Neplatí od 5. 1. 2021

Čj. UKMFF/426093/2020


Příkaz děkana č. 8/2020

k provedení inventarizace majetku a závazků na MFF UK


V souladu s Opatřením rektora č. 52/2018, o Provádění inventarizací majetku a závazků na Univerzitě Karlově, vydávám k provedení a zpracování inventarizace na Matematicko-fyzikální fakultě pro rok 2020 tento plán inventarizací:

 

Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku
Fyzické inventuře k 31. 10. 2020 je bezpodmínečně nutné věnovat maximální pozornost vzhledem k tomu, že v objektech MFF došlo k dalším stavebním úpravám a stěhování pracovišť. K zajištění úkolů spojených s inventarizací jmenuji ústřední inventarizační komisi (dále jen ÚIK) a dílčí inventarizační komise (dále jen DIK). Jmenný seznam komisí je uveden v příloze tohoto příkazu.

Inventurní soupisy jsou zpracovány v programu iFIS. Jako podklad pro provádění fyzických inventur budou sloužit DIK sestavy osobních listů dle druhu majetku (sestava iFIS 5317/05801) a položkový seznam dlouhodobého majetku (sestava iFIS 5029/05801). DIK porovná a odsouhlasí fyzicky nalezené předměty s inventárními čísly, která jsou uvedena v sestavě (účetní stav k 31. 10. 2020).
Zjištěné inventarizační rozdíly (manka a přebytky) oproti inventurním sestavám sepíše DIK spolu se zdůvodněním do tiskopisu PROTOKOL (prohlášení). Tento protokol bude přílohou inventurního zápisu DIK o provedení fyzické inventury.

DIK zahájí činnost ihned po obdržení sestav z úseku správy majetku.

Odsouhlasené sestavy osobních listů dle druhu majetku (5317/05801), podepsané odpovědným pracovníkem (podpis odpovědného pracovníka bude v místě „potvrzuji, že fyzická inventura proběhla za mé přítomnosti a že jsem žádný majetek nezatajil“) a dílčí inventarizační komisí, odevzdají DIK úseku majetku samostatně za dlouhodobý majetek a samostatně za drobný dlouhodobý majetek v jednom vyhotovení nejpozději do 4. ledna 2021.

Datum pro předání výsledku inventarizace musí všechna pracoviště dodržet, protože výsledky za jednotlivá pracoviště musí být zpracovány do závěrečného protokolu o inventarizaci a výsledky vyhodnoceny ÚIK.

Zároveň se sestavami iFIS 5317/05801 odevzdá DIK i vyplněný a podepsaný Zápis o výsledku inventarizace, a to opět samostatně za dlouhodobý majetek a samostatně za drobný dlouhodobý majetek. Sestavy iFIS 5029/05801 – položkový seznam dlouhodobého majetku si pracoviště ponechají.

 

Vydavatelství Matfyzpress – k 31. 12. 2020
S ohledem na termín účetního vypořádání prodeje musí být inventura zásob knižních publikací včetně vyúčtování tržeb z prodeje provedena do 4. ledna 2021 (vč. vyhotovení Zápisu o výsledku inventarizace a předání správě majetku).

 

Dokladová inventura účtů k 31. 12. 2020
Dokladová inventura stavu majetkových účtů k 31. 12. 2020 (závazků a pohledávek) bude provedena do 20. ledna 2020. Na závěr inventury provede DIK zápis o provedení dokladové inventury. Zápis, schválený vedoucí hospodářského oddělení (HOSP), předá DIK v jednom vyhotovení správě majetku. V případě nesrovnalostí na účtech navrhne vedoucí HOSP opatření, které projedná s tajemníkem fakulty. Tato opatření budou nedílnou součástí zápisu.

 

Inventarizace pokladní hotovosti a stravenek (provádí se čtvrtletně) k 31. 12. 2020
Při inventuře pokladní hotovosti se zjišťuje skutečný stav přepočítáním peněz a odsouhlasením celkové částky se zápisem v pokladním deníku s účtem 211 podle jednotlivých měn se zaúčtováním kurzových rozdílů.
U stravenek se porovná skutečný stav s operativní evidencí stravenek a účtem 213. DIK předá Zápis o výsledku inventarizace v jednom vyhotovení správě majetku.

 

Evidence lihu na MFF k 31. 12. 2020
Evidence nákupu a výdeje lihu za rok 2020 bude zpracována ve výkazu o spotřebě lihu podle jednotlivých pracovišť, účelu a návazně bude vyhotoven záznam pro účely zvláštního povolení k osvobození od spotřební daně.

 

Ústřední inventarizační komise (ÚIK) zpracuje závěrečný protokol o výsledku inventarizace, který bude obsahovat termíny provedení, vyhodnocení výsledků, nápravná opatření, návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů. Vedoucí HOSP odpovídá za účetní vypořádání inventarizačních rozdílů do účetní závěrky za měsíc prosinec 2020.
Kontrolou plnění tohoto příkazu pověřuji Ing. Alenu Pelikánovou, vedoucí HOSP.

 

Navrhovatel: Ing. A. Pelikánová, vedoucí HOSP.
Příkaz byl schválen dne 6. 11. 2020,
nabývá účinnosti dne 6. 11. 2020.
Platnosti tento příkaz pozbývá dnem splnění povinností, ke kterým byl vydán.

 

Schválil:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UKPříloha k Příkazu děkana č. 8/2020

 

ÚIK a DIK pro inventarizaci k 31. 10. 2020 na pracovištích MFF jmenuji takto:

 

Ústřední inventarizační komise

 

předseda:  Miroslav Doležal 

tajemník:  Pavel Michálek

členové:  Mgr. Václava Kopecká, RNDr. Oldřich Ulrych, Ing. František Šebek

 

Dílčí inventarizační komise

 

101 – Astronomický ústav UK

předseda DIK:  prof. RNDr. Marek Wolf, CSc.   

člen:    Hana Mifková

 

102 – Fyzikální ústav UK

předseda DIK:  Hana Kučerová   

člen:    RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. 

 

103 – Kabinet výuky obecné fyziky

předseda DIK:    Bc. Dagmar Drahná 

člen:      Ing. Pavel Mojžíš, CSc. 

 

104 – Katedra didaktiky fyziky

předseda DIK:    Ing. Ludvík Němec 

člen:       Helena Šulcová

 

105 – Katedra fyziky povrchů a plazmatu

předseda DIK:  Jitka Sedláčková

člen:    Ing. Petra Jindrová

 

106 – Katedra fyziky materiálů

předseda DIK:  Ing. Jaromír Buriánek    

člen:    Pavel Beran

 

107 – Katedra fyziky nízkých teplot

předseda DIK:  Jarmila Mautsková

člen:    RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.

 

109 – Katedra fyziky kondenzovaných látek

předseda DIK:  Bc. Štěpán Sechovský, DiS. 

členové:  doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc., Jan Matlák st.

 

110 – Katedra makromolekulární fyziky

předseda DIK:  Marcela Búryová

člen:    Mgr. Jan Hanuš, Ph.D.

 

111 – Katedra geofyziky

předseda DIK:  RNDr. Ladislav Hanyk, Ph.D.

člen:     RNDr. Vladimír Plicka, Ph.D.   

 

113 – Katedra chemické fyziky a optiky

předseda DIK:  RNDr. Petr Kovář, Ph.D.

člen:    Markéta Křížová

 

114 – Ústav částicové a jaderné fyziky

předseda DIK:      Marie Navrátilová 

člen:    RNDr. Petr Tas 

 

115 – Katedra fyziky atmosféry

předseda DIK:    doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.

členové:  Mg. Michal Belda, Ph.D., Mgr. Peter Huszár, Ph.D.

 

116 – Ústav teoretické fyziky

předseda DIK:  RNDr. Martin Žofka, Ph.D.

člen:    Eva Kotalíková

 

117 – Počítačová síť Troja

předseda DIK:  RNDr. Ludvík Urban, CSc.

člen:    Jitka Sedláčková

 

201 – Kabinet software a výuky informatiky

předseda DIK:  RNDr. František Mráz, CSc.

člen:    Kateřina Košnářová

 

202 – Katedra aplikované matematiky

předseda DIK:  Petra Příhodová 

člen:    Mgr. Martin Mareš, Ph.D.

 

203 – Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů

předseda DIK:  doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.

člen:    RNDr. Alena Koubková, CSc.

 

204 – Katedra softwarového inženýrství

předseda DIK:  RNDr. David Bednárek, Ph.D. 

člen:    Eva Mládková

 

205 – Katedra teoretické informatiky a matematické logiky

předseda DIK:  Mgr. Vladan Majerech, Dr.

člen:    RNDr. Petr Kučera, Ph.D.

