Čj. UKMFF/306555/2022


Opatření děkana č. 13/2022

Dislokační výměr


Čl. 1
Dislokační změny

  1. S níže specifikovanou účinností dochází k následujícím dislokačním změnám v objektech MFF UK:
  1. Objekt Malá Strana, Malostranské náměstí 2/25, Praha 1
místnostpůvodní pracovištěnové pracovištězměna účelu
S 153511. Knihovnainformatická sekcekancelář
S 154511. Knihovnainformatická sekcekancelář

Pozn.: Prosklené kanceláře S 153–154 vznikly zmenšením místnosti S 155 na ochozu tzv. rotundy.

  1. Objekt poslucháren Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
místnostpůvodní pracovištěnové pracovištězměna účelu
T 140fyzikální sekce116. Ústav teoretické fyzikypracovna
T 141fyzikální sekce116. Ústav teoretické fyzikypracovna
T 138116. Ústav teoretické fyzikypředsíň
T 139116. Ústav teoretické fyzikypracovna

Pozn.: Původní místnosti T 140–141 byly rozděleny příčkami a vznikly další dvě místnosti: T 138–139.

  1. Katedrový objekt, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
místnostpůvodní pracovištěnové pracovištězměna účelu
A 037105. Katedra fyziky povrchů a plazmatulaboratoř

Pozn.: Místnost A 037 vznikla zmenšením místnosti A 033 vestavbou.

Čl. 2
Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 9. 6. 2022.

Navrhovatelé:
Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK
prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc., proděkan pro rozvoj

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 8. 6. 2022.

Schválil dne 8. 6. 2022:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK