Čj. UKMFF/145739/2023


Opatření děkana č. 5/2023

Dislokační výměr


Čl. 1
Dislokační změny

1. S níže specifikovanou účinností dochází k následujícím dislokačním změnám v objektu MFF UK V Holešovičkách 747/2, Praha 8:

MístnostPůvodní pracovištěNové pracovištěZměna účelu
G 001ÚČJFSBSKLAD
G 002ÚČJFSBSKLAD
G 003ÚČJFSBSKLAD
G 004ÚČJFSBSKLAD
G 005ÚČJFSBSKLAD
G 006KDFSBSKLAD
G 024ÚČJFSBSKLAD
G 025ÚČJFSBSKLAD
A 1042KGÚTFPRACOVNA

Legenda:
ÚČJF – 114. Ústav částicové a jaderné fyziky
SB – 731. Správa budov
KDF – 104. Katedra didaktiky fyziky
KG – 111. Katedra geofyziky
ÚTF – 116. Ústav teoretické fyziky


2. S níže specifikovanou účinností dochází k následujícím dislokačním změnám v objektu MFF UK Malostranské náměstí 2/25, Praha 1:

MístnostPůvodní pracovištěNové pracovištěZměna účelu
S -201KSVISBSKLAD

Legenda:
KSVI – 201. Katedra softwaru a výuky informaticky
SB – 731. Správa budov


Čl. 2
Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 23. 3. 2023.


Navrhovatel:
prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc., proděkan pro rozvoj

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 22. 3. 2023.

Schválil dne 22. 3. 2023:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK