Neplatí od 1. 1. 2023

viz Opatření děkana č. 29/2022.

Čj. UKMFF/33156/2022


Opatření děkana č. 6/2022

Stanovení tarifních rozmezí a výše osobního ohodnocení


Toto opatření upřesňuje znění Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy, schváleného Akademickým senátem UK dne 1. října 2021 (dále jen „VMP“). Platnost žádného z ustanovení VMP jakož i souvisejících opatření rektora, zejména se týkající odměn, dalších složek mzdy, smluvní mzdy atd., není tímto opatřením nijak omezena.


Čl. 1
Tarifní rozpětí mzdových tříd

  1. V souladu s Přílohou č. 1 VMP a s ohledem na aktuální hodnoty zaručené mzdy (viz nařízení vlády č. 405/2021 Sb.) jsou s účinností od 1. 1. 2022 do odvolání stanoveny tarifní rozpětí mzdových tříd zaměstnanců UK takto:
  1. Tarifní rozpětí mzdových tříd pro akademické a vědecké pracovníky
TřídaDolní hraniceHorní hranice
L129 400 Kč44 100 Kč
L231 400 Kč53 380 Kč
VP126 600 Kč42 560 Kč
VP229 400 Kč55 860 Kč
VP332 400 Kč74 520 Kč
AP129 400 Kč44 100 Kč
AP231 400 Kč56 520 Kč
AP332 400 Kč74 520 Kč
AP435 400 Kč84 960 Kč
  1. Tarifní rozpětí mzdových tříd pro ostatní pracovníky
TřídaDolní hraniceHorní hranice
116 200 Kč19 440 Kč
217 900 Kč23 270 Kč
319 700 Kč25 610 Kč
421 800 Kč32 700 Kč
524 100 Kč38 560 Kč
626 600 Kč42 560 Kč
729 400 Kč52 920 Kč
832 400 Kč64 800 Kč

Čl. 2
Osobní ohodnocení

  1. Závazná obecná pravidla pro stanovení osobního ohodnocení jsou popsána v čl. 8 VMP. V souladu s odst. 3 zmíněného článku navíc stanovuji, že zaměstnanci MFF UK může být přiznáno osobní ohodnocení až do výše 150 % jemu stanoveného mzdového tarifu.
  2. Ve zcela výjimečných případech a pouze v souvislosti s plněním významného grantového nebo projektového úkolu (např. ERC) může být zaměstnanci MFF UK po projednání s děkanem fakulty přiznáno osobní ohodnocení až do výše 200 % jemu stanoveného mzdového tarifu.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 1. února 2022.


Navrhovatel: doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan fakulty

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 31. 1. 2022.

Schválil dne 31. 1. 2022:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK