Neplatí od 22. 8. 2019.

Příkaz děkana č. 1/2019

Organizačně administrativní opatření pro nahlížení do spisu uchazečů
v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

 

Čl. 1
Předmět úpravy

Na základě § 50 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v  platném znění, a Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy čl. 11 odst. 4 má uchazeč právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí.

Čl. 2
Práva uchazeče k nahlížení

Práva uchazečů nahlédnout do spisu obecně upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Fakulta tímto oznamuje, že oprávněným zájemcům o  nahlížení do spisu bude umožněno si na vlastní náklady pořídit fotografickou kopii příslušných listin vztahujících se k jejich osobě, a  to bez jakékoliv poplatkové povinnosti.

Čl. 3
Možnost nahlížení do materiálů

1. Uchazeči o studium, kteří si podali přihlášku ke studiu pro akademický rok 2019/2020 na Matematicko-fyzikální fakultu a zúčastnili se přijímacích zkoušek, budou moci nahlížet do svého spisu v době od 11. 7. 2019 a to v následujících úředních hodinách:

úterý 9.00 – 10.30 13.00 – 14.00
čtvrtek 9.00 – 10.30 13.00 – 14.00

2. Nahlížení do materiálů bude zajištěno pro zájemce na studijním oddělení Matematicko-fyzikální fakulty, Ke Karlovu 3, Praha 2, pracovnicemi studijního oddělení.

3. Oprávnění zájemci se pro nahlížení do spisu prokáží příslušným rozhodnutím děkana o přijetí, nebo nepřijetí ke studiu a  dokladem totožnosti.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem vydání a pozbývá platnosti dnem splnění účelu, ke kterému byl vydán, tj. dnem 22. 8. 2019.

 

Navrhovatel: doc. RNDr. František Chmelík, CSc., proděkan pro studijní záležitosti
Příkaz byl schválen vedením fakulty dne 20. února 2019,
vydán dne 22. února 2019.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK