bez řádného právního titulu chráněná práva ve vlastnictví MFF UK a aby byly nastaveny podmínky tvůrčí práce tak, aby industriální student dodržoval mlčenlivost o důvěrných informacích (tj. informacích o technologických nebo vědeckých postupech, vzorcích, patentech, užitných vzorech, nebo know-how apod., které nejsou běžně známy, o strategiích, plánech, cílech, nápadech, plánovaných výzkumných projektech apod.) a informacích odpovídajících obchodnímu tajemství podle občanského zákoníku.
 3. Industriální student nebo školitel musí informovat mimoškolní subjekt, že tvůrčí práce industriálního studenta mimo jiné spadá pod úpravu autorského zákona v České republice, který upravuje školní dílo, a to tak, že (dle § 35 odst. 3) užije-li MFF UK dílo vytvořené studentem ke splnění studijních povinností nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, ale k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě, nezasahuje tím do práva autorského. MFF UK má pak (dle § 60) za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití tohoto školního díla. MFF UK je rovněž oprávněna požadovat, aby jí autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého Matematicko-fyzikální fakultou UK z užití školního díla.
 4. Industriální student nemá žádnou výjimku při plnění studijních povinností doktorského studijního programu MFF UK.
 5. Administrativu spojenou s evidencí industriálních studentů a přípravou smluvních dokumentů s mimoškolními subjekty zajišťuje Oddělení firemní spolupráce (dále jen OFS) v koordinaci s předsedou Pracovní skupiny pro partnerství s firmami. O informacích získaných dle čl. 3 bodu 1. tohoto opatření, jakož i o dalších informacích majících vliv na nastavení smluvních podmínek s mimoškolním subjektem je školitel povinen bezodkladně informovat OFS e-mailem na ofs@matfyz.cuni.cz.


Čl. 4
Specifická pravidla pro industriální studenty externí

 1. MFF UK a mimoškolní subjekt uzavřou společné memorandum o spolupráci v rámci činnosti industriálního studenta. Memorandum může být uzavřeno i formou dopisu odsouhlaseného druhou stranou. V memorandu bude uvedeno zejména toto.
  1. Jakékoliv pracovní nástroje Matematicko-fyzikální fakulty UK (hardware, software apod.) nebudou industriálním studentem využívány pro mimoškolní subjekt, ale jen pro jeho doktorské studium v rámci MFF UK.
  2. Jakákoliv personální podpora industriálního studenta v rámci MFF UK (zejména podpora poskytnutá školitelem) bude směřována výhradně jen pro jeho doktorské studium.
  3. Industriální student nebude v době trvání tvůrčí práce v pracovním ani obdobném poměru k MFF UK, ledaže by šlo o jinou než tvůrčí práci vykonávanou pro mimoškolní subjekt podle tohoto opatření. Z náplně tvůrčí práce a ze specifikace jiné práce musí být vždy zřejmé, že se tvůrčí práce s náplní takové jiné práce obsahově nepřekrývají.
  4. Výsledky práce industriálního studenta dosažené v rámci jeho doktorského studia musejí být vždy volně publikovatelné podle vědeckých standardů v podobě vědecké publikace nekomerčního charakteru s tím, že přitom nebude ohrožena možnost uplatnění práv z duševního nebo průmyslového vlastnictví mimoškolním subjektem.
 2. Pokud by byl ze strany mimoškolního subjektu zájem na zapojení zdrojů MFF UK (personálních, materiálních aj.) nad rámec běžného doktorského studia a školitel to uzná smysluplným, může být s mimoškolním subjektem uzavřena zvláštní smlouva, a to na smluvní výzkum, konzultační činnost apod., kdy se fakulta může zavázat takové služby poskytnout, ale to jen za předem sjednanou úplatu v obvyklé výši.


Čl. 5
Specifická pravidla pro industriální studenty interní

 1. Pro režim industriálního studenta interního se vychází z Opatření děkana č. 6/2021, o sponzorské a partnerské spolupráci a propagaci vědecké činnosti na MFF UK. Toto opatření se přiměřeně aplikuje v případě poskytnutí jakékoliv finanční nebo jiné podpory ze strany mimoškolního subjektu pro MFF UK.
 2. MFF UK a mimoškolní subjekt uzavřou smlouvu o spolupráci při výchově industriálního studenta, která bude obsahovat zejména toto.
  1. Přesné vymezení (ohraničení) tvůrčí práce v rámci individuální studijního plánu industriálního studenta.
  2. Úpravu práv duševního vlastnictví v souladu s vnitřními předpisy UK i MFF UK (zejména Opatření rektora č. 46/2018, o realizaci práv duševního vlastnictví na UK; Opatření rektora č. 47/2018, o transferu znalostí a technologií na UK; Opatření rektora č. 17/2018, k aplikaci režimu zaměstnaneckých děl na UK; Směrnice děkana č. 1/2019, o realizaci práv duševního vlastnictví na MFF UK; Opatření děkana č. 5/2021, o transferu znalostí a technologií na MFF UK).
  3. Vymezení průběžných milníků pro tvůrčí práci industriálního studenta, a to jak obsahově, tak časově.
  4. Smlouva může být bez dalšího předčasně ukončena ze strany mimoškolního subjektu pouze z důvodů opakovaného neplnění povinností industriálního studenta zjištěného při kontrole průběžných milníků pro tvůrčí práci s tím, že ukončení musí vždy předcházet písemná výzva k nápravě obsahující konkrétní specifikaci neplněných povinností. Přitom ovšem platí, že se strany mohou dohodnout i na jiném důvodu pro předčasné ukončení smlouvy.
  5. Ukončení studia industriálního studenta na MFF UK je rozvazovací podmínkou trvání uvedené smlouvy s mimoškolním subjektem. MFF UK o tom bude mimoškolní subjekt bezodkladně informovat.
  6. Matematicko-fyzikální fakultě UK nevznikají ze smlouvy žádné závazky vůči mimoškolnímu subjektu ohledně dosahovaných výsledků ani trvání studia industriálního studenta.
  7. Pokud bude součástí smlouvy závazek mimoškolního subjektu poskytnout MFF UK finanční podporu, pak musí být finanční podpora řádně popsána tak, aby vždy její část odpovídající minimálně 15 % z její celkové výše byla určena na režii MFF UK, ledaže by se v řádně odůvodněných případech smluvní strany dohodly jinak.
 3. Pokud v době tvůrčí práce industriálního studenta vzniknou výsledky spojené s právy duševního vlastnictví, které je možno chránit, zajistí tuto ochranu MFF UK. V případě zájmu mimoškolního subjektu se MFF UK zavazuje k takovým chráněným výsledkům uzavřít s mimoškolním subjektem příslušnou zvláštní licenční smlouvu, a to v souladu s pravidly nastavenými pro uzavírání obdobných smluv na Univerzitě Karlově, a za spravedlivých podmínek zohledňujících podíl mimoškolního subjektu na vytvoření takových výsledků.


Čl. 6
Závěrečná ustanovení


Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 29. 11. 2022.

Navrhovatelé:

Ing. Barbora Joudalová, MBA, vedoucí Oddělení firemní spolupráce
doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D., předseda Pracovní skupiny pro partnerství s firmami

Opatření bylo projednáno vedením MFF UK dne 16. 11. 2022 a Akademickým senátem MFF UK dne 23. 11. 2022.

Schválil dne 29. 11. 2022:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK