Čj. UKMFF/474129/2020


Směrnice děkana č. 23/2020

Skládání zkoušky studenty v posledním opravném termínu před zkušební komisí


K provedení čl. 8 odst. 14 a čl. 9 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy (dále jen „SZŘ“) vydávám tuto směrnici, která doplňuje a upřesňuje postupy při skládání ústní zkoušky studenty před komisí v opravných termínech a určuje osoby pověřené účastí u státní závěrečné zkoušky v opravných termínech (dále jen „přísedící”).

 

Čl. 1
Skládání zkoušky studenty před komisí ve druhém opravném termínu ústní zkoušky
při druhém zápisu povinného či povinně volitelného předmětu (k čl. 8 odst. 14 SZŘ)

1. Druhý opravný termín ústní zkoušky při druhém zápisu povinného či povinně volitelného předmětu se koná před alespoň dvoučlennou zkušební komisí. Komise se skládá ze zkoušejícího, který vypsal termín zkoušky, a nejméně jedné přísedící osoby.

2. Přísedící určuje garant studijního programu, v případě dobíhajících studijních oborů garant oboru.

3. Informaci o přihlášení studenta na druhý opravný termín zkoušky z povinného či povinně volitelného předmětu obdrží garant programu a zkoušející prostřednictvím Studijního informačního systému.

4. Přihlášení k druhému opravnému termínu ústní zkoušky při druhém zápisu povinného či povinně volitelného předmětu je třeba provést s dostatečným předstihem před termínem zkoušky, aby bylo možné sestavit zkušební komisi.

Čl. 2
Pověřené osoby pro účast při skládání státní zkoušky studenty
v druhém opravném termínu (k čl. 9 odst. 12 SZŘ)

1. Účastí u druhého opravného termínu státní zkoušky nebo její části ve smyslu čl. 9 odst. 12 SZŘ pověřuji garanty studijních programů.

2. Přiřazení přísedících ke studentovi přihlášenému na druhý opravný termín státní zkoušky nebo její části provede osoba pověřená organizací státní zkoušky či její části po dohodě s předsedou zkušební komise a garantem studijního programu, ve kterém je student zapsán. Přísedící jsou vybíráni z garantů studijních programů oborově blízkých studijnímu programu, v němž je zapsán student přihlášený na druhý opravný termín státní zkoušky.

3. Přísedící není členem komise a nehlasuje o výsledku zkoušky, ale účastní se uzavřeného jednání komise.

4. Přísedící je o své úloze během státní zkoušky nebo její části informován prostřednictvím pozvánky odeslané ze Studijního informačního systému.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.

 

Navrhovatel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti.
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 2. 12. 2020,
kladně projednána Akademickým senátem fakulty dne 16. 12. 2020,
vydána dne 17. 12. 2020.

Schválil:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK