Neplatí od 23. 11. 2020

viz Směrnice děkana č. 18/2020

Čj. UKMFF/122368/2020


Směrnice děkana č. 6/2020

Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF UK


I.

V souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a Řádem celoživotního vzdělávání UK stanovuje děkan výši úplaty za jednotlivé programy celoživotního vzdělávání takto:

Typ programuČástkaVariabilní symbol
Číslo účtu: 21210277/0100
Kurzy Univerzity třetího věku500,- Kč za kurz
členové spolku Matfyz Alumni a klubu Alumni UK: 200,- Kč za kurz
7
Mimořádné studium – v českém jazyce5.000,- Kč za semestr7
Mimořádné studium – v anglickém jazyce70.000,- Kč za semestr7
Přípravné kurzy k maturitě a k přijímacím zkouškám1.500,- Kč za kurz4
Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Fyzika5.000,- Kč za rok
absolventi MFF UK – Mgr. učitelství mají poplatek prominut
21
Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Informatika5.000,- Kč za rok
absolventi MFF UK – Mgr. učitelství mají poplatek prominut
22
Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Matematika5.000,- Kč za rok
absolventi MFF UK – Mgr. učitelství mají poplatek prominut
23
Kurz Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele5.000,- Kč za rok
studenti odborných programů M, F, I a absolventi těchto programů na MFF UK mají poplatek prominut
27
Jazyková zkouška v rámci programu English for Mathematicians, UNIcert III1.500,- Kč za zkoušku24
 

II.

Uchazeč o studium, kterého se poplatek týká, uhradí příslušnou částku poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet číslo 21210277/0100, specifickým symbolem je rodné číslo bez lomítka, variabilní symbol je uveden v tabulce. Název a sídlo banky: KB Praha východ, adresa: Václavské nám. 42, Praha l. Poštovní poukázky je též možno obdržet u příslušné referentky na studijním oddělení.

Termín splatnosti poplatku je k datu zápisu zvoleného studia programu celoživotního vzdělávání. Doklad o zaplacení musí být předložen u zápisu ke studiu na studijním oddělení MFF UK.

 

III.

Touto směrnicí se ruší platnost Směrnice děkana č. 13/2015, Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF UK.

 

IV.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.

Navrhovatel: doc. RNDr. František Chmelík, CSc., proděkan pro studijní záležitosti
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 18. 3. 2020,
projednána AS MFF UK dne 8. 4. 2020,
vydána dne 9. 4. 2020.

Schválil:


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK