Čj. UKMFF/623035/2023


Opatření děkana č. 25/2023

Určení metodiky některých způsobilých nákladů projektu
POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING


Čl. 1
Úvod

  1. Tímto opatřením děkana se stanoví, za jakých podmínek lze poskytnout náhrady zvýšených životních nákladů projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING (dále jen „projekt“). V souladu se stanoviskem Ministerstva financí ČR č.j. MF – 20175/2022–15–6 ze dne 15. 8. 2022 (dále jen „stanovisko MF ČR“) a následným stanoviskem daňového poradce Univerzity Karlovy je možné pro projekt použít institut náhrady zvýšených životních nákladů dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb. Poskytovatelem podpory se rozumí Grantová agentura ČR.


Čl. 2
Podmínky poskytování náhrady

  1. Základním předpokladem pro poskytnutí náhrady zvýšených životních nákladů je fakt, že je v projektu poskytovatel podpory stanovil jako způsobilý výdaj projektu pro řešitele a že tyto budou poskytnuty pouze do výše výdajů daných rozpočtem projektu.
  2. Náhrady zvýšených životních nákladů jsou, jak vyplývá ze stanoviska MF ČR, považovány za cestovní náhrady podle § 6 odst. 7 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a nejsou tak zdanitelným příjmem zaměstnance. Jejich výše vychází z nařízení vlády č. 62/1994 Sb. a cílové destinace pracovní cesty.
  3. Konkrétní výše náhrady a konkrétní podmínky jejího poskytnutí pro každého řešitele se řídí zadávací dokumentací projektu příslušného roku, zejména její přílohou „Orientační přehled maximální dotace řešitele na mzdu a maximální dotace na zvýšení životních nákladů řešitele během pobytu řešitele v zahraničí“.
  4. Návrh na výplatu náhrad zvýšených životních výdajů schvaluje vedoucí pracoviště, příkazce operace a správce rozpočtu. Pokyn k výplatě předkládá pracoviště měsíčně na Hospodářské oddělení děkanátu MFF UK.
  5. Náhrady poskytnuté nad rámec této úpravy jsou zdanitelným příjmem zaměstnance.


Čl. 3
Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 1. 1. 2024.
  2. Ke dni účinnosti tohoto opatření se zrušuje Opatření děkana č. 22/2022.
  3. Osobou odpovědnou za provádění tohoto opatření stanovuji vedoucí Oddělení podpory grantů a projektů. Kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji Referát vnitřního auditu.


Navrhovatelé:
RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D., vedoucí Oddělení podpory grantů a projektů
Ing. Blanka Svobodová, tajemník MFF UK

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 20. 12. 2023.

Schválil dne: 20. 12. 2023


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK