Čj. UKMFF/239521/2020


Směrnice děkana č. 12/2020

Stanovení maximálních studijních průměrů
pro určení nároku studentů na prospěchové stipendium


Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanovuje maximální studijní průměry pro přiznání vyššího stipendia a nižšího stipendia pro každou ze skupin studentů podle čl. 2 Pravidel pro přiznávání stipendií na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

Čl. 2
Stanovení maximálních studijních průměrů pro přiznání prospěchového stipendia

  1. Maximální studijní průměr pro přiznání vyššího stipendia je 1,2 ve skupinách Ia a Ib, a 1,1 ve skupinách II nebo III.
  2. Maximální studijní průměr pro přiznání nižšího stipendia je 1,5 ve skupinách Ia a Ib, 1,3 ve skupině II a 1,2 ve skupině III.
 

Tato směrnice nabývá účinnosti 1. října 2020.
Ke dni účinnosti této směrnice se zrušuje Směrnice děkana č. 14/2018.
Směrnice se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek MFF UK.

Navrhovatel: doc. RNDr. František Chmelík, CSc., proděkan pro studijní záležitosti.

Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 8. června 2020,
projednána Akademickým senátem MFF UK dne 17. června 2020,
vydána dne 19. června 2020.

Schválil:


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK