Čj. UKMFF/405616/2021


Opatření děkana č. 7/2021

Rozsah oprávnění tajemníka
Matematicko-fyzikální fakulty UK


Čl. 1
Předmět úpravy

 1. V souladu s ustanovením § 32 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, a v souladu s § 24 odst. 1 a 2 téhož zákona a v souladu se Statutem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále jen fakulta) se stanoví tímto opatřením rozsah oprávnění tajemníka k jednání jménem Univerzity Karlovy (dále jen univerzita) ve věcech týkajících se fakulty.
 2. Tajemník fakulty řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném ve výše uvedených předpisech a v tomto opatření. Působnost a pravomoci tajemníka fakulty v oblasti řízení děkanátu fakulty jsou stanoveny v opatření děkana, které stanovuje organizační uspořádání děkanátu fakulty.
 3. Tajemník při naplňování své činnosti spolupracuje zejména s dalšími členy vedení fakulty.
 4. Tajemník při naplňování své činnosti spolupracuje v rámci univerzity zejména s kvestorem a dále s příslušnými prorektory a s tajemníky a proděkany ostatních fakult a případně s dalšími součástmi univerzity i se subjekty mimo ni.
 5. Pokud se v tomto opatření uvádí, že tajemník fakulty odpovídá za určitou oblast činnosti, rozumí se tím především rozhodování v dané věci a vydávání a podepisování dokumentů vyhotovených v souvislosti s tímto rozhodováním.
 6. Tajemník fakulty plní další úkoly plynoucí z interních předpisů fakulty a úkoly uložené mu děkanem.


Čl. 2
Pravidla pro zastupování

1. Po dobu své nepřítomnosti může tajemník pověřit výkonem pravomocí vymezených tímto opatřením vedoucího oddělení děkanátu nebo jiného zaměstnance MFF UK.


Čl. 3
Pravomoci týkající se hospodaření a správy majetku

1. Tajemník fakulty je pověřen jednáním a rozhodováním ve věcech fakulty souvisejících s hospodařením a správou majetku v rozsahu určeném v čl. 50 odst. 1 písm. c) Statutu Univerzity Karlovy, a to zejména v těchto oblastech:

 1. smlouvy o dílo,
 2. smlouvy příkazní,
 3. objednávky zboží a služeb,
 4. smlouvy uzavírané s dodavateli a odběrateli zboží a služeb,
 5. smlouvy týkající se zabezpečení provozu a řádné správy objektů spravovaných nebo užívaných fakultou,
 6. smlouvy týkající se refundace cestovních nákladů a poskytnutí příspěvku na ubytování,
 7. nájemní smlouvy týkající se objektů svěřených do správy fakultě,
 8. nájemní smlouvy týkající se objektů, které fakulta potřebuje k výkonu svých činností,
 9. vyřizování celních záležitostí,
 10. smlouvy ostatní,

pokud si ve specifických situacích děkan nevyhradí, že smlouvu podepíše sám.


Čl. 4
Pravomoci týkající se vnitřní správy fakulty

1. Tajemník fakulty je pověřen jednáním a rozhodováním ve věcech vnitřní správy fakulty, a to zejména v těchto oblastech:

 1. stanovení provozních pravidel,
 2. stanovení závazných postupů,
 3. bezpečnost a ochrana zdraví při práci (včetně jednání s příslušnými orgány a institucemi),
 4. požární ochrana (včetně jednání s příslušnými orgány a institucemi),
 5. civilní ochrana (včetně jednání s příslušnými orgány a institucemi),
 6. zajištění a koordinace vnitřní i vnější kontrolní činnosti (včetně jednání s příslušnými orgány a institucemi).


Čl. 5
Pravomoci týkající se pracovně-právních záležitostí všech zaměstnanců

1. Tajemník fakulty je pověřen jednáním a rozhodováním za fakultu v pracovně-právních záležitostech všech zaměstnanců v následujících oblastech:

 1. dohody o srážkách ze mzdy,
 2. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 3. dohody týkající se odpovědnosti za škodu,
 4. užívání silničních motorových vozidel při pracovních cestách namísto hromadných dopravních prostředků,
 5. kontrola zaměstnanců, zda nejsou na pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.


Čl. 6
Pravomoci týkající se pracovně-právních záležitostí zaměstnanců fakulty,
kteří nejsou akademickými a vědeckými pracovníky

1. Tajemník fakulty je pověřen jednáním a rozhodováním za fakultu v pracovně-právních záležitostech zaměstnanců, kteří nejsou akademickými pracovníky podle ustanovení § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a kteří nejsou vědeckými pracovníky, a to zejména v následujících oblastech:

 1. vyjádření k návrhu na přijetí uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru,
 2. vyjádření k návrhu na výši a strukturu mzdy zaměstnance,
 3. vyjádření k návrhu změn pracovní smlouvy a změn výše mzdy,
 4. podepisování pracovních smluv uzavíraných se zaměstnanci včetně jejich změn (dodatků),
 5. podepisování výpovědi z pracovního poměru či dohody o skončení pracovního poměru.

Článek 6 upraven na základě Opatření děkana č. 8/2022.
Čl. 7
Předpisy vydávané tajemníkem fakulty

Za účelem výkonu výše specifikovaných pravomocí a v jejich mezích může tajemník fakulty vydávat opatření tajemníka v souladu s opatřením děkana o vydávání interních předpisů na MFF UK.


Čl. 8
Závěrečná ustanovení

Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty.


Navrhovatelé:
Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan MFF UK

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 15. 9. 2021.

Schválil dne 16. 9. 2021:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK