Čj. UKMFF/381741/2020


Příkaz děkana č. 5/2020

Zřízení Komise pro informační systémy a technologie


1. V souladu s ustanovením čl. 8 odst. 9 Organizačního řádu (Příloha č. I Statutu MFF UK) zřizuji jako poradní orgán vedení fakulty Komisi pro informační systémy a technologie, a to počínaje dnem účinnosti tohoto Příkazu.

 

2. Členem a předsedou Komise pro informační systémy a technologie je koordinátor celofakultních aktivit IT, člen rozšířeného kolegia děkana, jmenovaný v souladu s Příkazem děkana č. 3/2020. Další členy komise jmenuje a odvolává děkan, a to na návrh předsedy komise a po projednání v kolegiu děkana.

 

3. Úkolem Komise pro informační systémy a technologie je zejména hledání celofakultní shody v konkrétních tématech z oblasti IS/IT, sdílení zkušeností v těchto oblastech a v koordinaci s vedením fakulty i příprava návrhů koncepčních řešení otázek IS/IT, majících celofakultní dopad.

 

Příkaz nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2020.


Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK