Čj. UKMFF/588999/2023


Opatření děkana č. 18/2023

Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci


Na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, je vydáno toto opatření ke stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců při práci v objektech a na pracovištích Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „MFF UK“). Opatření se vztahuje na všechny zaměstnance a všechny fyzické osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích.

 

Čl. 1
Základní pojmy a zkratky

Akademičtí pracovníci: profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci MFF UK a vykonávají v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost;

BOZP: bezpečnost a ochrana zdraví při práci;

Certifikát: vygenerované osvědčení ze školení BOZP, PO a školení řidičů v systému Moodle;

DPČ: dohoda o pracovní činnosti;

DPP: dohoda o provedení práce;

Oddělení děkanátu: dílčí organizační útvar specifikovaný v Opatření děkana č. 1/2021, Organizační uspořádání děkanátu MFF UK;

OOPP: osobní ochranné pracovní pomůcky;

PO: požární ochrana;

Požární a bezpečnostní technik: osoba odborně způsobilá v prevenci rizik a požární ochraně dle Opatření děkana č. 1/2021, Organizační uspořádání děkanátu MFF UK;

Pracoviště: samostatná organizační jednotka fakulty, definovaná v Příloze č. 1 Statutu MFF UK, Organizační řád, ze dne 14. června 2017;

Student: osoba, která se zapsala ke studiu na MFF UK do bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu;

Účastník CŽV: účastník celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově dle Řádu celoživotního vzdělávání a Opatření rektora č. 19/2019, Změna opatření rektora č. 39/2017 – Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku;

Vedoucí zaměstnanci: zaměstnanci MFF UK, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení MFF UK oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny;

Zaměstnanec: fyzická osoba, která má pracovněprávní vztah k MFF UK na základě pracovní smlouvy;

Zaměstnavatel: MFF UK.

 

Čl. 2
Základní školení BOZP a PO studentů a účastníků CŽV

 1. Základní školení BOZP a PO všech studentů a účastníků CŽV budou prováděna při zápisu do studia a pak vždy při každém zápisu po přerušení studia, a to zpravidla písemnou formou (Příloha č. 1 tohoto opatření). Záznam bude uložen do osobního spisu studenta či účastníka CŽV na studijním oddělení fakulty, příp. v informačním systému, je-li to možné.
 

Čl. 3
Školení BOZP a PO studentů a účastníků CŽV na pracovišti

 1. Před započetím prací v praktikách a laboratořích musejí být studenti a účastníci CŽV proškoleni na příslušném pracovišti. Toto školení BOZP a PO bude prováděno osobou pověřenou vedoucím zaměstnancem pracoviště, a to nejméně jednou za dva roky. Znalosti se ověří ústními dotazy.
 2. O školení BOZP a PO vyhotoví pověřená osoba uvedená v čl. 3 odst. 1 tohoto opatření Záznam o instruktáži na pracovišti pro studenty a účastníky CŽV (dále jen „Záznam“), podle Přílohy č. 2 tohoto opatření. Záznam podepíše každý student a účastník CŽV, který se školení zúčastnil. Záznam předá pověřená osoba uvedená v čl. 2 odst. 1 tohoto opatření vedoucímu zaměstnanci pracoviště k archivaci a kopii předá požárnímu a bezpečnostnímu technikovi.
 3. Školení BOZP a PO studentů a účastníků CŽV, dle čl. 3 tohoto opatření, proběhne vždy před zahájením činnosti související se studiem a dále při každé změně podmínek studia na pracovišti, pokud se tím mění obsah skutečností, se kterými mají být studenti a účastníci CŽV seznámeni. Rovněž je třeba provést školení BOZP a PO těch studentů a účastníků CŽV, kteří se vrátili po delší nepřítomnosti (např. zápis po přerušení studia) nebo kteří porušili předpisy BOZP a PO.
 4. Požární a bezpečnostní technik spolupracuje s vedoucími zaměstnanci pracovišť na tvorbě a organizaci školení BOZP a PO.
 

Čl. 4
Školení BOZP zaměstnanců

 1. Školení BOZP se účastní všichni zaměstnanci, kterým vzniká pracovní poměr na MFF UK.
 2. Zaměstnanci vykonávající práci pro MFF UK na základě DPP nebo DPČ jsou seznámeni s předpisy BOZP při podpisu DPP nebo DPČ. Seznámení s předpisy BOZP probíhá formou samostudia, a to přečtením materiálů BOZP, které jsou umístěny na intranetu. Podpisem DPP nebo DPČ zaměstnanec stvrzuje, že byl informován, seznámen a proškolen.
 3. Zaměstnanci, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu s MFF UK, se školí e-learningovou formou v systému Moodle. Požární a bezpečnostní technik kontroluje, zda se zaměstnanec školení zúčastnil, a dále vede evidenci o školení. Vygenerované certifikáty proškolených zaměstnanců archivuje v elektronické podobě po dobu dvou let.
 4. Platnost školení zaměstnance BOZP trvá dva roky. Zaměstnanci v dostatečném předstihu obdrží e-mailem upozornění na povinnost provést opakované školení.
 5. Školení BOZP v systému Moodle se použije i pro vstupní školení zaměstnanců. Požární a bezpečnostní technik kontroluje, zda se zaměstnanec školení BOZP zúčastnil, a dále vede evidenci zaměstnanců o školení. Vygenerované certifikáty proškolených zaměstnanců archivuje v elektronické podobě po dobu dvou let.
 6. Speciální ustanovení pro školení zaměstnanců bez přístupu k počítači jsou uvedena v čl. 7 tohoto opatření.
 

Čl. 5
Tematická školení zaměstnanců na pracovišti

 1. Seznámení s organizací a řízením BOZP na pracovišti, se systémem prevence rizik a zásadami bezpečné práce formou instruktáže zajišťuje vedoucí zaměstnanec pracoviště, vyžaduje-li to povaha práce. Školený zaměstnanec stvrdí svým podpisem na formuláři Přílohy č. 3 tohoto opatření, že absolvoval vstupní instruktáž na pracovišti.
 2. Instruktáž je určena pro nové zaměstnance, pro zaměstnance převedené na jinou práci (a to v den nástupu zaměstnance) a při každé změně podmínek práce na pracovišti (nový stroj, technologie apod.).
 3. Originál dokumentace o tematickém proškolení si ponechá vedoucí pracoviště a kopii o provedeném školení předá požárnímu a bezpečnostnímu technikovi.
 

Čl. 6
Školení BOZP vedoucích zaměstnanců

 1. Školení BOZP se účastní vedoucí zaměstnanci při nástupu do vedoucí pozice.
 2. Školení pro vedoucí zaměstnance probíhá formou e-learningového školení v systému Moodle.
 3. Platnost školení pro vedoucí zaměstnance BOZP trvá tři roky. Zaměstnanci v dostatečném předstihu obdrží e-mailem upozornění na povinnost provést opakované školení.
 4. Požární a bezpečnostní technik kontroluje, zda se zaměstnanec školení BOZP zúčastnil; vygenerovaný certifikát archivuje v elektronické podobě po dobu tří let.
 

Čl. 7
Školení zaměstnanců bez přístupu k počítači

 1. Školení zaměstnanců bez přístupu k počítači zabezpečují jejich vedoucí zaměstnanci ve spolupráci s požárním a bezpečnostním technikem. Školení na pracovišti se provádí pro nového zaměstnance při nástupu, pro stávající zaměstnance v periodě 1× za dva roky.
 2. Okamžité školení na pracovišti nebo na oddělení děkanátu musí proběhnout pro všechny zaměstnance vždy, když na pracovišti dojde ke změně technického zařízení, bezpečnostních postupů a pokynů, interních pracovních postupů a pokynů nebo jiných požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 3. O školení se vede písemný záznam ve formě prezenčního listu. Originál školicí dokumentace je uložen u vedoucího zaměstnance příslušného pracoviště nebo oddělení děkanátu; kopii zašle vedoucí zaměstnanec pracoviště požárnímu a bezpečnostnímu technikovi.
 4. Školicí dokumentace tvoří Přílohu č. 4 tohoto opatření.
 

Čl. 8
Odborná způsobilost řidičů soukromých vozidel nebo služebních vozidel MFF UK na služební cestě

 1. Zaměstnanci, kteří využívají soukromá vozidla ke služebním účelům nebo služební vozidla MFF UK, musejí pro výkon této činnosti absolvovat školení, které probíhá formou e-learningového školení v systému Moodle.
 2. Zaměstnanec absolvuje školení se závěrečným testem. Vygenerovaný certifikát o úspěšném složení zkoušky je archivován v elektronické podobě přímo v systému Moodle.
 3. Bez platného školení odborné způsobilosti řidičů nesmí zaměstnanec při pracovní cestě použít soukromé ani služební vozidlo jako řidič.
 4. Školení o odborné způsobilosti řidičů soukromých vozidel na služební cesty je platné po dobu dvou let.
 

Čl. 9
Odborné školení k obsluze stroje, zařízení, spotřebičů

 1. Práce na strojích, práce s elektrickým zařízením a používání elektrických spotřebičů smějí konat jen zaměstnanci, kteří jsou pro příslušný druh práce odborně a prokazatelně proškoleni.
 2. Vedoucí zaměstnanec pracoviště nebo oddělení děkanátu odpovídá za školení zaměstnanců pracujících na strojích uvedených v čl. 9 odst. 1 tohoto opatření. Součástí školící dokumentace musí být návody k obsluze a bezpečnostní pokyny. Školení je platné po dobu 3 let.
 3. Vstupní odborné školení na pracovišti zajistí vedoucí zaměstnanec pracoviště nebo oddělení děkanátu. O školení se provede písemný záznam, který bude založen u vedoucího zaměstnance pracoviště. Další školení provádí vedoucí zaměstnanec při každé důležité změně (např. při instalaci nového zařízení, stroje apod.), nejpozději však za 3 roky od vstupního školení (stejně jako v čl. 9 odst. 2 tohoto opatření).
 4. Školicí dokumentace (písemný záznam a prezenční listina) tvoří Přílohu č. 5 tohoto opatření.
 

Čl. 10
Školení o pravidlech k používání tlakových lahví pro technické účely

 1. Základní zásady pro provoz s tlakovými lahvemi určuje samostatný předpis fakulty.
 2. Zaměstnanci, kteří pracují s tlakovými lahvemi, musí být před pověřením touto činností pravidelně jednou za 3 roky prokazatelně proškoleni o obsluze a bezpečnostních zásadách práce s nimi.
 3. Školení zajišťuje vedoucí zaměstnanec pracoviště nebo oddělení děkanátu. O školení se vede písemný záznam a prezenční listina, který je uložen u vedoucího zaměstnance příslušného pracoviště; kopii zašle vedoucí zaměstnanec požárnímu a bezpečnostnímu technikovi.
 4. Školicí dokumentace (písemný záznam a prezenční listina) tvoří Přílohu č. 6 tohoto opatření.
 

Čl. 11
Školení o zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi

 1. Zaměstnanci, kteří pracují s chemickými látkami a směsmi podle zákona č. 350/2011 Sb., chemický zákon ve znění pozdějších předpisů, a s chemickými látkami a směsmi mající přiřazenou třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008, musejí být prokazatelně proškoleni osobou odborně způsobilou.
 2. O školení musí být pořízen písemný záznam a prezenční listina. Oba dokumenty jsou uloženy u vedoucího zaměstnance příslušného pracoviště nebo oddělení děkanátu a kopie u požárního a bezpečnostního technika.
 3. Školení je platné po dobu 2 let.
 4. Školicí dokumentace (písemný záznam a prezenční listina) tvoří Přílohu č. 7 tohoto opatření.
 

Čl. 12
Odborná kvalifikace k výkonu činnosti na elektrických zařízeních

 1. Dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, MFF UK zajistí, aby činnosti a řízení činností na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti ve stanovených případech vykonávaly jen osoby s odbornou kvalifikací.
 2. Za činnost na elektrickém zařízení vyžadující odbornou kvalifikaci se nepovažuje obsluha elektrického zařízení malého a nízkého napětí.
 3. Platná legislativa rozlišuje následující odbornosti osob:
  1. osoba seznámená
  2. osoba poučená
  3. osoba znalá (elektrotechnik, vedoucí elektrotechnik, revizní technik).
 4. Povinnost školení pro osoby seznámené platí pro všechny zaměstnance. Školení se provádí na pracovištích, v systému Moodle, v rámci školení BOZP zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců (vstupní i periodické.) Perioda školení je shodná s periodou školení uvedených v čl. 4 a čl. 6.
 5. Povinnost školení pro osoby poučené platí pro osoby bez přístupu k počítači (např. obsluhu elektrické požární signalizace). Školení je platné po dobu tří let. Vzor dokumentace tvoří Přílohu č. 17 k tomuto opatření. Originál podepsané dokumentace o školení je uložena u vedoucího zaměstnance pracoviště nebo oddělení děkanátu, kopii zašle vedoucí zaměstnanec požárnímu a bezpečnostnímu technikovi.
 6. Pro studenty a zaměstnance pracující v laboratořích platí povinnosti školení pro osoby poučené. Školení se provádí na pracovištích v systému Moodle. Platnost školení je stanovena na tři roky. Dokumentace o školení je uložena v elektronické podobě u požárního a bezpečnostního technika.
 7. Pro kvalifikované školení zaměstnanců (bývalý § 11 vyhlášky č. 50/1978 Sb.), kteří školí studenty a zaměstnance v laboratořích pro obsluhu výzkumného zařízení, pro praktika, platí povinnost školení pro osoby znalé (vedoucí elektrotechnik). Ke školení je ustanovena tříčlenná komise. Obsahem školení je seznámení s předpisy, upozornění na možné ohrožení, zásady první pomoci a další informace, podle osnovy uvedené v Příloze č. 19. Součástí školení je i ověření znalostí. Platnost školení je stanovena na tři roky. Po ukončení školení je proškolený zaměstnanec povinen dokumentaci o školení zaslat požárnímu a bezpečnostnímu technikovi.
 8. Pro pracovní pozici elektrikář platí povinnost školení pro osoby znalé (elektrotechnik). Školení je shodné s odst. č 7 tohoto článku. Ke školení je ustanovena tříčlenná komise. Obsahem školení je seznámení s předpisy, upozornění na možné ohrožení, zásady první pomoci a další informace, podle osnovy uvedené v Příloze č. 19. Součástí školení je i ověření znalostí. Za odborné kvalifikované školení pracovní pozice elektrikář a vedení dokumentace o školení odpovídá vedoucí zaměstnanec pracoviště nebo oddělení děkanátu. Originál školicí dokumentace a ověření znalosti musí být uloženo u vedoucího zaměstnance pracoviště nebo oddělení děkanátu; kopii zašle vedoucí zaměstnanec pracoviště nebo oddělení děkanátu požárnímu a bezpečnostnímu technikovi. Platnost školení je stanovena na tři roky.
 

Čl. 13
Hlášení a evidence pracovních úrazů

 1. Vedoucí zaměstnanec pracoviště nebo oddělení děkanátu je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti zaměstnance (pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje), svědků a za účasti odborové organizace a/nebo za účasti požárního a bezpečnostního technika. Bez vážných důvodů nesmí být měněn stav na místě úrazu do doby objasnění příčin.
 2. Vedoucí zaměstnanec pracoviště nebo oddělení děkanátu sepíše úraz do knihy úrazů a neprodleně informuje o skutečnosti požárního a bezpečnostního technika. Vzor Záznamu o úrazu tvoří Přílohu č. 13 tohoto opatření.
 3. Požární a bezpečnostní technik vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo:
  1. ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, nebo
  2. k úmrtí zaměstnance.
 4. V případě smrtelného pracovního úrazu zaměstnance předá zaměstnavatel jedno vyhotovení o úrazu jeho rodinným příslušníkům.
 5. Vedoucí zaměstnanec pracoviště nebo oddělení děkanátu vede v knize úrazů evidenci o všech pracovních úrazech, když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující tři kalendářní dny.
 6. Vyžaduje-li poškození zdraví hospitalizaci z důvodu pracovního úrazu zaměstnance delší než 5 dnů, ohlásí požární a bezpečnostní technik pracovní úraz bez zbytečného odkladu:
  1. státnímu zástupci nebo územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
  2. příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  3. zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal,
  4. organizační jednotce pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a. s., u které je MFF UK pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu,
  5. Inspektorátu práce pro hlavní město Prahu, došlo-li k úrazu na pracovišti, stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru.
 7. Požární a bezpečnostní technik zašle záznamy o pracovních úrazech, u nichž vznikla pracovní neschopnost delší jak tři kalendářní dny za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce:
  1. Inspektorátu práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze,
  2. příslušné zdravotní pojišťovně zraněného,
  3. rektorátu Univerzity Karlovy,
  4. postiženému zaměstnanci.
 8. Pro účely hlášení úrazu je podle tohoto opatření smrtelným pracovním úrazem takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky zaměstnanec zemřel nejpozději do 1 roku. Smrtelný pracovní úraz se ohlásí bez zbytečného odkladu:
  1. územně příslušnému útvaru Policie České republiky,
  2. příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  3. zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal,
  4. Inspektorátu práce pro hlavní město Prahu, došlo-li k úrazu na pracovišti, stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru,
  5. příslušné zdravotní pojišťovně postiženého,
  6. organizační jednotce Kooperativa pojišťovna, a. s., u které je MFF UK pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu,
  7. rektorátu Univerzity Karlovy,
  8. rodině postiženého.
 9. Tiskopisy k pracovním úrazům zaměstnanců tvoří Přílohy č. 8 a) až b) tohoto opatření.
 

Čl. 14
Hlášení a evidence úrazů studentů

 1. Vedoucí zaměstnanec a/nebo vyučující je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu studenta za účasti postiženého studenta, pokud to zdravotní stav studenta dovoluje, za přítomnosti svědků. Bez vážných důvodů nebude měnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin.
 2. Vedoucí zaměstnanec pracoviště nebo oddělení děkanátu a/nebo vyučující akademický pracovník sepíše úraz do knihy úrazů studentů, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se úraz stal. O skutečnosti školního úrazu neprodleně informuje požárního a bezpečnostního technika.
 3. Vedoucí zaměstnanec a/nebo vyučující dále doručí řádně vyplněný formulář „Záznam o úrazu studenta vysoké školy“ požárnímu a bezpečnostnímu technikovi.
 4. Formuláře „Záznam o úrazu studenta vysoké školy“ a „Lékařský posudek a bodové hodnocení úrazu“ tvoří Přílohu č. 9 a) až b) tohoto opatření.
 5. Požární a bezpečnostní technik zašle pojišťovně Kooperativa pojišťovna, a. s., jednu kopii formuláře „Záznam o úrazu studenta vysoké školy,“ včetně kontaktní adresy (e-mailové) na postiženého studenta.
 6. Druhou kopii „Záznamu o úrazu studenta vysoké školy“ spolu s informacemi o způsobu vyrovnání zašle požární a bezpečnostní technik na adresu postiženého studenta.
 7. Student zašle požárnímu a bezpečnostnímu technikovi po ukončení léčení vyplněné formuláře uvedené čl. 14 odst. 4 tohoto opatření a další doklady:
  1. lékařský posudek a bodové hodnocení úrazu (bolestné) – vyplní lékař,
  2. lékařské zprávy o léčení školního úrazu – vystavuje lékař,
  3. příjmový doklad za lékařský administrativní výkon – vystavuje lékař,
  4. jízdné k ošetřujícímu lékaři, za přepravu k lékaři s udáním počtu ujetých kilometrů, s uvedením adresy odkud/kam, přiložit kopii technického průkazu a účel cesty musí potvrdit ošetřující lékař,
  5. potvrzení o doplatku v lékárně a připojená kopie receptu lékaře.
 8. Odškodnění za úraz studenta vyplatí Kooperativa pojišťovna, a. s., po dodání všech požadovaných formulářů a informací. Odškodnění úrazu je jednorázové a nesmí se zaměňovat se zdravotním pojištěním nebo se soukromým úrazovým pojištěním.
 

Čl. 15
Hodnocení rizik

 1. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a zdraví při práci a opatření MFF UK pro předcházení a odstraňování rizik.
 2. Hodnocení rizik se provádí vždy při vzniku nového pracoviště, v případě nové technologie a/nebo při její změně a/nebo při nákupu a instalaci nových zařízení nebo strojů.
 3. Rizika vyhodnocuje požární a bezpečnostní technik v prevenci rizik ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci jednotlivých pracovišť nebo oddělení děkanátu. Tam, kde není možné rizika odstranit, musejí být přijata opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.
 

Čl. 16
Školení externích účastníků na akcích pořádaných v objektech MFF UK a školení zaměstnanců dodavatelských firem

 1. V souladu s ustanovením § 101, odst. 3), zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je povinností MFF UK seznámit osoby, které se s vědomím zaměstnanců pohybují v objektech MFF UK (např. účastníci akcí, zaměstnanci dodavatelských firem apod.) s možnými riziky při pohybu a pobytu v prostorech MFF UK.
 2. Seznámení s riziky zajistí odpovědná osoba (zpravidla zaměstnanec MFF UK či osoba s řádně uzavřenou DPP/DPČ na MFF UK), která za akci či jiný typ události odpovídá, a to na formuláři „Záznam o poskytnutí informací k zajištění BOZP a PO“, který tvoří Přílohu č. 10 tohoto opatření.
 3. Dokumentaci o průkazném provedeném seznámení s riziky doručí osoba odpovědná za uskutečněnou akci požárnímu a bezpečnostnímu technikovi, a to nejpozději tři pracovní dny po konání akce.
 4. MFF UK nepořádá zotavovací akce ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, § 8. V případě pořádání akcí pro nezletilé osoby je nutné vést příslušnou dokumentaci, zejm. knihu úrazů. Je odpovědností hlavního vedoucího nebo zdravotníka akce předat po uskutečněné akci knihu úrazů požárnímu a bezpečnostnímu technikovi a v případě vzniku úrazu jej o události informovat.
 

Čl. 17
Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky (dále OOPP)

 1. Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky poskytuje pracoviště zaměstnanci bezplatně na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování OOPP nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.
 2. OOPP musejí být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání. Nesmí představovat další riziko. V případě opotřebení musejí být nahrazeny novými. Musí odpovídat podmínkám na pracovišti, být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců a respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.
 3. Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musejí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.
 4. Zaměstnanci musejí být s používáním ochranných prostředků písemně seznámeni zápisem do osobní karty pro evidenci OOPP, která tvoří Přílohu č. 11 tohoto opatření.
 5. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.
 6. K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytne zaměstnavatel dezinfekční prostředky. Za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti s dezinfekčním účinkem. Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel podle druhu látky mycí, čisticí prostředky a masti.
 7. Náklady na poskytování OOPP jsou hrazeny z rozpočtu pracoviště. Evidenci OOPP vede pracoviště na osobní kartě na svěřené prostředky.
 

Čl. 18
Rizikové faktory pracovních podmínek a sledovaná a kontrolovaná pásma

 1. Riziková pracoviště na MFF UK jsou:
  1. pracoviště se zdroji ionizujícího záření kontrolovaného pásma, podléhající dohledu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost;
  2. pracoviště se zdroji ionizujícího záření sledovaného pásma, podléhající dohledu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost;
  3. pracoviště zařazená do kategorie 3 práce s lasery tř. III b) a IV. třídy pro neionizující záření.
 2. V případě vzniku nového rizikového pracoviště (dle odst. 18. čl. 1) jsou povinni vedoucí zaměstnanci příslušného pracoviště neprodleně nahlásit tuto skutečnost požárnímu a bezpečnostnímu technikovi, aby bylo možné zajistit potřebné kroky dle požadavků platné legislativy (např. hygienické předpisy, úprava kategorizace práce apod.).
 3. Vedoucí zaměstnanci rizikových pracovišť jsou povinni vést evidenci o odpracovaných hodinách v riziku a dále vést evidenci o kontrolovaných pásmech a zaměstnancích, kteří vstupují do kontrolovaných pásem nebo zde vykonávají práci.
 4. Evidence obsahuje:
  1. jméno, příjmení a rodné číslo zaměstnance
  2. název kontrolovaného pásma, den jeho zřízení a zrušení (pro účely archivace),
  3. charakter vykonávané práce
  4. účel vstupu a dobu pobytu v kontrolovaném pásmu
  5. počet odpracovaných směn
  6. druhy provedených lékařských prohlídek
  7. údaje o výsledcích sledované zátěže organismu způsobené rizikovými faktory
  8. záznamy o mimořádných situacích a změnách údajů v evidenci s datem jeho provedení.
 5. Vedoucí zaměstnanci rizikových pracovišť jsou povinni dohlížet na to, aby se v kontrolovaných pásmech nejedlo, nepilo a nekouřilo. Dále se v kontrolovaných pásmech nesmějí pohybovat a pracovat mladiství, těhotné a kojící ženy.
 6. Riziková pracoviště musejí být řádně označena bezpečnostními pokyny a tabulkami. Zaměstnanci pracující v riziku ionizující a neionizující zátěže musejí používat přidělené OOPP.
 7. Zaměstnanci pracující v riziku ionizující a neionizující zátěže jsou povinni likvidovat nebezpečný odpad z pracovišť. Vedoucí zaměstnanec rizikového pracoviště odpovídá za vedení průkazné evidence o nakládání s nebezpečnými odpady. Při tvorbě radioaktivního odpadu je nutné postupovat dle schválených plánů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
 8. Aktuální seznam rizikových pracovišť tvoří Přílohu č. 18 tohoto opatření.
 

Čl. 19
Noční práce

 1. Povolení k mimořádné práci zaměstnance v noci vydá příslušný vedoucí zaměstnanec. S ohledem na rizika možného ohrožení zdraví, která se týkají práce v noci, vedoucí zaměstnanec rozhodne o počtu zaměstnanců přítomných na pracovišti. Pokud by na pracovišti při mimořádné práci setrvávali studenti, musí být zajištěn pedagogický dozor. O počtu zaměstnanců pracujících v noci musí být pro případ evakuace osob z budovy informováni vrátní nebo osoby vykonávající službu na ohlašovně požáru.
 2. Zaměstnanci nebo studenti přítomni v objektu se řídí příslušným opatřením, kterým se vydává provozní řád objektů MFF UK.
 

Čl. 20
Práce ve dnech pracovního klidu

 1. Povolení k mimořádné práci zaměstnance ve dnech pracovního klidu vydá vedoucí zaměstnanec. S ohledem na rizika možného ohrožení zdraví, která se týkají práce ve dnech pracovního klidu, vedoucí zaměstnanec rozhodne o počtu zaměstnanců přítomných na pracovišti. Pokud by na pracovišti při mimořádné práci setrvávali studenti, musí být zajištěn pedagogický dozor. O počtu zaměstnanců pracujících ve dnech pracovního klidu musí být pro případ evakuace osob z budovy informováni vrátní nebo osoby vykonávající službu na ohlašovně požáru.
 2. Zaměstnanci nebo studenti přítomní v objektu se řídí příslušným opatřením, kterým se vydává provozní řád objektů MFF UK.
 

Čl. 21
Bezpečnostní prověrky

 1. Součástí prevence rizik jsou pravidelné kontroly 1× za půl roku zaměřené na dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na pracovištích s rizikem práce.
 2. O výše uvedených kontrolách vyhotoví požární a bezpečnostní technik písemný záznam obsahující zjištěné závady, návrh nápravných opatření, stanovení odpovědnosti za jejich realizaci a termín odstranění nedostatků. Vedoucí zaměstnanci jsou odpovědni za odstraňování zjištěných závad a nedostatků.
 3. V souladu s ustanovením § 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jsou vedoucí zaměstnanci pracovišť nebo oddělení děkanátu ve spolupráci s požárním a bezpečnostních technikem povinni organizovat nejméně 1× za rok fyzickou kontrolu pracoviště.
 4. O kontrolách vyhotoví vedoucí zaměstnanec písemný zápis, který tvoří Přílohu č. 12 tohoto opatření. Originál vyplněného formuláře si ponechá vedoucí zaměstnanec pracoviště nebo oddělení děkanátu, kopii zašle požárnímu a bezpečnostnímu technikovi vždy do 30. 11. příslušného roku.
 

Čl. 22
Kontrola regálů

 1. Do systému kontrol na pracovištích dle čl. 21 tohoto opatřené musejí vedoucí zaměstnanci pracovišť nebo oddělení děkanátu zajistit 1× za rok vizuální kontroly regálů u fyzické či právnické osoby pověřené provedením kontroly a vystavením protokolu o revizi regálů a žebříků. Aktuální kontakty na osobu pověřenou jsou uvedeny v Protokole o kontrole regálů.
 2. Každá provedená vizuální kontrola regálu musí být zaevidována formou protokolu – kontrolního listu, který musí obsahovat jednoznačný závěr kontroly, případně závady, návrh na odstranění závady, termín odstranění závady a kým byla závada odstraněna. Protokol o kontrole regálu tvoří Přílohu č. 14 tohoto opatření.
 3. Všechny kontrolní protokoly budou archivovány na pracovišti nebo oddělení děkanátu, kde bude i založena veškerá technická dokumentace k regálům pro případné externí kontroly. Všechny kontrolní protokoly budou archivovány po celou dobu životnosti kontrolovaného regálu.
 

Čl. 23
Kontrola žebříků

 1. Do systému kontrol na pracovištích dle čl. 21 tohoto opatření musí vedoucí zaměstnanci pracovišť nebo oddělení děkanátu zajistit 1× za rok vizuální kontroly žebříků u fyzické či právnické osoby pověřené provedením kontroly a vystavením protokolu o revizi regálů a žebříků. Aktuální kontakty na osobu pověřenou jsou uvedeny v Protokole o kontrole žebříků.
 2. Každá provedená vizuální kontrola musí být zaevidována formou protokolu – kontrolního listu, který musí obsahovat jednoznačný závěr kontroly, případně závady, návrh na odstranění závady, termín odstranění závady a kým byla závada odstraněna. Protokol o kontrole žebříků tvoří Přílohu č. 15 tohoto opatření.
 3. Všechny kontrolní protokoly budou archivovány na pracovišti, kde bude i založena veškerá technická dokumentace k žebříkům (návody od výrobce) pro případné externí kontroly. Všechny kontrolní protokoly budou archivovány po celou dobu životnosti kontrolovaného žebříku.
 

Čl. 24
Závěrečné ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dne 1. 1. 2024.
 2. Ke dni účinnosti tohoto opatření se zrušují Opatření děkana č. 14/2022, Směrnice děkana č. 7/2017 a Pokyn tajemníka č. 1/2008.
 

Navrhovatelé:
Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK
Ilona Pawlasová, požární a bezpečnostní technik
Pavel Michálek, vedoucí Správy budov

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 22. 11. 2023.

Schválil dne 7. 12. 2023:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK


Přímé odkazy na learningové školení do kurzů

Přímý odkaz pro vstup do kurzu pro vedoucí zaměstnance
https://dl3.cuni.cz/enrol/index.php?id=525

Přímý odkaz pro vstup do kurzu zaměstnance
https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=528

Direct link to OSH and FP training for employees
https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=528

Přímý odkaz pro vstup do kurzu řidičů
https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=527

 

Přílohy

Příloha č. 1
CZE: Obsah vstupního školení BOZP a PO studentů a účastníků CŽV – DOCX
ENG: Occupational Health and Safety (OHS) and Fire Protection (FP) Training for applicants and participants in Lifelong Learning – DOCX

Příloha č. 2
Záznam o instruktáži na pracovišti pro studenty a účastníky CŽV – DOCX

Příloha č. 3
Záznam o instruktáži na pracovišti pro zaměstnance – DOCX

Příloha č. 4
Záznam o provedeném školení BOZP a PO pro zaměstnance bez přístupu k počítači – DOCX

Příloha č. 5
Záznam o instruktáži na pracovišti pro zaměstnance – školením k obsluze strojů a zařízení – DOCX

Příloha č. 6
Záznam o provedeném školení obsluh láhví na plyny – DOCX

Příloha č. 7
Záznam o školení o chemických látkách na pracovišti pro zaměstnance – DOCX

Příloha č. 8 a)
Formuláře k pracovním úrazům: Záznam o úrazu – PDF

Příloha č. 8 b)
Formuláře k pracovním úrazům: Hlášení změn – PDF

Příloha č. 9 a) 
Formuláře k úrazům studentů: Záznam o školním úrazu – DOCX

Příloha č. 9 b)
Formuláře k úrazům studentů: Lékařský posudek – PDF

Příloha č. 10
BOZP pro externí účastníky – DOCX

Příloha č. 11
Osobní karta OOOP – DOCX

Příloha č. 12
Bezpečnostní formulář – prověrky – PDF

Příloha č. 13
Kniha úrazů – vzor – DOCX

Příloha č. 14
Protokol o kontrole regálů – DOCX

Příloha č. 15
Protokol o kontrole žebříků – DOCX

Příloha č. 16
Srovnání stupňů odborné způsobilosti v elektronice dle vyhlášky 50/1978 Sb. a dle nové legislativy a způsob získání odborné kvalifikace dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. – DOCX

Příloha č. 17
Záznam o provedeném školení osob poučených pro studenty a zaměstnance při práci v laboratořích a zaměstnance bez přístupu k počítači – DOCX

Příloha č. 18
Riziková pracoviště na MFF UK – PDF

Příloha č. 19
Osnova školení elektrotechniků podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. – PDF