Čj. UKMFF/530308/2023


Opatření děkana č. 16/2023

K provedení inventarizace majetku a závazků na MFF UK


V souladu s Opatřením rektora č. 52/2018, provádění inventarizací majetku a závazků na Univerzitě Karlově, vydávám k provedení a zpracování inventarizace na MFF UK pro rok 2023 tento plán inventarizací.


Čl. 1
Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku k 31. 10. 2023

 1. K zajištění úkolů spojených s inventarizací jmenuji ústřední inventarizační komisi (dále jen ÚIK) a dílčí inventarizační komise (dále jen DIK). Jmenný seznam komisí je uveden v příloze tohoto opatření.
 2. Inventurní soupisy jsou zpracovány v programu iFIS. Jako podklad pro provádění fyzických inventur budou sloužit DIK sestavy osobních listů dle druhu majetku (sestava iFIS 5317/05801) a položkový seznam dlouhodobého majetku (sestava iFIS 5029/05801).
 3. DIK porovná a odsouhlasí fyzicky nalezené předměty s inventárními čísly, která jsou uvedena v sestavě (účetní stav k 31. 10. 2023).
 4. Zjištěné inventarizační rozdíly (manka a přebytky) oproti inventurním sestavám sepíše DIK spolu se zdůvodněním do protokolu (prohlášení). Tento protokol bude přílohou inventurního zápisu DIK o provedení fyzické inventury.
 5. DIK zahájí činnost ihned po obdržení sestav od referentky správy majetku hospodářského oddělení (HOSP).
 6. Odsouhlasené sestavy osobních listů dle druhu majetku (5317/05801), podepsané odpovědným pracovníkem (podpis odpovědného pracovníka bude v místě „potvrzuji, že fyzická inventura proběhla za mé přítomnosti a že jsem žádný majetek nezatajil“) a DIK, odevzdají předsedové DIK referentce správy majetku HOSP samostatně za dlouhodobý majetek a samostatně za drobný dlouhodobý majetek v jednom vyhotovení, a to nejpozději do 4. ledna 2024.
 7. Datum pro předání výsledku inventarizace je pro všechny DIK závazné, protože výsledky za jednotlivá pracoviště musejí být zpracovány do závěrečného protokolu o inventarizaci a výsledky vyhodnoceny ÚIK.
 8. Zároveň se sestavami iFIS 5317/05801 odevzdá DIK i vyplněný a podepsaný Zápis o výsledku inventarizace, a to samostatně za dlouhodobý majetek a samostatně za drobný dlouhodobý majetek. Sestavy iFIS 5029/05801 – položkový seznam dlouhodobého majetku si pracoviště ponechají.


Čl. 2
Inventura ve vydavatelství MatfyzPress k 31. 12. 2023

 1. S ohledem na termín účetního vypořádání prodeje musí být inventura zásob knižních publikací včetně vyúčtování tržeb z prodeje provedena do 4. ledna 2024 (vč. vyhotovení Zápisu o výsledku inventarizace a předání referentce správy majetku HOSP).


Čl. 3
Dokladová inventura účtů k 31. 12. 2023

 1. Dokladová inventura stavu majetkových účtů k 31. 12. 2023 (závazků a pohledávek) bude provedena do 19. ledna 2024.
 2. Na závěr inventury provede DIK zápis o provedení dokladové inventury. Zápis schválený vedoucím hospodářského oddělení (HOSP) předá DIK v jednom vyhotovení referentce správy majetku HOSP.
 3. V případě nesrovnalostí na účtech navrhne vedoucí HOSP opatření, která projedná s tajemníkem fakulty. Tato opatření budou nedílnou součástí zápisu.


Čl. 4
Inventarizace pokladní hotovosti k 31. 12. 2023

(provádí se čtvrtletně)

 1. Při inventuře pokladní hotovosti se zjišťuje skutečný stav přepočítáním peněz a odsouhlasením celkové částky se zápisem v pokladním deníku s účtem 211 podle jednotlivých měn se zaúčtováním kurzových rozdílů.
 2. DIK předá Zápis o výsledku inventarizace v jednom vyhotovení referentce správy majetku HOSP.


Čl. 5
Evidence lihu na MFF UK k 31. 12. 2023

 1. Evidence nákupu a výdeje lihu za rok 2023 bude zpracována ve výkazu o spotřebě lihu podle jednotlivých pracovišť a účelu a návazně bude vyhotoven záznam pro účely zvláštního povolení k osvobození od spotřební daně.


Čl. 6
Závěr inventarizace

 1. Ústřední inventarizační komise (ÚIK) zpracuje závěrečný protokol o výsledku inventarizace, který bude obsahovat termíny provedení, vyhodnocení výsledků, nápravná opatření, návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů.
 2. Vedoucí HOSP odpovídá za účetní vypořádání inventarizačních rozdílů do účetní závěrky za měsíc prosinec 2023.


Čl. 7
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 24. 10. 2023.
 2. Toto opatření pozbývá platnosti dnem splnění povinností, ke kterým byl vydán.
 3. Kontrolou plnění tohoto opatření pověřuji Ing. Miroslava Dykase, vedoucího HOSP.


Navrhovatelé:
Ing. M. Dykas, vedoucí HOSP
Marie Kurelová, referentka správy majetku HOSP.

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 11. 10. 2023.

Schválil dne 12. 10. 2023:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UKPříloha k Opatření děkana č. 16/2023

ÚIK a DIK pro inventarizaci k 31. 10. 2023 na pracovištích MFF UK jmenuji takto:

Ústřední inventarizační komise

předseda: Miroslav Doležal
tajemník: Pavel Michálek
členové: Mgr. Václava Kopecká; RNDr. Oldřich Ulrych; Mgr. Josef Šimůnek

Dílčí inventarizační komise

101 – Astronomický ústav UK
předseda DIK: doc. Mgr. Daniela Korčáková, Ph.D.
člen: Martina Štěpánková

102 – Fyzikální ústav UK
předseda DIK: Hana Kučerová
člen: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D.

103 – Kabinet výuky obecné fyziky
předseda DIK: Bc. Dagmar Drahná
člen: Ing. Pavel Mojžíš, CSc.

104 – Katedra didaktiky fyziky
předseda DIK: Ing. Ludvík Němec
člen: Helena Šulcová

105 – Katedra fyziky povrchů a plazmatu
předseda DIK: Jitka Sedláčková
člen: Ing. Petra Jindrová

106 – Katedra fyziky materiálů
předseda DIK: doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D.
člen: Pavel Beran

107 – Katedra fyziky nízkých teplot
předseda DIK: Jarmila Mautsková
člen: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.

109 – Katedra fyziky kondenzovaných látek
předseda DIK: Bc. Štěpán Sechovský, DiS.
člen: doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

110 – Katedra makromolekulární fyziky
předseda DIK: Marcela Búryová
člen: doc. Mgr. Jan Hanuš, Ph.D.

111 – Katedra geofyziky
předseda DIK: RNDr. Vladimír Plicka, Ph.D.
člen: RNDr. Ladislav Hanyk, Ph.D.

113 – Katedra chemické fyziky a optiky
předseda DIK: Mgr. Vojtěch Patkóš, Ph.D.
člen: Markéta Křížová

114 – Ústav částicové a jaderné fyziky
předseda DIK: Marie Navrátilová
člen: RNDr. Petr Tas

115 – Katedra fyziky atmosféry
předseda DIK: doc. Mgr. Peter Huszár, Ph.D.
členové: Mgr. Michal Belda, Ph.D.; doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.

116 – Ústav teoretické fyziky
předseda DIK: doc. RNDr. Martin Žofka, Ph.D.
člen: Mgr. Jiří Eliášek, Ph.D.

117 – Počítačová síť Troja
předseda DIK: RNDr. Ludvík Urban, CSc.
člen: Jitka Sedláčková

201 – Kabinet software a výuky informatiky
předseda DIK: RNDr. František Mráz, CSc.
člen: Kateřina Hegrová

202 – Katedra aplikované matematiky
předseda DIK: Petra Příhodová
člen: Mgr. Martin Mareš, Ph.D.

203 – Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů
předseda DIK: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
člen: Petra Novotná

204 – Katedra softwarového inženýrství
předseda DIK: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
člen: Eva Mládková

205 – Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
předseda DIK: Mgr. Vladan Majerech, Dr.
člen: RNDr. Petr Kučera, Ph.D.

206 – Středisko informatické sítě a laboratoří
předseda DIK: Mgr. Josef Šimůnek
člen: Mgr. Radmila Hacklová

207 – Ústav formální a aplikované lingvistiky
předseda DIK: PhDr. Mgr. Ivana Doušová
členové: Mgr. Milan Fučík; Mgr. Tereza Vojtěchová

208 – Informatický ústav Univerzity Karlovy
předseda DIK: Petra Milštainová
členové: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.; Mgr. Martin Mareš, Ph.D.

301 – Katedra algebry
předseda DIK: Bc. Johanka Čablíková
člen: Mgr. Martina Vaváčková

302 – Katedra didaktiky matematiky
předseda DIK: RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D.
člen: Mgr. Alena Blažková

303 – Katedra matematické analýzy
předseda DIK: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
členové: doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc.; doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.; Helena Pištěková

304 – Katedra numerické matematiky
předseda DIK: prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
člen: Hana Orosová

305 – Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
předseda DIK: Ing. Lucie Naxerová
člen: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.

306 – Matematický ústav Univerzity Karlovy
předseda DIK: Bc. Martina Kašparová
členové: doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D.; RNDr. Oldřich Ulrych, Ph.D.

511 – Knihovna fakulty
předseda DIK: Bc. Žaneta Floriánová
členové: Mgr. Jiří Kuča; Radana Hrušková; PhDr. Petra Hoffmannová; Ilona Levá

512 – Kabinet jazykové přípravy
předseda DIK: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D.
člen: Miloslava Tarasová

513 – Katedra tělesné výchovy
předseda DIK: Mgr. Milan Šafr
člen: PhDr. Marek Paulík

612– Reprografické středisko fakulty
předseda DIK: Ing. Zdeněk Šedina
člen: Radka Vovsová

613 – Konferenční a společenské centrum „Profesní dům“
předseda DIK: Andrea Kršková
člen: PhDr. Petra Hoffmannová

721-SEKR, 737-RVA, 738-SPR
předseda DIK: Terezie Pávková
člen: Jana Ježilová

722 – Hospodářské oddělení
předseda DIK: Dagmar Žerdíková
člen: Martin Nedoma

723 – Oddělení pro vědu a zahraniční styky
předseda DIK: Ing. Anděla Michálková
člen: Mgr. Pavlína Tejcová

724 – Studijní oddělení
předseda DIK: JUDr. Dana Macharová
členové: Monika Opicová; Daniela Pysková

726 – Zaměstnanecké oddělení
předseda DIK: Vlasta Kostolná
člen: Katarína Brettschneiderová

728 – Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu
předseda DIK: Mgr. Petr Vlášek
člen: Jan Tomek

729 – Oddělení propagace a mediální komunikace
předseda DIK: Mgr. Luboš Veverka
člen: Anna Kotěšovcová

7311 – Správa budov Karlov
předseda DIK: Radka Vrbová
člen: Richard Ondrušek

7312 – Správa budov Karlín
předseda DIK: Martin Untermüller
člen: Marta Olšinová

7313 – Správa budov Malá Strana
předseda DIK: Ing. Martin Hovorka
člen: Pavel Starec

7314 – Správa budov Troja
předseda DIK: Daniela Zavadilová
člen: Václav Fiala

735 – Oddělení firemní spolupráce
předseda DIK: Ing. Lenka Zubáková
člen: Ing. Edita Badalcová

736 – Oddělení podpory grantů a projektů
předseda DIK: Marie Křížková
člen: PhDr. Ivana Herglová, Ph.D.

Ostatní dílčí inventarizační komise

Pokladní hotovost – čtvrtletně
předseda DIK: bude jmenován ad hoc zvláštním dekretem
členové: budou jmenováni ad hoc zvláštním dekretem
odpovědní pracovníci: Lenka Fabiánová

Repro – vydavatelství MatfyzPress – k 31. 12. 2023
předseda DIK: Ing. Zdeněk Šedina
člen: Radka Vovsová

Dokladová inventura účtů – k 31. 12. 2023
předseda DIK: Dagmar Žerdíková
členové: Ing. Veronika Nedvídková; Kateřina Řandová
odpovědný pracovník: Ing. Miroslav Dykas

Evidence lihu na MFF – k 31. 12. 2023
předseda DIK: Pavel Michálek
člen: Daniela Zavadilová