 

206 – Středisko informatické sítě a laboratoří

předseda DIK:  Ing. František Šebek 

členové:    Mgr. Josef Šimůnek, Mgr. Radmila Hacklová

 

207 – Ústav formální a aplikované lingvistiky

předseda DIK:  Mgr. Milan Fučík.

členové:  Libuše Brdičková, Mgr. Tereza Vojtěchová

 

208 – Informatický ústav Univerzity Karlovy

předseda DIK:  Petra Milštainová 

člen:    RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.

 

301 – Katedra algebry

předseda DIK:  doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.

člen:    Eva Ramešová

 

302 – Katedra didaktiky matematiky

předseda DIK:  RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D.

člen:    Mgr. Alena Blažková

 

303 – Katedra matematické analýzy

předseda DIK:  doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc. 

členové:  doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc., Helena Pištěková

 

304 – Katedra numerické matematiky

předseda DIK:  prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.

člen:    Hana Orosová

 

305 – Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

předseda DIK:  Ing. Lucie Naxerová.

člen:     doc. RNDr. Petr Lachout, CSc

 

306 – Matematický ústav Univerzity Karlovy

předseda DIK:  Bc. Martina Kašparová 

členové:  doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D. RNDr. Oldřich Ulrych, Ph.D.

 

511 – Knihovna fakulty

předseda DIK:  Bc. Žaneta Floriánová

členové:  Mgr. Jiří Kuča, Radana Hrušková, PhDr. Petra Hoffmannová,

   Květoslava Dobiášová

 

512 – Kabinet jazykové přípravy

předseda DIK:  PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D. 

člen:    Miloslava Tarasová

 

513 – Katedra tělesné výchovy

předseda DIK:  PhDr. Marek Paulík 

člen:    Mgr. Milan Šafr 

 

612- Reprografické středisko fakulty

předseda DIK:  Ing. Zdeněk Šedina

člen:    Filip Kreuziger

 

613 – Konferenční a společenské centrum „Profesní dům“

předseda DIK:  Andrea Kršková 

člen:    Ing. Petra Hoffmannová

 

721-SEKR, 723-OVZS, 726-ZO, 734-RIA, 735 - OFSKP

předseda DIK:  Jana Ježilová

člen:    Marie Kurelová

 

722 - Hospodářské oddělení

předseda DIK:    Dagmar Žerdíková

člen:    Hana Podolská

 

724 - Studijní oddělení

předseda DIK:  JUDr. Dana Macharová

členové:  Daniela Pysková, Monika Opicová

 

728 - Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu

předseda DIK:  Mgr. Petr Vlášek

člen:    Jan Tomek

 

729 - Oddělení propagace a mediální komunikace

předseda DIK:  Mgr. Luboš Veverka

člen:   Anna Kotěšovcová

 

7311 – Správa budov Karlov

předseda DIK:  Pavel Michálek

člen:    Radka Vrbová

 

7312 – Správa budov Karlín

předseda DIK:  Martin Untermüller 

člen:    Marta Olšinová

 

7313 – Správa budov Malá Strana

předseda DIK:  Ing. Martin Hovorka

člen:    Pavel Starec

 

7314 – Správa budov Troja

předseda DIK:  Daniela Zavadilová

člen:    Václav Fiala

 

732 – Referát energetika

předseda DIK:  Marcel Průša

člen:    Miroslav Doležal

 

902 – Mössbauerova laboratoř

předseda DIK:  Jarmila Mautsková

člen:    RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.

 

0011 – SKAS

předseda DIK:    Bc. Patrícia Schmidtová 

člen:    Vojtěch Švandelík 

 

Ostatní dílčí inventarizační komise

 

Pokladní hotovost a stravenky – čtvrtletně

předseda DIK:    bude jmenován ad hoc zvláštním dekretem

členové:    budou jmenováni ad hoc zvláštním dekretem

odpovědní pracovníci:  Lenka Fabiánová

 

Repro – vydavatelství Matfyzpress – k 31. 12. 2020

předseda DIK:    Ing. Zdeněk Šedina

člen:    Filip Kreuziger

 

Dokladová inventura účtů – k 31. 12. 2020

předseda DIK:    Ing. Marcela Ryzcová

členové:    Martina Bumbová, Jitka Rathouská

odpovědný pracovník:  Ing. Alena Pelikánová

 

Evidence lihu na MFF – k 31. 12. 2020

předseda DIK:  Václav Fiala

člen:    Daniela Zavadilová