Neplatí od 13. 11. 2020, viz Příkaz děkana č. 9/2020.

Čj. UKMFF/369832/2020


Příkaz děkana č. 4/2020
Zřízení Krizového štábu COV-MFF

 

1. V souladu s ustanovením čl. 8 odst. 9 Organizačního řádu (Příloha č. I Statutu MFF UK) zřizuji jako dočasný poradní orgán vedení fakulty Krizový štáb MFF UK pro řešení mimořádných situací v souvislosti se zvýšeným výskytem onemocnění COVID-19 v ČR (dále jen „Krizový štáb COV-MFF“), a to počínaje dnem účinnosti tohoto Příkazu.

 

2. Členem a předsedou Krizového štábu COV-MFF je děkan. Dalšími členy z titulu své funkce jsou: tajemník, proděkani fakulty a předseda akademického senátu fakulty. Jmenovanými členy Krizového štábu COV-MFF jsou pak: zástupce studentů a další zaměstnanci či studenti fakulty, jejichž řídící, odborná nebo koordinační činnost je pro fakultu, podle uvážení děkana, v období zvýšeného výskytu onemocnění COVID-19 v ČR důležitá.

 

3. Jmenované členy Krizového štábu COV-MFF jmenuje a odvolává děkan.

 

4. Členství v Krizovém štábu COV-MFF zaniká také ukončením činnosti štábu dle rozhodnutí děkana.

 

5. Zasedání Krizového štábu COV-MFF svolává předseda, zasedání se mohou konat prezenční, distanční nebo kombinovanou formou. Předseda může svolat zasedání Krizového štábu COV-MFF, pokud o to některý jeho člen požádá.

 

6. Úkolem Krizového štábu COV-MFF je zejména:

  1. sledovat a vyhodnocovat situaci;
  2. dávat vedení fakulty doporučení k řešení problémů, vzniklých v souvislosti s onemocněním COVID-19, a podílet se na přípravě přijímaných opatření;
  3. informovat o přijímaných opatřeních ve veřejné části internetových stránek a dalšími vhodnými prostředky.

 

Příkaz nabývá účinnosti dnem 17. 9. 2020.

 

Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK