Čj. UKMFF/93784/2021


Směrnice děkana č. 2/2021

Soutěž o Cenu děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK
za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci


Čl. 1
Vyhlášení soutěže

 1. Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy každoročně vyhlašuje soutěž o cenu za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci. Na cenu mohou být navrženi absolventi bakalářských a magisterských programů, kteří obhájili závěrečnou práci na fakultě během posledního akademického roku.
 2. Soutěž je vyhlašována v kategoriích fyzika, matematika, informatika a učitelství. Ceny nemusejí být uděleny ve všech kategoriích.
 

Čl. 2
Udělování cen

 1. Ceny uděluje děkan za bakalářské a diplomové práce, které dosahují mimořádné úrovně z odborného či pedagogického hlediska. Zpravidla jsou oceňovány práce, které byly publikovány, byly přijaty do tisku nebo mají úroveň vysoce překračující obvyklé požadavky na závěrečnou práci.
 2. Výsledky soutěže jsou vyhlašovány na zasedání vědecké rady Matematicko-fyzikální fakulty UK.
 3. Udělení ceny je spojeno s finančním oceněním, o jehož výši rozhoduje děkan.
 4. Ocenění je vypláceno formou mimořádného stipendia.
 

Čl. 3
Nominace na udělení ceny

 1. Nominace na udělení ceny podávají předsedové nebo místopředsedové komisí pro státní závěrečné zkoušky, u nichž proběhla obhajoba navrhované práce.
 2. Nominace se podávají proděkanovi pro studijní záležitosti prostřednictvím vedoucí studijního oddělení.
 3. Uzávěrka pro podávání nominací je 30. září.
 4. Nominace na udělení ceny musejí obsahovat:
  1. jméno a příjmení navrhovaného, studijní program a název práce;
  2. kategorii, do níž je návrh podáván;
  3. stručné zdůvodnění mimořádné úrovně práce včetně informací o případné publikaci výsledků.
 

Čl. 4
Posuzování nominací

 1. Doporučení k udělení cen v jednotlivých kategoriích podává děkanovi komise, kterou každoročně jmenuje děkan na návrh proděkana pro studijní záležitosti.
 2. Komisi předsedá proděkan pro studijní záležitosti. Dalšími členy komise mohou být koordinátoři oblastí vzdělávání na bakalářském a magisterském stupni, sekční proděkani, garanti studijních programů a zástupci odborné fakultní veřejnosti.
 3. Komise si může vyžádat podrobnější odborné posudky navrhovaných prací.
 4. Komise se usnáší na doporučení k udělení cen v jednotlivých kategoriích nadpoloviční většinou hlasů všech jejích členů.
 

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání, ke stejnému dni se zrušuje Směrnice děkana č. 2/2014.

 

Navrhovatel:
doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti

Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 3. 3. 2021,
schválena AS MFF UK dne 24. 3. 2021,
vydána dne 25. 3. 2021.


Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK