Neplatí od 30. 4. 2020

Čj. UKMFF/351696/2019


Příkaz děkana č. 8/2019

Rozpočtové provizorium


Obsah:
I. Rozsah platnosti
II. Omezení čerpání prostředků
III. Účinnost a kontrola

 

I. Rozsah platnosti

V souladu se článkem 49 Statutu UK vyhlašuji toto rozpočtové provizorium, které je závazné pro všechny příkazce operací (zaměstnance zodpovědné za dílčí rozpočty v hlavní činnosti MFF UK a dále pro zaměstnance, zodpovědné za doplňkovou činnost).
Omezení se týká dotací a příspěvků institucionálního charakteru.
Omezení se nevztahuje na čerpání účelových prostředků (projekty GAČR, zahraniční zdroje, Operační programy apod.) které je samostatně smluvně ujednáno s poskytovatelem.

 

II. Omezení čerpání prostředků

  1. Standardně budou čerpány mzdové prostředky sjednané existujícími pracovními smlouvami.
    Výjimky nezbytné pro zajištění pedagogické a vědecké činnosti fakulty povoluje na základě individuálního projednání děkan fakulty.
  2. Měsíční čerpání mzdových prostředků nesmí přesáhnout jednu dvanáctinu rozpočtu mzdových prostředků pracoviště v roce 2019 (u doplňkové činnosti jedné dvanáctiny vynaložených mzdových nákladů v roce 2019). K překročení mzdového limitu může dojít v důsledku zákonného navýšení minimálních mezd. O výjimkách rozhoduje děkan fakulty.
  3. Budou vyplácena přiznaná stipendia doktorandů a studentů.
  4. Rozsah vyplácených stipendií stanoví proděkan pro studijní záležitosti.
  5. Měsíční limit čerpání provozních prostředků stanovuji na jednu patnáctinu hodnoty rozpočtu provozních prostředků pracoviště v roce 2019 (u doplňkové činnosti jedné dvanáctiny vynaložených provozních prostředků v roce 2019).
  6. Kapitálové (investiční) výdaje nebudou po dobu provizoria z institucionálních zdrojů realizovány. Od ledna lze zahájit nezbytné investiční akce, hrazené z dílčího fondu FRIM, schválené vedením MFF UK.
  7. Opodstatněné výjimky pro čerpání provozních a kapitálových prostředků povoluje na základě individuálního projednání tajemník fakulty.
  8. Veškeré náklady zaúčtované v průběhu tohoto provizoria budou zúčtovány na vrub příslušných zdrojů po schválení rozpočtu Akademickým senátem MFF UK bez ohledu na datum připsání prostředků ve prospěch účtu MFF UK.
 

III. Účinnost a kontrola

Příkaz nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020 a pozbude platnosti dnem schválení
řádného rozpočtu MFF UK pro rok 2020 Akademickým senátem MFF UK.
Za kontrolu dodržování tohoto příkazu odpovídá interní auditor.

 

Navrhovatel: Ing. Dana Lanková, vedoucí hospodářského oddělení.

Příkaz byl schválen dne 18. 12. 2019,
vydán dne: 20. 12. 2019.

Schválil:


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK