Čj. UKMFF/470775/2022


Opatření děkana č. 18/2022

Dislokační výměr


Čl. 1
Dislokační změny

1. S níže specifikovanou účinností dochází k následujícím dislokačním změnám v objektu MFF UK:

Objekt Ke Karlovu 3 (M), Ke Karlovu 2027/3, 121 16, Praha 2

MístnostPůvodní pracovištěNové pracovištěZměna účelu
M -145728. PSIK113. KCHFOlaboratoř
M -144nová113. KCHFOtechnická místnost
M -143nová113. KCHFOpracovna
M -142nová113. KCHFOpracovna
M -141nová113. KCHFOpředsíň
 
M 166113. KCHFO738. SPRkancelář
M 154113. KCHFO738. SPRkancelář
M 224729. OPMK (proděkani)731. SBrespirium
M -132738. SPR728. PSÍKkancelář
M 114113. KCHFO731. SBpracovna proděkanů

Pozn.: Místnosti M -141 až M -144 vnikly rozdělením původní počítačové laboratoře M -145 na pět místností.

Vysvětlivky:
728. PSÍK – Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu
113. KCHFO – Katedra chemické fyziky a optiky
738. SPR – Správní oddělení
729. OPMK – Oddělení propagace a mediální komunikace
731. SB – Správa budov

Čl. 2
Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 19. 9. 2022.


Navrhovatelé:
Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK
prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc., proděkan pro rozvoj

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 14. 9. 2022.

Schválil dne 16. 9. 2022:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK