Neplatí od 19. 3. 2024

viz Opatření děkana č. 5/2024

čj. UKMFF/27393/2020


Směrnice děkana č. 3/2020

O poskytování dnů osobního rozvoje


Obsah:
I. Úvod a vymezení pojmů
II. Podmínky pro poskytování DOR
III. Postup a evidence
IV. Přechodná a závěrečná ustanovení

 

I. Úvod a vymezení pojmů

Předmětem této směrnice je v souladu s ustanovením § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a Opatřením rektora č. 1/2020, stanovení podmínek, za nichž mohou zaměstnanci MFF UK čerpat dny osobního rozvoje.
Den osobního rozvoje (dále jen DOR) je volný pracovní den, který může zaměstnanec čerpat k rozvoji svého osobního růstu. Zaměstnanec čerpající DOR nevykonává práci a neplní tedy pracovní povinnosti vyplývající z pracovního poměru uzavřeného s fakultou.

II. Podmínky pro poskytování DOR

Poskytování DOR se vztahuje na všechny zaměstnance MFF UK, byla-li s nimi uzavřena pracovní smlouva s nejméně polovičním pracovním úvazkem. DOR mohou být poskytnuty v rozsahu nejvýše 5 dnů za kalendářní rok.
DOR lze uplatnit po jednotlivých dnech nebo po více dnech na sebe navazujících. Nově nastoupivší zaměstnanci fakulty mohou čerpat DOR až po uplynutí zkušební doby dle § 35 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Nevyčerpaný nárok nelze převádět do následujícího roku, není rovněž nárok na kompenzaci za nevyčerpané DOR náhradou mzdy v jakékoliv formě. Počet DOR se krátí poměrným způsobem v závislosti na délce trvání pracovního poměru v daném kalendářním roce.

III. Postup a evidence

Zaměstnanec požádá o čerpání DOR vždy předem svého nadřízeného vedoucího zaměstnance, předloží písemný formulář DOVOLENKA, ve kterém v kolonce „místo pobytu“ zřetelně uvede DOR. Schválení čerpání DOR záleží na rozhodnutí nadřízeného vedoucího zaměstnance, který dbá, aby byl zajištěn provoz na daném pracovišti, a uváží také, zda zaměstnanec proporcionálně čerpá řádnou dovolenou v souladu s platnými předpisy. V závěru kalendářního roku (říjen – prosinec) má prioritu čerpání dovolené před čerpáním DOR. Nadřízený vedoucí zaměstnanec opatří formulář svým podpisem a předá k evidenci. Vedoucí zaměstnanci zajistí vedení interní evidence v příslušné organizační jednotce (pracoviště, účelové zařízení, oddělení děkanátu).
Za vyčerpané DOR náleží zaměstnanci finanční kompenzace ve výši hrubé měsíční mzdy, kterou by jinak zaměstnanec obdržel za výkon práce. Zaměstnavatel zajišťuje v případě čerpání DOR povinné finanční odvody stejně jako u mzdy za výkon práce.

IV. Přechodná a závěrečná ustanovení

Zaměstnancům, kteří jsou u fakulty v pracovním poměru celý kalendářní rok, náleží v roce 2020 pět dnů osobního rozvoje.
Zaměstnancům, kteří v průběhu ledna 2020 již čerpali DZV podle Směrnice děkana č. 11/2019, náleží dle Směrnice děkana č. 3/2020 čerpání takového počtu DOR, aby součet DZV a DOR dle obou uvedených směrnic děkana činil v kalendářním roce 2020 maximálně pět pracovních dnů.

Směrnice nabývá účinnosti 1. 2. 2020 a kontrolou jejího dodržovaní je pověřena interní auditorka.
Směrnice děkana č. 11/2019 se zrušuje.

 

Navrhovatelé:
Ing. Dana Lanková, vedoucí hospodářského oddělení
Mgr. Tomáš Jančák, vedoucí zaměstnaneckého oddělení

Směrnice byla schválena dne 31. 1. 2020,
vydána dne 31. 1. 2020.

Schválil:


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK