Čj. UKMFF/278246/2023


Opatření děkana č. 8/2023

Opatření k harmonogramu akademického roku 2023/2024


Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Na základě článku 3, odst. 1 a 2, Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, v souladu s Opatřením rektora č. 12/2023 a podle čl. 3, odst. 3, Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy stanovuji začátek výuky, zkouškové období a další podrobnosti týkající se organizace studia na MFF UK v akademickém roce 2023/2024.


Čl. 2
Harmonogram akademického roku 2023/2024

1. Společné termíny a aktivity:

4. – 26. 9. 2023Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS, zápis začíná 4. 9. ve 20:00 hodin) – přednostní
26. 9. – 8. 10. 2023Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS, zápis začíná 26. 9. ve 20:00 hodin) – volný
2. 10. 2023 – 12. 1. 2024Výuka v zimním semestru
1. 10. 2023Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2023/2024
2. 11. 2023Děkanský sportovní den
21. 11. 2023Den otevřených dveří
23. 12. 2023 – 1. 1. 2024Vánoční prázdniny
3. 1. 2024Zahájení výuky po vánočních prázdninách
15. 1. – 18. 2. 2024Zkouškové období v ZS
4. – 13. 2. 2024Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS, zápis začíná 4. 2. ve 20:00 hodin) – přednostní
13. 2. – 10. 3. 2024Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS, zápis začíná 13. 2. ve 20:00 hodin) – volný
19. 2. 2024Zahájení letního semestru akademického roku 2023/2024
19. 2. – 24. 5. 2024Výuka v letním semestru (LS) – u předmětů zařazených v doporučeném průběhu Bc. studia do 6. semestru jen do 17. 5. 2024
14. 5. 2024Rektorský den
27. 5. – 30. 6. 2024Zkouškové období v LS
1. 7. – 31. 8. 2024Letní prázdniny
16. – 22. 9. 2024Zkouškové období
30. 9. 2024Konec akademického roku 2023/2024

2. Bakalářské studium

27. 8. – 4. 9. 2023Seznamovací kurz budoucích studentů 1. r. Bc. studia na Albeři (bez zápisů do studia)
1. 9. 2023Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia – studenti, kteří již studovali na MFF
5. – 7. 9. 2023Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia
12. – 13. 9. 2023
do 30. 9. 2023Průběžná kontrola studia za ak. r. 2022/2023 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc. studia do ak. r. 2023/2024
25. 10. 2023Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. studia (zrušena výuka prvních ročníků)
do 11. 1. 2024Odevzdání bakalářských prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 15. 1. 2024Odevzdání bakalářských prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce (Dodatek č. 1)
do 21. 1. 2024Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského pro připuštění k zimnímu termínu SZZ
Přihlášení se k zimnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek
5. – 18. 2. 2024Zimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
do 29. 2. 2024Průběžná kontrola studia po 1. úseku bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studia
do 29. 2. 2024Termín podání přihlášek do navazujícího Mgr. studia v českém jazyce
do 30. 4. 2024Termín podání přihlášek do navazujícího Mgr. studia v anglickém jazyce
do 9. 5. 2024Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 13. 5. 2024Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce (Dodatek č. 1)
do 2. 6. 2024Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského studia pro připuštění k letnímu termínu SZZ
Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek
17. – 30. 6. 2024Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia
do 18. 7. 2024Odevzdání bakalářských prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 19. 7. 2024Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského studia pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ
Přihlášení se k podzimnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek
do 22. 7. 2024Odevzdání bakalářských prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce (Dodatek č. 1)
2. – 15. 9. 2024Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
do 30. 9. 2024Průběžná kontrola studia za ak. r. 2023/2024 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc. studia do ak. roku 2024/2025

3. Magisterské studium

4. 9. 2023Zápis studentů do 1. ročníku Mgr. studia
14. 9. 2023
22. 9. 2023
do 30. 9. 2023Průběžná kontrola studia za ak. r. 2022/2023 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Mgr. studia do ak. r. 2023/2024
25. 10. 2023Imatrikulace studentů 1. ročníku Mgr. studia
do 30. 11. 2023Termín podání přihlášek do Ph.D. studia v českém i anglickém jazyce pro zimní kolo přijímacího řízení
do 11. 1. 2024Odevzdání diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 15. 1. 2024Odevzdání diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce (Dodatek č. 1)
do 21. 1. 2024Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků magisterského studia pro připuštění k zimnímu termínu SZZ
Přihlášení se k zimnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek
5. – 18. 2. 2024Zimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek
do 2. 5. 2024Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 7. 5. 2024Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce (Dodatek č. 1)
do 20. 5. 2024Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků magisterského studia pro připuštění k letnímu termínu SZZ
Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek
3. – 16. 6. 2024Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia
do 18. 7. 2024Odevzdání diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 19. 7. 2024Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků magisterského studia pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ
Přihlášení se k podzimnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek
do 22. 7. 2024Odevzdání diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce (Dodatek č. 1)
2. – 15. 9. 2024Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek
do 30. 9. 2024Průběžná kontrola studia za ak. r. 2023/2024 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Mgr. studia do ak. roku 2024/2025
  

4. Doktorské studium

do 30. 9. 2023Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů za rok 2022/2023, včetně aktualizace individuálních studijních plánů na ak. rok 2023/2024
2. – 6. 10. 2023Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia
1. – 15. 10. 2023Zpracování ISP doktorandy prvního ročníku
1. 10. – 31. 12. 2023Zpracování ISP školiteli (u studentů se zápisem k 1. 10.)
1. 10. 2023 – 31. 1. 2024Projednání ISP oborovými radami
1. – 4. 3. 2024Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia
1. – 15. 3. 2024Zpracování ISP doktorandy prvního ročníku (studenti se zápisem k 4. 3.)
1. 3. – 31. 5. 2024Zpracování ISP školiteli (studenti se zápisem k 4. 3.)
1. 3. – 30. 6. 2024Projednání ISP oborovými radami (studenti se zápisem k 4. 3.)
1. 7. – 30. 9. 2024Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany studentů
1. 7. – 12. 10. 2024Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany školitelů
1. 7. – 31. 10. 2024Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů oborovými radami
do 30. 9. 2024Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů za rok 2023/2024, včetně aktualizace individuálních studijních plánů na ak. rok 2024/2025


Čl. 3
Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 12. 5. 2023.


Navrhovatel: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 26. 4. 2023 a AS MFF UK dne 10. 5. 2023.

Schválil dne 11. 5. 2023:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK