Čj. UKMFF/530270/2023


Opatření děkana č. 15/2023

Podrobnosti a lhůty pro stanovení podmínek pro získání zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu


Čl. 1
Podmínky pro získání zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu

  1. Podmínky pro získání zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu musejí být zveřejněny způsobem uvedeným v čl. 3 nejpozději na konci druhého týdne aktuálního semestru (článek 8 odst. 1 Pravidel pro organizaci studia na MFF UK).
  2. Podmínky pro získání zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu musejí být totožné pro všechny paralelky předmětu s tímtéž vyučovacím jazykem.


Čl. 2
Počet opravných termínů, zápočet jako podmínka zkoušky

Informace o tom, že povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny, že je povolen vyšší počet opravných termínů, a že získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky, musí být zveřejněna způsobem uvedeným v čl. 3 nejpozději na konci druhého týdne aktuálního semestru (článek 8 odst. 2 a 3 Pravidel pro organizaci studia na MFF UK).


Čl. 3
Vkládání a zveřejňování údajů

Údaje uvedené v čl. 1 a 2 vkládá garant předmětu nebo jeho aktuální vyučující do položky Podmínky zakončení předmětu v modulu Předměty Studijního informačního systému.


Čl. 4
Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 16. 10. 2023.
  2. Ke dni účinnosti tohoto opatření se zrušuje Směrnice děkana č. 10/2017.


Navrhovatelé:
doc. RNDr. V. Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia
doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti.

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 27. 9. 2023, AS MFF UK dne 11. 10. 2023.

Schválil dne 12. 10. 2023:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK