Neplatí od 17. 9. 2021, viz Opatření děkana č. 5/2021.

 

Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta

Směrnice děkana č. 2/2019
o transferu znalostí a technologií a partnerském programu na MFF UK

 

Obsah:
I. Předmět úpravy
II. Transfer znalostí a technologií
III. Zajištění komercializace
IV. Způsoby transferu a komercializace
V. Smluvní výzkum
VI. Konzultace
VII. Partnerský program
VIII. Povinnosti vedoucích pracovníků
IX. Závěrečná ustanovení

 

I. Předmět úpravy

Tato směrnice stanovuje podmínky realizace Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 47/2018, o transferu znalostí a technologií na Univerzitě Karlově, (dále jen OR) na MFF UK a definuje partnerský program na MFF UK.

 

II. Transfer znalostí a technologií

Pro účely této směrnice se transferem znalostí a technologií (v souladu s bodem 15 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací - dále jen „Rámec“) rozumí proces, jehož cílem je získávání, shromažďování a sdílení explicitních a implicitních znalostí, včetně dovedností a kompetencí v rámci hospodářské i nehospodářské činnosti, jako jsou zejména spolupráce při výzkumu, poskytování konzultací, poskytování licencí, zakládání společností typu spin-off atd.

 

III. Zajištění komercializace

1. Komercializaci zajišťuje:
- Oddělení firemní spolupráce a kariérního poradenství MFF UK (dále jen OFSKP),
- Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy (dále jen CPPT UK),
- Charles University Innovations Prague s.r.o.

Pokud není komercializace zajištěna přímo OFSKP, probíhá komunikace s jiným subjektem výhradně prostřednictvím tohoto oddělení

2. Zaměstnanci a studenti MFF UK jsou povinni konzultovat projektové návrhy, které předpokládají transfer nebo komercializaci, s OFSKP.

 

IV. Způsoby transferu a komercializace

K možným způsobům patří:
a. převod práv duševního vlastnictví,
b. poskytnutí užívacích práv duševního vlastnictví formou licence,
c. založení spin-off společnosti za účelem postoupení práv k duševnímu vlastnictví,
d. případně další vhodné formy transferu na základě aktuálních potřeb, jako např. smluvní výzkum, konzultace apod.

 

V. Smluvní výzkum

1. Smluvní výzkum jako jedna z forem transferu je dle Rámce realizován jako výzkum na zakázku nebo výzkumné služby, nebo jako kolaborativní výzkum.

2. Za uzavírání písemných smluv s komerčními subjekty týkajících se smluvního výzkumu a případné akceptace objednávek na MFF UK do částky 5 milionů Kč odpovídá děkan nebo jím pověřený proděkan.

3. V případě, že předpokládaná souhrnná cena zakázky za dobu trvání smlouvy, vč. jakýchkoli náhrad, které by mohly vzniknout s její realizací, přesáhne částku 5 milionů Kč, je třeba smlouvu projednat s CPPT UK a následně ji předložit k podpisu rektorovi UK.

4. Smlouvy k podpisu, objednávky k akceptaci a smlouvy k projednání s CPPT UK (viz čl. V. odst. 2 a 3 této směrnice) se předkládají prostřednictvím OFSKP.

5. Smluvní výzkum je na MFF UK vykazován a účtován zpravidla jako hospodářská činnost. Za správné zařazení činnosti odpovídá příkazce operace (osoba odpovědná za realizaci zakázky).

6. Smlouvy o smluvním výzkumu, případně akceptované objednávky na smluvní výzkum, eviduje OFSKP.

7. Každé smlouvě či akceptované objednávce je přiřazeno jedinečné číslo, které se dále používá jak pro vykazování na MFF UK, tak i vně fakulty. Podmínkou evidence je řešitelem vyplněný Formulář pro evidenci smluvního výzkumu:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/formulare

8. Výnosy ze smluvního výzkumu budou účtovány odděleně ve prospěch zvláštní akce (zakázky), která bude vytvořena hospodářským oddělením na základě žádosti (např. e-mailem) řešitele. Na vrub této akce budou účtovány i veškeré náklady související s řešením zakázky.

9. Příkazce operace odpovídá za kalkulaci smluvní ceny tak, aby byly zahrnuty veškeré materiálové, osobní, režijní a ostatní náklady a aby po uhrazení nákladů byl vykázán přiměřený zisk ve výši minimálně 15 % z fakturovaného výnosu. Z fakturovaných výnosů (bez DPH) bude při zaúčtování odvedena režie ve výši 10 %.

10. Nespotřebovaný kladný zůstatek (tj. zisk) k 31. 12. příslušného roku na této akci nelze převádět do příštího období. O zisku, který bude využit zejména k financování výzkumné a vzdělávací infrastruktury, rozhoduje děkan fakulty.

 

VI. Konzultace

1. Poskytování expertních konzultačních služeb zaměstnancem či skupinou zaměstnanců MFF UK externím partnerům je dalším způsobem transferu, jímž dochází k předávání znalostí do praxe veřejnému i soukromému sektoru.

2. Mezi konzultační služby patří zejména:
- analýzy;
- expertní posudky, odborné oponentury;
- poradenství, konzultace;
- hodnocení, příprava metodik;
- školení/kurzy na zakázku;
- řešení specifických a praktických problémů.

3. Na poskytování konzultačních služeb se použije ustanovení o smluvním výzkumu (čl. V., odst. 2. - 10. této směrnice) obdobně.

 

VII. Partnerský program

1. Partnerský program MFF UK (dále jen PP) představuje institucionální rámec dlouhodobé spolupráce mezi fakultou a především komerčními společnostmi (podniky).

2. Cílem PP je rozvíjet vzájemnou oboustranně výhodnou spolupráci v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje a v dalších oblastech v rámci činnosti fakulty a současně společně vyvíjenou činnost i propagovat.

3. PP je rozdělen do tří stupňů – startovní partner, partner a strategický partner. Uvedené stupně se liší intenzitou spolupráce a délkou závazku (dobou platnosti partnerské smlouvy).

4. Za realizaci partnerské smlouvy odpovídá kontaktní osoba za fakultu, která je ve smlouvě stanovena. Výnosy z PP jsou časově rozlišeny a děleny mezi účet příslušné sekce (sekčního proděkana), ze které je kontaktní osoba, a účet proděkana pro PRopagaci, z něhož je financován provoz a další rozvoj PP, a to v poměru stanoveném vedením fakulty.

5. Administraci a evidenci PP provádí OFSKP.

 

VIII. Povinnosti vedoucích pracovníků

Vedoucí jednotlivých pracovišť fakulty zajistí, aby zaměstnanci, studenti a další osoby, jejichž práv se OR dotýká, byli vhodným způsobem s obsahem OR a této směrnice seznámeni.

 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Poradenství a podporu při provádění OR zajišťuje CPPT UK, a to výhradně prostřednictvím OFSKP.

2. Kontrolu dodržování této směrnice provádí interní auditor.

 

Tato směrnice nahrazuje bod III. ve Směrnici děkana č. 5/2015.
Směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.

Navrhovatelé:
doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci,
prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc., proděkan pro rozvoj.

Směrnice byla schválena dne 6. 2. 2019,
vydána dne 11. 2. 2019.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK