Neplatí od 12. 8. 2022

Čj. UKMFF/265112/2022


Opatření děkana č. 11/2022

Organizačně administrativní opatření pro nahlížení do spisu uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023


Čl. 1
Předmět úpravy

Na základě § 50 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění a Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy čl. 11 odst. 4 má uchazeč právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí.

Čl. 2
Práva uchazeče k nahlížení

Práva uchazečů nahlédnout do spisu obecně upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Fakulta tímto oznamuje, že oprávněným zájemcům o nahlížení do spisu bude umožněno si na vlastní náklady pořídit fotografickou kopii příslušných listin vztahujících se k jejich osobě, a to bez jakékoliv poplatkové povinnosti.

Čl. 3
Možnost nahlížení do materiálů

1. Uchazeči o studium, kteří si podali přihlášku ke studiu pro akademický rok 2022/2023 na Matematicko-fyzikální fakultu a zúčastnili se přijímacích zkoušek, budou moci nahlížet do svého spisu v době od 12. 7. do 11. 8. 2022, a to v následujících hodinách:

úterý9.00 – 10.30– –
čtvrtek– –13.30 – 14.30

2. Nahlížení do materiálů bude zajištěno pro zájemce na studijním oddělení Matematicko-fyzikální fakulty, Ke Karlovu 3, Praha 2, pracovnicemi studijního oddělení.

3. Oprávnění zájemci se pro nahlížení do spisu prokážou příslušným rozhodnutím děkana o přijetí nebo nepřijetí ke studiu a dokladem totožnosti.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 12. 5. 2022.

2. Toto opatření pozbývá platnosti dnem 12. 8. 2022.


Navrhovatel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 11. 5. 2022.

Schválil dne 11. 5. 2022:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK