Ombudsmanka MFF UK

S čím vám může ombudsmanka pomoci:

Ombudsmanka spoluvytváří spravedlivé a bezpečné prostředí pro studenty a zaměstnance MFF UK.

Poskytuje pomoc zaměstnancům i studentům MFF UK, případně je odkazuje na jiné příslušné fakultní a univerzitní orgány a instituce.

Ombudsmanka aktivně působí při předcházení a případné nápravě problematického jednání a prošetřuje podněty zejména v těchto oblastech:

 • sexuální obtěžování, diskriminace zejména z důvodu rasy, etnika, genderu a zdravotního stavu,
 • zneužívání mocenského postavení, netransparentní nebo neobjektivní průběh zkoušení, nevhodný způsob komunikace, mobbing a bossing, šikana,
 • rozdílné, bezdůvodné a nerovné nároky na studující, akademické pracovníky a jiné zaměstnance fakulty,
 • nečinnost osob nebo orgánů, střet zájmů,
 • porušování právních předpisů včetně předpisů a opatření Univerzity Karlovy nebo fakulty,
 • jiné obdobné jednání.

Identifikuje problémy a překážky negativně ovlivňující pracovní, studijní a akademické prostředí na fakultě.

Je kontaktní osobou pro univerzitního ombudsmana.

Psychologické a psychoterapeutické poradenství pro studenty a zaměstnance MFF UK poskytuje primárně koordinátorka poradenských služeb.

Postavení ombudsmanky upravuje Opatření děkana č. 8/2024.

Kontakt:

Ing. Anna Smetanová je ombudsmankou pro studenty a zaměstnance MFF UK.
ombudsman@matfyz.cuni.cz
724 165 924
Referát vnitřního auditu a kancelář ombudsmana, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2

Přijímání podnětů

Ombudsman přijímá neanonymní i anonymní podněty:

 • v elektronické podobě na adrese ombudsman@matfyz.cuni.cz
 • s využitím on-line formuláře
 • osobně, v konzultačních hodinách každou středu od 9:00 do 11:00 hod a dále dle domluvy, a to v kanceláři ombudsmanky č. 166, 1. patro, případně dle dohody
 • poštou na fyzickou adresu (viz vizitka ombudsmanky výše)

Doporučený obsah podnětu:

 • identifikace podavatele/ky
 • kontakt na podavatele/ku
 • předmět podnětu
 • očekávání, návrh řešení situace