Čj. UKMFF/212961/2022


Opatření děkana č. 10/2022

K administraci grantových projektů


Čl. 1
Návrhy projektů

 1. S ohledem na odlišnosti jednotlivých grantových soutěží je nezbytné, aby se navrhovatel/spolunavrhovatel projektu podrobně seznámil s podmínkami vyhlášené soutěže a s jejími pravidly v aktuálním znění, obvykle vymezenými v zadávací dokumentaci.
 2. Návrhy vědecko-výzkumných projektů předkládají navrhovatelé z MFF UK na Oddělení podpory grantů a projektů (OGAP) v souladu s interními instrukcemi vydávanými vždy k aktuální výzvě poskytovatele a dostupnými na webových stránkách OGAP a prostřednictvím konference ogap-l.
 3. Interní instrukce obsahují způsob předkládání projektů na OGAP a zejména stanovují interní termín pro předložení návrhů projektů k formální kontrole a odeslání předepsaným způsobem poskytovateli. Interní termín stanovuje proděkan pro vědu a zahraniční styky a tento termín je závazný. V případě mimořádných situací rozhoduje o změně termínu děkan. Interní instrukce specifikují také povinnosti pro spolunavrhovatele projektů.
 4. V případě, že to poskytovatel umožňuje, je navrhovatel povinen zpřístupnit projekt v informačním systému poskytovatele k nahlížení zástupci OGAP, a to po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu. Zástupce OGAP nebude bez předchozí konzultace s navrhovatelem/spolunavrhovatelem provádět v informačním systému projektu žádné úpravy.
 5. Postup začleňování mzdových grantových prostředků do mezd je upraven v Opatření děkana č. 1/2022. Závazná pravidla pro plánování a odvod doplňkových (režijních) nákladů z účelových zdrojů jsou obsažena ve Směrnici děkana č. 1/2014.
 6. Všechny návrhy projektů podléhají schválení vedoucím pracoviště a sekčním proděkanem (forma bude stanovena v aktuálních interních instrukcích).
 7. S návrhem projektu předkládá navrhovatel i spolunavrhovatel na OGAP i jeho kopii (ve formě stanovené v aktuálních interních instrukcích) pro evidenci a archivaci MFF UK, čímž stvrzuje pravdivost a správnost údajů uvedených v návrhu projektu, včetně údajů poskytnutých spolunavrhovateli.
 8. Identifikační údaje příjemce, bankovní spojení organizace pro přijímání prostředků státního rozpočtu/účelové dotace a údaje pro převod finančních prostředků mezi příjemcem a spolupříjemcem jsou obsaženy v příloze k tomuto opatření.

Čl. 2
Přidělení projektu

 1. Smlouvy či rozhodnutí o poskytnutí podpory, jejich dodatky a partnerské smlouvy o účasti na řešení projektů po jejich odsouhlasení řešitelem/spoluřešitelem se předkládají k podpisu statutárnímu zástupci fakulty výhradně prostřednictvím OGAP. Řešitelé/spoluřešitelé jsou povinni se důkladně seznámit se zněním uvedených dokumentů a řídit se ustanoveními v nich obsaženými. Nutnou podmínkou pro podpis smlouvy ze strany fakulty je dostatek disponibilních prostředků ke kofinancování projektu.

Čl. 3
Nakládání s podporou na řešení projektu

 1. Při čerpání prostředků jsou řešitelé/spoluřešitelé projektů povinni dodržovat základní skladbu prostředků uvedenou ve smlouvě či rozhodnutí a podporu čerpat v průběhu celého roku v souladu s předpisy o hospodaření a se schváleným projektem.
 2. O všech změnách týkajících se řešení projektu a podléhajících podle příslušné zadávací dokumentace písemné žádosti o změnu realizace projektu, je třeba informovat OGAP bezprostředně poté, co situace vyžadující změnu nastala nebo je očekávána či v plánu. Řešitelé zasílají podepsanou Žádost o změnu realizace projektu na e-mailovou adresu specifikovanou za tím účelem na stránkách OGAP. OGAP předá žádost poskytovateli se souhlasem statutárního zástupce fakulty.

Čl. 4
Dílčí zpráva a závěrečná zpráva o řešení projektu, průběžné a závěrečné hodnocení projektu

 1. Zprávy o průběhu řešení projektu předkládají řešitelé z MFF UK na OGAP v souladu s interními instrukcemi vždy za aktuální hodnoticí období. Interní instrukce obsahuje způsob předkládání zpráv na OGAP a zejména stanovuje interní termín pro jejich předložení k formální kontrole a odeslání předepsaným způsobem poskytovateli. Interní termín je závazný. V případě mimořádných situací rozhoduje o změně termínu děkan.
 2. Řešitelům a spoluřešitelům všech projektů řešených na MFF UK se ukládá věnovat náležitou pozornost závěrům průběžného hodnocení projektu, které mohou obsahovat informace a doporučení důležitá pro úspěšné pokračovaní řešení projektu. Stejnou pozornost je třeba věnovat závěrečnému hodnocení projektů.
 3. Řešitelé a spoluřešitelé projektů jsou povinni bezprostředně po každém hodnoticím období informovat statutárního zástupce fakulty prostřednictvím OGAP o výsledku hodnocení realizace projektu. Kopii hodnocení v elektronické podobě zasílají řešitelé/spoluřešitelé na e-mailovou adresu specifikovanou za tím účelem na stránkách OGAP.

Čl. 5
Evidence výsledků projektu

 1. Tento článek upřesňuje Opatření rektora č. 40/2021, Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově, pro podmínky MFF UK, ve smyslu jeho čl. 19 takto: Vedoucí pracoviště stanoví, zda pro dané pracoviště bude pořizování dat provádět jím pověřená osoba jako zástupce všech autorů z daného pracoviště, nebo jednotliví autoři individuálně.

Čl. 6
Projekty zahraničních poskytovatelů

 1. O záměru žádat o podporu projektu zahraničního poskytovatele či účastnit se takového projektu a řešit jej na MFF UK, informuje pracovník MFF UK vedoucího příslušného pracoviště a sekčního proděkana. Formální náležitosti návrhu projektu konzultuje s OGAP, kterému rovněž předává elektronickou kopii návrhu, resp. elektronický přístup k návrhu a informuje jeho prostřednictvím statutárního zástupce fakulty o přidělení podpory projektu a způsobu jeho administrování na fakultě.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 1. 5. 2022.
 2. Ke dni účinnosti tohoto opatření se zrušují Směrnice děkana 2/2013, Opatření k evidenci výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti na MFF UK, Směrnice děkana č. 10/2018, Opatření k evidenci výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti na MFF UK, Směrnice děkana č. 11/2013, K podávání návrhů grantových projektů, nakládání s podporou poskytnutou na jejich řešení a k jejich průběžnému a závěrečnému hodnoceníSměrnice děkana č. 12/2018, K podávání návrhů grantových projektů, nakládání s podporou poskytnutou na jejich řešení a k jejich průběžnému a závěrečnému hodnocení.
 3. Osobou odpovědnou za provádění tohoto opatření stanovuji proděkana pro vědu a zahraniční styky.


Navrhovatelé:
RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D., vedoucí OGAP
prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr., proděkan pro vědu a zahraniční styky

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 27. 4. 2022.

Schválil dne 28. 4. 2022:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK


Příloha

1. Identifikační údaje příjemce

Příjemce: Univerzita Karlova
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Právní forma subjektu: VVS (veřejná vysoká škola)
Obchodní jméno: Univerzita Karlova
Typ organizace podle Rámce: VO – výzkumná organizace
Adresa sídla: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Identifikátor datové schránky: piyj9b4
telefon: +420 224 491 111
www adresa: https://www.cuni.cz
organizační jednotka: Matematicko-fyzikální fakulta
zkratka názvu: MFF UK
kód organizační jednotky: 11320
statutární orgán: jméno, příjmení tituly, rektor

2. Bankovní spojení organizace pro přijímání prostředků státního rozpočtu/účelové dotace:

název a adresa banky: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
IČ: 48136450
kód banky: 0710
číslo účtu: 94–61023011

3. Údaje pro převod finančních prostředků mezi příjemcem a spolupříjemcem:

Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ:00216208
zastoupená: jméno, příjmení, tituly, děkan fakulty, jednající na základě plné moci
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, Václavské nám.
kód banky: 0100
číslo účtu: 38330021