Neplatí od 27. 11. 2020

Čj. UKMFF/381755/2020


Příkaz děkana č. 6/2020

K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2020


S ohledem na aktuálně platná hygienická opatření bude Den otevřených dveří MFF UK (dále DOD) rozdělen do dvou částí: první část proběhne distanční formou, druhá část pak formou prezenční, jestliže to dovolí epidemiologická situace.

První část DOD, beseda o studiu, bude realizována distančně v úterý 24. 11. 2020 od 17:00.

V případě, že se uskuteční, proběhne druhá část DOD prezenčně formou prohlídek a prezentací jednotlivých pracovišť a laboratoří podle data stanoveného harmonogramem akademického roku 2020/2021, tj. ve čtvrtek 26. 11. 2020 od 9:00 do 16:00.

Zapojení pracovišť a laboratoří do prezenční části DOD je dobrovolné. Zájem pracovišť o účast v této části DOD předem zjistí koordinátoři pro jednotlivé studijní programy (viz níže), a to do pondělí 19. 10. 2020 včetně.

Všichni návštěvníci DOD budou fakultou vybaveni hygienickými pomůckami (rouškami, respirátory, dezinfekcí). Vybavení zajistí Oddělení propagace a mediální komunikace (dále OPMK) v koordinaci se správou budov.

Pro koordinaci programu, příprav a průběhu celého DOD jmenuji organizační štáb ve složení:

hlavní tým:

 • Mgr. Luboš Veverka, vedoucí OPMK
 • Anna Kotěšovcová, OPMK
 • RNDr. Naďa Žaludová, OPMK
 • doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia

další členové:

 • RNDr. David Bednárek, Ph.D.
 • JUDr. Dana Macharová, vedoucí studijního oddělení
 • František Zajíc, zástupce SKAS
 • doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc., koordinátor studijního programu Fyzika
 • doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D., koordinátor studijního programu Fyzika – učitelství fyziky
 • doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D., koordinátor studijního programu Informatika
 • RNDr. Petra Surynková, Ph.D., koordinátorka matematických studijních programů
 • RNDr. Peter Žilavý, Ph.D., (technické zajištění záznamů a přenosů).

Podrobnější organizační pokyny zašle členům organizačního štábu OPMK.

V případě konání prezenční části DOD bude ve čtvrtek 26. 11. 2020 v době od 9:00 do 16:00 omezena výuka v budovách fakulty na Malostranském nám. 25, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 5 a v areálu Troja. Toto omezení výuky se bude týkat vybraných poslucháren a místností pracovišť, v závislosti na vyjádřeném zájmu o účast na této části DOD. Konkrétní požadavky na omezení výuky sdělí OPMK pracovištím nejpozději 5. 11. 2020. Matematická pracoviště se v případě zájmu mohou prezentovat v budově fakulty na Malostranském náměstí.

V úterý 24. 11. 2020 bude v době od 16:00 do 19:00 zrušena výuka v posluchárně N1 pavilonu IMPAKT v Troji. Odtud bude streamována distanční beseda o studiu, které se za fakultu zúčastní proděkan pro koncepci studia doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D., a garanti vybraných bakalářských studijních programů doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc., doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc., a doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. Besedu bude moderovat vedoucí OPMK Mgr. L. Veverka.

Vedoucí těch pracovišť, která se zúčastní prezenční části DOD, pověří konkrétní zaměstnance, aby zajistili prezentaci pracoviště nebo byli průvodci návštěvníků po pracovišti včetně laboratoří, a to 26. 11. 2020 na dobu od 9:00 do 16:00 hod.; případně zajistí střídání těchto pracovníků.

Organizování skupin návštěvníků provedou v bezpečných prostorech (foyerech budov) průvodci, které zajistí OPMK ve spolupráci se studentskou komorou AS MFF UK.

Příkaz nabývá účinnosti dnem vydání a jeho platnost končí dnem konání případné druhé části DOD, tj. dne 26. 11. 2020.

 

Navrhovatelé:
doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci
doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia

Příkaz byl schválen dne 30. 9. 2020,
vydán dne 1. 10. 2020.


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK