Čj. UKMFF/53570/2021


Směrnice děkana č. 1/2021

O organizaci provozu webových stránek
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy


Zavedení redakčního systému vytvořilo nové podmínky pro správu webových stránek Matematicko-fyzikální fakulty UK (dále fakultní weby) z hlediska obsahu i struktury. Základní rozdělení kompetencí a pravidla pro publikaci obsahu určuje tato směrnice následovně:

Čl. 1
Hlavní webové stránky

 1. Stěžejní součást fakultních webů tvoří hlavní webové stránky MFF UK, které jsou oficiální webovou prezentací MFF UK. Zahrnují hlavní fakultní web, https://www.mff.cuni.cz/, a další oficiální propagační webové prezentace fakulty (například https://www.matfyz.cz).
 2. Na adresu https://www.mff.cuni.cz/ jsou přesměrovány adresy http://www.mff.cuni.cz/, https://mff.cuni.cz/http://mff.cuni.cz/. Funkčnost těchto přesměrování zajišťují střediska 206. Středisko informatické sítě a laboratoří728. Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu.
 3. Provoz serverů hlavních webových stránek fakulty zajišťuje středisko 728. Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu.

Čl. 2
Redakční systém

 1. K publikaci většiny obsahu určeného na hlavní webové stránky slouží redakční systém.
 2. Provoz redakčního systému včetně jeho administrace zajišťuje středisko 729. Oddělení propagace a mediální komunikace ve spolupráci s externím dodavatelem systému.
 3. Provoz serveru pro redakční systém zajišťuje středisko 728. Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu.

Čl. 3
Publikace obsahu a odpovědnost za obsah hlavního fakultního webu

 1. Obsah na hlavní fakultní web s výjimkou částí definovaných v čl. 3 odst. b) publikuje středisko 729. Oddělení propagace a mediální komunikace na základě vlastní produkce a v odůvodněných případech podle požadavků vedení fakulty, sekcí, pracovišť a oddělení.
 2. Do věcně příslušných částí hlavního fakultního webu publikují svůj obsah včetně jeho aktualizací sekce, pracoviště nebo oddělení samostatně. Pro tyto účely určí sekce, pracoviště a oddělení konkrétní osobu či osoby, která je/které jsou v základním pracovněprávním vztahu k fakultě a která/které odpovídají za publikovaný obsah. Práva pro editaci a publikaci obsahu hlavního fakultního webu přiděluje těmto osobám středisko 729. Oddělení propagace a mediální komunikace.
 3. Odpovědnost za obsah stránek hlavního fakultního webu je evidována u věcně příslušných částí v redakčním systému a je uvedena v zápatí každé webové stránky.

Čl. 4
Další informační systémy a jejich propojení s redakčním systémem

 1. Vybrané stránky se do fakultních webů generují na základě dat uložených a upravovaných mimo redakční systém (SIS, Amoeba apod.).
 2. Za přenášený obsah do fakultních webů odpovídá daná sekce, pracoviště nebo oddělení, které jej vložilo do zdrojového systému.
 3. Propojení redakčního systému a dalších fakultních informačních systémů zajišťují středisko 729. Oddělení propagace a mediální komunikace a správci těchto informačních systémů ve vzájemné součinnosti, je-li tato součinnost v případě mimofakultních systémů možná.

Čl. 5
Přístup na stránky hlavního fakultního webu

 1. Hlavní fakultní web má veřejnou a neveřejnou část.
 2. Veřejná část hlavního fakultního webu je přístupná bez omezení a plní funkci veřejné části internetových stránek fakulty ve smyslu zákona o vysokých školách.
 3. Ke stránkám, které jsou součástí neveřejné části hlavního fakultního webu, mají přístup pouze uživatelé přihlášení prostřednictvím Centrální autentizační služby UK nebo uživatelé přihlášení v rámci redakčního systému (dále jen autorizovaní uživatelé).
 4. Řízení rozsahu přístupu autorizovaných uživatelů ke konkrétním stránkám neveřejné části hlavního fakultního webu zajišťuje středisko 729. Oddělení propagace a mediální komunikace.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

 1. Provoz a rozvoj hlavního fakultního webu řídí pověřený člen Rozšířeného kolegia děkana (RKD) v součinnosti s pověřeným proděkanem. Koncepční otázky týkající se fakultních webů projednává vedení fakulty.
 2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání, ke stejnému dni se zrušuje Příkaz děkana č. 6/2018 a Směrnice děkana č. 20/2018.
 

Navrhovatelé:
doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D., koordinátor webové prezentace, člen RKD,
doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci.

Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 17. února 2021,
vydána dne 17. února 2021.

Schválil:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK